Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

18 november 2015
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • Voorzitter
  H. Neppérus (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • V.A. Groot (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A.Z. Merkies (SP)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 4 november 2015 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Belastingregeling Nederland Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Pakket Belastingplan 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Tsjechische Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 29 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Behandeling AIIB in notaoverleg op donderdag 19 november 2015 (i.p.v. plenair debat)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie op het ACM-onderzoek 'Concurrentie op de markt voor MKB-financiering'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het Actal-advies “Regeldruk bij kredietverstrekking”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de benoemingen van leden van de raad van toezicht van de AFM

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Grashoff over de fiscale behandeling van de vergoeding over zogenoemde aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten (contingent convertibles); verslag van een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Publicatie rapporten NS over onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 3 november 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Publicatie prospectus ABN AMRO

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoord op vragen van de commissie over plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen Financiën 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het rapport van de werkgroep Discontovoet 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Herstructurering en personele wijzigingen bij de Koninklijke Nederlandse Munt en stand van zaken buitenlandse order

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Financiën over informatie over de voorgenomen fusie tussen de Staatsloterij en Stichting Nationale Sporttotalisator

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toestemming voor het houden van een besloten technische briefing over de rulings die door de Europese Commissie zijn opgevraagd

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag 2014 van de Europese Rekenkamer

 20. 20

  Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  -
 23. 23

  Aanbieding resultaten onderzoek kwaliteitsbeheersing ADR

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Focusonderwerpen op commissieniveau bij de rijksbrede verantwoording

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  EU-prioritering op basis van werkprogramma 2016 Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over de zevende aanvullende begroting 2015 (Kamerstuk 21 501-03, nr. 89), over de achtste aanvullende EU-begroting voor 2015 over de bni-herziening Eurostat

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie op voorstellen van de Europese Commissie aansluitend op Five Presidents Report

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Fiche: Verordeningen tot invoering van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsreactie Actieplan Kapitaalmarktunie van de Europese Commissie en consultatiereactie creatie van een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct van de Europese Verzekerings- en Pensioenautoriteit (EIOPA)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Interne EU-opleidingen voor Kamerbewoners

 31. 31

  Gesprek met eurocommissaris Dombrovskis (Euro en Sociale Dialoog)

  Besluit: Openbaar gesprek organiseren op donderdag 10 december 2015 van 10.00-11.30 uur.
  Noot:
  Eurocommissaris Dombrovskis bezoekt Nederland op 10 en 11 december 2015. De heer Dombrovskis zou tijdens zijn bezoek aan Nederland ook graag een gesprek voeren met leden van de commissies Financiën, Europese Zaken en Economische Zaken.
 32. 32

  Verzoek Ecorys Nederland, namens delegatie uit Tajikistan, om gesprek met vaste commissie voor Financiën over formuleren fiscaal beleid, de impactanalyse hiervan en revenue forecasting in Nederland

 33. 33

  Voorstel Aukje de Vries (VVD) - Rondetafelgesprek FinTech

  Te behandelen:

  Loading data