Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

2 juli 2015
14:35 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • H. Neppérus (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • V.A. Groot (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • A.Z. Merkies (SP)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • W. Koolmees (D66)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 17 juni 2015 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Antwoorden eerste suppletoire begroting Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nota's van wijziging Wijzigingswet financiële markten 2016 (34198)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Besluit omtrent bekrachtiging van het initiatiefwetsvoorstel Wet toezicht kredietunies van de leden Mulder en Nijboer (33949)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van het lid Gesthuizen over wettelijk vastleggen van de normen voor mensenrechtenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomst van de onderhandelingen met de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezending ontwerpbesluit en ontwerpministeriële regeling toezicht kredietunies

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding onderzoek van de De Brauw Blackstone Westbroek naar de gang van zaken rond de aanbesteding Zwolle-Enschede Zwolle-Kampen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vormgeving onderzoek naar een rekening-courantstructuur (saldocompensatiestelsel) binnen SNS REAAL

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Duurzaamheidsbepalingen in de aanbesteding van het betalingsverkeer Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over de Voorjaarsnota 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld en hoofdlijnen van het beleid 2016-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsvisie op het eventueel kopen van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken van het ontslag van de voormalige president-directeur van NS en variabele beloning en ontslagprocedure CEO NS

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitkomst intern onderzoek ABN AMRO

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beloningen NS en reactie op de motie van de leden Merkies en Bashir over geen bonus aan de top van de NS in geval van boete

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie Consumentenbond en Wakkerpolis n.a.v. uitspraken van de minister over schikking tussen Nationale Nederlanden en Nederlandse Politievakbond

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  CBS-bijstellingen bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) 2011 - 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderzoek uitbreiding aantal organisaties van openbaar belang

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verschillende verzoeken m.b.t. onderzoeken bij NS

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Controlebevoegdheden voor de Europese Rekenkamer over de Europese Centrale Bank (ECB)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt op het bericht dat de coalitie de Telegraaf gepolst heeft welke stukken over de EU-naheffing vrijgegeven moeten worden om de zaak verder te laten rusten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verruiming btw-sportvrijstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afvalstoffenbelasting; stand van zaken heffing bij export en vrijstelling zuiveringsslib

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Autobrief 2

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de brief van Stichting Geldbelangen te K. inzake levensloop en faillissement van de werkgever

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording vragen commissie over de Investeringsagenda van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Belastingherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek van het lid Bashir over de koopkracht en werkgelegenheidseffecten lastenmaatregelen belastingherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken één bankrekeningnummer

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie verzoek commissie op de brief van Mazars Private Clients m.b.t. fiscale gevolgen van een aan alimentatie verwante verzorgingsuitkering inzake beëindiginglangdurige samenwoning

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Opheffing agentschapstatus Domeinen Roerende Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Besluit aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op een ingezonden brief over de ”dubbele heffing” van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) bij lijfrentes

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Kabinetsinzet Europese ontwerpbegroting 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van de Eurogroep en de informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de Eurozone op 22 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Zesde voortgangsrapportage hervormingsprogramma Cyprus

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 18 en 19 juni 2015 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Derde themaconferentie tijdens EU-voorzitterschap

 42. 42

  Agenda interparlementaire bijeenkomsten tijdens EU-voorzitterschap Luxemburg in tweede helft van 2015

 43. 43

  Verslag van de extra ingelaste Eurogroepen van 24, 25 en 27 juni 2015 over het Grieks leningenprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juli te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Actualisering website kredietcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Burgerinitiatief ‘Peuro’ voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek ANKO, namens Schorem Haarsnijder en Barbier, tot aanbieding petitie kappersbranche m.b.t. gevolgen mogelijke btw-verhoging

 48. 48

  Verzoek om kabinetsreactie op ACM-rapport over de afgenomen concurrentie op de markt voor MKB-financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Toepasselijkheid Wft in telecomsector

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Financiële transactiebelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Rondetafelgesprek over de trustsector

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Nieuwe datum werkbezoek Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

  Te behandelen:

  Loading data