Procedurevergadering

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering: "Procedurevergadering OCW"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene Agenda procedurevergadering OCW op 18 juni 2015 LET OP verplaatst naar 12.00 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering OCW van 18 juni 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Besluitenlijst Procedurevergadering OCW d.d. 4 juni 2015.
2
Brievenlijst
8
Verzoek van het lid Bergkamp om reactie minister te verzoeken over de brief van Russel Advocaten inzake werking Restitutiecommissie i.p.v. de brief te betrekken bij het algemeen overleg Cultuurbeleid d.d. 25 juni 2015 (zoals besloten in de procedurevergadering van 30 april 2015))

Te behandelen:

19
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2014 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 d.d. 20 mei 2015 (Kamerstuk 34 200-VIII, nr. 1)

Te behandelen:

20
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 mei 2015 inzake de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (Kamerstuk 34200-VIII, nr. 2)

Te behandelen:

34
Verzoek van het lid Van dijk om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp Burgersschapvorming.

Details

Besluit: Inventarisatie genodigden (de leden Van Dijk en Jadnanansing leveren format) en in de procedurevergadering van 2 juli a.s. de lijst vaststellen. 
 
35
Planning van werkzaamheden: werkbezoek buitenland

Details

Besluit: Geïnventariseerd wordt welke internationale congressen/conferenties in de komende periode plaatsvinden. Tevens wordt bezien of dit gecombineerd kan worden met een werkbezoek rondom flexibele leerroutes / maatwerkdiploma's. Ook wordt gedacht over de periode (rondom) herfstreces.
36
Planning van werkzaamheden: visiegesprekken over Stragische agenda hoger onderwijs

Details

Besluit: Voorbereidingsgroepje bestaande uit de leden: Rog, Duisenberg en Van Dijk zal na binnenkomst van de Strategische agenda overleg hebben in de eerste week van het zomerreces.
38
Verzoek van het lid Straus om de staatssecretaris van OCW en de minister van Defensie te vragen de antwoorden op de schriftelijke vragen (Handelingen II 2014-2015, nr 2430) inzake problemen bij de inschrijving voor de Marechaussee opleiding zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden

Te behandelen: