Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

18 juni 2015
12:00 - 13:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. wijziging tijdstip)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst Procedurevergadering OCW d.d. 4 juni 2015.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Publieke Omroep inzake uitwerking toekomstvisie publiek mediabestel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Nationale strategie digitaal erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsdoorlichting Cultuur 2009-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ruimte voor cultuur. Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op ingediende amendementen inzake wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Kamerstuk 34 109)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzoek van het lid Bergkamp om reactie minister te verzoeken over de brief van Russel Advocaten inzake werking Restitutiecommissie i.p.v. de brief te betrekken bij het algemeen overleg Cultuurbeleid d.d. 25 juni 2015 (zoals besloten in de procedurevergadering van 30 april 2015))

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Accreditatie op maat

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Complementaire aanpak onderwijs en radicalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding van het rapport van de Algemene Rekenkamer "Onderwijsmonitor; Ontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in beeld"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderwijsverslag 2013-2014 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Verslag schriftelijk overleg over plan van aanpak bewegingsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Ministeriële regeling inzake de aanwijzing van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven als Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding van het onderzoek "Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Lijst van vragen en antwoorden betreffende de stand van zaken ROC Leiden (Kamerstuk 33 495, nr. 65)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2014 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 d.d. 20 mei 2015 (Kamerstuk 34 200-VIII, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 mei 2015 inzake de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (Kamerstuk 34200-VIII, nr. 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst van vragen en antwoorden over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschap (VIII) (Kamerstuk 34200-VIII, nr. 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering Motie Van Meenen / Mei Li Vos over SURF (Kamerstuk 31 288, nr. 431)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang moties over outcome-criteria voor onderwijskwaliteit en reactie voorstel begrotingsindicatoren 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  De Associate degree krijgt een steviger rol in het onderwijsgebouw

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nadere informatie over schatkistbankieren in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Big Data in onderwijs en in wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie inzake toegankelijkheid buitenland-beurs in hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 vanwege de uitbreiding van het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de studieduur en inrichting van die leerlijnen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de brief van de directeur basisschool "De Wegwijzer" omtrent de beoordeling eindopbrengsten basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Eerste bevindingen pilots stimulerend en gedifferentieerd toezicht 2014-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op brieven van Levende Talen inzake onderzoeksrapport SLO en Cito ‘ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans’ en inzake nader onderzoek naar aanleiding van Examenmonitor 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Advies examenprogramma CKV havo/vwo

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding van de Zevende voortgangsrapportage passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek van het lid Van dijk om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp Burgersschapvorming.

  Besluit: Inventarisatie genodigden (de leden Van Dijk en Jadnanansing leveren format) en in de procedurevergadering van 2 juli a.s. de lijst vaststellen. 
   
 35. 35

  Planning van werkzaamheden: werkbezoek buitenland

  Besluit: Geïnventariseerd wordt welke internationale congressen/conferenties in de komende periode plaatsvinden. Tevens wordt bezien of dit gecombineerd kan worden met een werkbezoek rondom flexibele leerroutes / maatwerkdiploma's. Ook wordt gedacht over de periode (rondom) herfstreces.
 36. 36

  Planning van werkzaamheden: visiegesprekken over Stragische agenda hoger onderwijs

  Besluit: Voorbereidingsgroepje bestaande uit de leden: Rog, Duisenberg en Van Dijk zal na binnenkomst van de Strategische agenda overleg hebben in de eerste week van het zomerreces.
 37. 37

  Rappèl van het lid Duisenberg betreffende kabinetsbrief inzake uitvoering motie Duisenberg c.s. over schadeverhalen op de bezetters van het Bungehuis en het Maagdenhuis.

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Straus om de staatssecretaris van OCW en de minister van Defensie te vragen de antwoorden op de schriftelijke vragen (Handelingen II 2014-2015, nr 2430) inzake problemen bij de inschrijving voor de Marechaussee opleiding zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden

  Te behandelen:

  Loading data