Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

30 september 2015
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A.J.M. Teunissen ()
 • E.M. Sjerp ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van het schriftelijk overleg met betrekking tot de informele Gezondheidsraad van 24-25 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding van het rapport ‘Sportverenigingen in krimpkernen’, naar aanleiding van de motie van het lid Bruins Slot over onderzoek naar het verdwijnen van kleine sportverenigingen (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 13)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding gecombineerd jaarverslag 2013-2014 van de Centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake het eindbericht van de commissie Rouvoet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het rapport ‘Voorwaardelijke toelating tot het basispakket - Voortgangsrapportage 2015’ van Zorginstituut Nederland, en de voorwaardelijke toelating van PTED en AFT

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verschillende adviezen van Actal

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Orgaandonatie, actieplan VVD-fractie en nieuwe communicatiestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding rapport waterrobuustheid Nederlandse ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Gezondheid asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding afschrift kwartaalbrief aan alle colleges van B&W over de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Veranderingen totstandkoming werkplannen kennisinstellingen en aanbieding werkprogramma RVS

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding Advies betreffende enkele kwesties rond de invoering van een Cliëntenvertrouwenspersoon conform Hoofdstuk 4A Wet Zorg en Dwang

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afspraken over Wlz-cliënten in bestuurlijk overleg met VNG van 8 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verduidelijking invulling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over over de aanbieding evaluatierapport “Meer dan een incident. CvZ, Pompe en Fabry verslag van een rondgang” (31 765, nr. 148)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake nacalculatie m.b.t. dure geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ter bespreking of een algemeen overleg inzake GGZ op korte termijn opportuun is (zie ook de reeds geagendeerde zaken hieronder)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Verzoek om reactie op pilot wijkverpleging (Zorg in de wijk) van Achmea in Utrecht, Zwolle, Ommen/Hardenberg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek om reactie op ingezonden brief van 'helpdesk huisbezoeken'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek om reactie op bericht 'ultrafijn stof rond Schiphol gevaarlijk voor omwonenden' (AD d.d. 28 september 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Agenderen rapport meldactie 'Veilige Zorg' (NPCF) voor AO Patiëntveiligheid d.d. 8 oktober 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek om reactie op bericht in Zorgvisie: "CAK waarschuwt voor hoge eigen bijdragen Wmo"

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek om reactie op bericht: "sterke stijging aantal brandwonden onder ouderen"

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek om reactie op bericht: "Doventolken op zwart zaad door UWV" (AD d.d. 30 september 2015)

  Te behandelen:

  Loading data