Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

10 september 2015
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • L. Ypma (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Planning van werkzaamheden: Lerarencongres

  Besluit: De uitnodiging tot deelname aan het ’ Lerarencongres’ en ‘Verkiezing Leraar van het Jaar 2015’ op woensdag 7 oktober a.s. te Den Bosch wordt overgelaten aan de individuele leden
 2. 2

  Planning van werkzaamheden: Strategische agenda HO

  De voorbereidingsgroep voor de hoorzittingen over de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek heeft reeds twee data gepland:
  - maandag 9 november 
  - vrijdag 13 november.
  Het notaoverleg over de strategische agenda kan (mede in overleg met de minister) gepland worden op maandag 14 december a.s. van 13.00 – 21.00 uur.
  Besluit: De commissie stemt in met deze data.
   
 3. 3

  Planning van werkzaamheden: Aloysius College

  Het AO Aloysius Colleges is gepland op 23 september a.s.
  Er is een verzoek tot petitieaanbieding binnen gekomen.
  Besluit: het verzoek om een petitie te mogen aanbieden is gehonoreerd en wordt gepland op 22 september 2015 om 13.45 uur
 4. 4

  Planning van werkzaamheden: notaoverleg Krimp

  Voor het notaoverleg over Krimp + initiatienota Straus, is in onze agenda èn die van de staatssecretaris, ruimte gevonden op maandag 7 december.
  Besluit: het notaoverleg wordt gepland op maandag 7 december van 11.00 - 17.00 uur.
 5. 5

  Planning van werkzaamheden: rondetafelgesprek Burgerschapsvorming

  Voorgesteld wordt om voor het rondetafelgesprek Burgerschapsvorming op 23 september a.s. ook het Netwerk van mbo-docenten burgerschapsvorming uit te nodigen.
  Besluit: het verzoek wordt gehonoreerd.
 6. 6

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van de brief van Russell Advocaten inzake werking Restitutiecommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie op het voorstel van ROOS 'het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding van het besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende de verwerving van de uitzendrechten van samenvattingen van de eredivisie door de NOS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding rapport Toelating vmbo-havo 2014-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kosten bezetting Maagdenhuis en Bungehuis

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding rapport "Kwaliteit in het hoger onderwijs: evenwicht in ruimte, regels en rekenschap" van Onderwijsraad

 13. 13

  Regeldruk en helderheid van wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie wettelijke eisen voor minimumkwaliteit en instelling bekostigingssanctie in funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding advies "Een goede start voor het jonge kind" van Onderwijsraad

 17. 17

  Aanvullend onderzoek Meer ruimte voor nieuwe scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag sportonderdeel OJCS Raad 19 mei en geannoteerde agenda informele Sportraad 6-7 juli 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad van 18 mei 2015, met betrekking tot het beleidsterrein jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Themaconferentie tijdens EU-Voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  spoed-wetsvoorstel Erkenningsprocedure voor EU-beroepskwalificaties

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel Leden Mohandis en Van Meenen voor rondetafelgesprek t.b.v. het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijs

  Besluit: Het voorstel van de leden Mohandis en Van Meenen wordt vastgesteld, op verzoek van het lid Rog wordt de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht toegevoegd.
 23. 23

  Verzoek van het lid Rog om commissiebrief inzake voorbeeld van Fouten in examens

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek van het lid Siderius om een reactie van de staatssecretaris inzake het rapport Kinderombudsman "Werkt passend onderwijs? stand van zaken een jaar na dato"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van het lid Ypma om een gesprek met de Kinderombudsman over zijn rapport inzake passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek van het lid Lucas om rappel op de door de minister toegezegde brief over uitzendbureaus n.a.v. AO van 8 april jl. over Stages en subsidieregeling praktijkleren

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van het lid Lucas om voorafgaand aan het algemeen overleg Governance mbo een rondetafelgesprek te organiseren.

  Te behandelen:

  Loading data