Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 april 2015
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • H.C.R.M. Clemens ()
 • A.J.M. Teunissen ()
 • E.M. Sjerp ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aanbod Technische Briefing Algemene Rekenkamer


  De Algemene Rekenkamer publiceert binnen 10 dagen het onderzoeksrapport Uitgavenbeheersing in de zorg deel III – Basispakket Zorgverzekering. Zoals gebruikelijk biedt de Rekenkamer de Kamer vooraf een besloten briefing aan op dinsdag 28 april 2015 (17.00-18.00 uur)
  In het rapport komen zowel de pakketmaatregelen van de minister aan de orde als de ‘standpunten’ van Zorginstituut Nederland. Verder gaat het rapport in op het ‘stringente pakketbeheer’ waarmee het kabinet-Rutte/Asscher de stijging van de zorgkosten wil drukken.
  Het onderzoek Basispakket zorgverzekering is onderdeel van een reeks waarin de Algemene Rekenkamer aandacht besteedt aan de mogelijkheden die de minister van VWS heeft om de zorguitgaven te beheersen. Eerder verschenen de onderzoeken Uitgavenbeheersing in de zorg (2011) en Transparantie ziekenhuisuitgaven (2013).   
 3. 3

  Namens de commissie is aan het lid Agema het traditionele cadeau overhandigd ter gelegenheid van de geboorte van haar dochter Wies.

 4. 4

  Aanbod Algemene Rekenkamer van een technische briefing over het Verantwoordingsonderzoek Jaarverslag VWS 2014 onderdeel Invoering trekkingsrecht pgb

  Besluit:De commissie maakt graag gebruik van het aanbod. Met de Rekenkamer zal worden overlegd of de briefing tijdig voor het algemeen overleg Voortgang uitbetalingsproblematiek pgb's door de SVB kan plaatsvinden.
 5. 5

  Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 20-21 april 2015 te Riga

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Initiatiefnota van het lid Leijten “Wmo 2015 in betere banen"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering aan de motie-Harbers c.s. over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 en 2016 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 maart 2015 over het bericht ‘Bizar dilemma voor ouderen’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding van het beleidskader voor de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding van het KNMG rapport 'Niet alles wat kan, hoeft'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Factsheet Leefomgeving, Gezondheid en zorg in de Noordelijke regio's

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwerpregeling tot correctie van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding van de rapportage ‘Eerste resultaten substitutiemonitor’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding rapport ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het advies van Zorginstituut Nederland inzake het ‘zittend ziekenvervoer’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorgenomen reizen minister van VWS tot en met september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding van het jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitspraak van het College van beroep van de Reclame Code Commissie (RCC) over de klacht rondom de uitingen op radio en televisie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Eindrapporten bestpractices physician assistant en verpleegkundig specialist 2012-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsrapportage transitie HLZ

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding van het vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude van de NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 april 2015, over bezuinigingen op beschermd wonen die niet waren afgesproken

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding voorlopige duiding van het eerstelijns verblijf van het Zorginstituut Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding van het rapport van de Gezondheidsraad ‘Neonatale screeningen, nieuwe aanbevelingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Informatie over het actueel houden van het BIG-register en de bilaterale afspraken met andere Europese landen over disfunctionerende zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 7 april 2015, over het bericht ‘Wachtlijst dreigt in wijkverpleging Twente’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderzoek dementieketens en casemanagement Nivel

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek op de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (n.a.v. onderzoek TNS Nipo en de Brabantse Zorgenquête)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Visiedocument Behandel- en Expertisecentrum van NVLP, STZ en Radboud UMC

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 15 april 2015, over een reactie op het SCP-rapport ‘Zorg beter begrepen’ en signalen over verwarde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek van het lid Pia Dijkstra, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 maart 2015 over de status van de zorghervorming

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding van het rapport 'Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Eerste maanden gedecentraliseerd Jeugdstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie van het kabinet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) d.d. 17 maart 2015 (14/1807 WWB)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek om kabinetsreactie op het rapport van het NJI over broers en zussen van gehandicapten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek om een reactie op het bericht van Leeftijdgrens.com d.d. 22 april 2015 inzake Factsheet van de Universiteit Twente naar de beschikbaarheid van alcohol in filialen van supermarkten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel voor rondetafelgesprek over fusietoets zorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek tot uitbreiding interruptiemogelijkheid tijdens algemeen overleg

  Te behandelen:

  Loading data