E-mailprocedure : Voorstel Neppérus/Van Vliet om het AO Formeel recht en invordering enkele weken uit te stellen

De vergadering is geweest

19 maart 2015
16:00 uur
Commissie: Financiën
Van: Commissie Financien
Verzonden: woensdag 18 maart 2015 17:40
Aan: GC-Commissie-FIN
Onderwerp: E-mailprocedure - Voorstel Neppérus/Van Vliet om het AO Formeel recht en invordering enkele weken uit te stellen
 
Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën 
 
Mw. Neppérus (VVD) en de heer Van Vliet stellen voor om het algemeen overleg Formeel recht en invordering dat is gepland op donderdag 26 maart 2015 een aantal weken uit te stellen (zie verder onderstaand e-mailbericht).

Ik verzoek u mij uiterlijk morgen - donderdag 19 maart 2015 - om 16.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.

René Berck
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Neppérus H.
Verzonden: woensdag 18 maart 2015 17:34
Aan: Berck R.F.
Onderwerp: AO Formeel recht en invordering
 
Beste Rene, 
 
Mede namens Roland van Vliet die midden in een verhuizing zit, wend ik me tot jou met het volgende. Voor donderdag 26 maart staat het AO Formeel recht en invordering gepland. Initiatiefnemer daarvoor is Roland geweest. Op de agenda voor dit AO staat echter maar een brief en dat is nog een hele dunne ook. Het lijkt mij daarom logisch om dit AO een aantal weken uit te stellen en dan intussen na te denken over over er meer onderwerpen zijn die we bij dat AO willen bespreken en waar we wellicht dan ook informatie van de staatssecretaris over willen hebben.

Helma Neppérus

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel Neppérus/Van Vliet om het AO Formeel recht en invordering enkele weken uit te stellen

    Te behandelen:

    Loading data