Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

19 maart 2015
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. wijziging tijdstip)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • T.E. Siderius (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Planning wetgevingsoverleg over Jaarverslag OCW en Onderwijsverslag

  Een wetgevingsoverleg wordt gepland op 10 juni van 10.00 - 13.30 uur, met beide bewindspersonen en de inspecteur-generaal.
  Tevens wordt de briefing van de Algemene Rekenkamer over het verzoekonderzoek 'Outcome-indicatoren lerarenintensiveringen' gepland op 4 juni 11.00 uur.
  De inbrengvergadering van de rapporteurs wordt gepand op dinsdagnamiddag 9 juni a.s.
 2. 2

  E-mailprocedures

  Ter informatie: De e-mailprocedures hebben een reglementaire basis gekregen. Door een aanpassing in Parlis worden besluiten van een emailprocedure nu vrijwel direct openbaar op de website, vergelijkbaar met de besluiten van reguliere procedurevergaderingen.
 3. 3

  De verklaring van EU-ministers over radicalisering in het onderwijs op de agenda van de OJCS-raad op 18 mei a.s. te Brussel.

  Besluit: het voorgenomen schriftelijk overleg over de OJCS-raad wordt omgezet naar een algemeen overleg (twee en half uur). Hierbij wordt ook de minister van SZW uitgenodigd. Zie ook agendapunt 29.
 4. 4

  International Award for Young People

  Voor de lunchbijeenkomst met Prins Edward op 21 mei a.s. van 12.30-14.30 uur, hebben zich de onderwijswoordvoerders Rog, Jadnanansing, Straus en voorzitter Wolbert aangemeld. De griffier zal een nieuwe herinneringsmail aan de onderwijswoordvoerders uitdoen.
 5. 5

  Besluitenlijst Procedurevergadering OCW d.d. 5 maart 2015

 6. 6

  Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 11 maart 2015 is besloten om het algemeen overleg Bekostiging onderwijs van vluchtelingenkinderen tot nader order uit te stellen.

 7. 7

  Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 12 maart 2015 is besloten om het verzoek van het lid Ypma om de staatssecretaris OCW te verzoeken de toegezegde brief m.b.t. de benodigde zorg voor ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen binnen week aan de Kamer te sturen te honoreren. Datum: 12 maart 2015

 8. 8

  Brievenlijst

 9. 9

  Reactie op de Beleidsdoorlichting Mediabeleid 2010-2013

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Publieke Omroep inzake uitwerking toekomstvisie publiek mediabestel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzoek van het lid Bergkamp, mede namens het lid Monasch, om als er sprake is van een Nationale Monumentenorganisatie (NMo) in oprichting over deze nieuwe constructie en organisatie als commissie een advies/toets te vragen aan de Raad voor Cultuur en ook te toetsen wat de eventuele consequenties zijn voor ons nationaal erfgoed.

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over het niet openbaar maken van een rapport over de werking van de anti-pestprogramma's en de afgekeurde methodes en de verzending aan de Tweede Kamer van het rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op een brief derden aangaande de Stichting ROOBOL

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding van de uitkomsten over de midtermreview prestatieafspraken in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de moties van de leden Jadnansing, Lucas en Van Meenen n.a.v. het notaoverleg op 22 september 2014 over de initiatiefnota ‘Elke mbo’er een goede stage’ over de aard van de stageproblematiek op korte termijn uit te voeren en te onderzoeken welke barrières werkgevers ervaren bij het aanbieden van stageplaatsen en leerwerkplekken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gekwalificeerd voor de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Resultaten onderzoek Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015 over het voortbestaan van de kleine talenopleidingen binnen de Geesteswetenschappen, kwaliteit, bestuurscultuur en medezeggenschap in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de aangenomen motie van het lid Harbers c.s. om de Tweede Kamer vooraf te betrekken bij beleidsdoorlichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Resultaat onderzoek naar versneld invoeren van het collegegeldkrediet voor volwassenen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Monitor studie- en leengedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over uitwerking motie van de leden Straus en Jadnanansing over met buurlanden afstemmen van erkenning van beroepskwalificaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Doorstroming vanuit de kleutergroepen naar groep drie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Actieprogramma Tel mee met Taal

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op amendementen van de leden Van Meenen en Straus m.b.t. het wetsvoorstel over de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs (Kamerstukken 33 993, nrs 16 en 17)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Bekendmaking website inventarisatie onderwijs op een andere locatie dan de school

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsdoorlichtingen ‘Ambitieus Leerklimaat’, alsmede een kort verslag van het beleid ‘Brede Scholen’ (Kamerstuk 31 511, nr. 12)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Planning van Werkzaamheden: reeds gevormde dossiers hoger onderwijs


  Besluit: Onderstaande dossiers worden gebundeld tot één dossier genaamd 'Strategische agenda hoger onderwijs'.
   
  • Dossier Strategische agenda hoger onderwijs
  • Dossier Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt hoger onderwijs
  • Dossier afschaffing centrale loting
  • Dossier Hoger onderwijs
  • Dossier Kwaliteitsrapportage (in aug. 2014 te ontvangen) n.a.v. experiment bindend studieadvies
  • Dossier Instellingscollegegeld tweede studies (monitor oktober 2013)
  • Dossier Voortgang hoofdlijnenakkoorden en Prestatieafspraken hoger onderwijs
         De Kamer wordt vóór 1 april 2015 geïnformeerd over de aanvragen voor de numerus fixi.
   
 29. 29

  Verslag van de vergaderingen van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 25 november 2014 (cultuur en audiovisueel) en 12 december (onderwijs) 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorstel van het lid Wolbert om namens de Nationale Denktank de commissie OCW uit te nodigen voor een gesprek met de grondlegger van mindfulness programma's, de heer Kabat, op 22 april 2015.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Siderius om na binnenkomst van de brief over de bekostiging van onderwijs en zorg aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking een spoed algemeen overleg te plannen.

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Siderius om n.a.v. het verslag van een schriftelijk overleg op korte termijn alsnog het algemeen overleg Vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs te plannen danwel een VSO op de pleniare agenda te plaatsen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Streefwaarden in OCW-begroting en Outcome indicatoren lerarenintensiveringen

  Het lid Duisenberg doet verslag van het overleg over het verwerken van streefwaarden in de OCW-begroting. De Kamer ontvangt bij de volgende OCW-begroting een beleidsagenda, waarin de wensen en opmerkingen van de vaste kamercommissie t.a.v. indicatoren en streefwaarden zijn meegenomen. Tevens vermeldt hij dat de beleidsreactie op het nog te ontvangen Rekenkamerrapport inzake de outcome-indicatoren lerarenintensiveringen wordt meegenomen in de reactie op de motie Straus/Ypma over outcome indicatoren, die de Kamer vóór de zomer ontvangt.