Algemeen overleg : Decentralisatie Wmo/Wlz

De vergadering is geweest

30 april 2015
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • K. Gerbrands (PVV)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • E. Dijkgraaf (SGP)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake kader en voorhang bekostiging langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen van de commissie over de uitkomsten van het onderzoek van de NZa naar onterechte betalingen in AWBZ-instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding doelmatigheidsonderzoek Buurtzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezending van de voortgangsrapportages inzake hervorming langdurige zorg en decentralisatie Jeugdstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Keijzer over het bericht dat het aantal banen dat behouden blijft met de inzet van de Huishoudelijke Hulp Toelage beperkt zou zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Identiteitscontrole CIZ in het aanvragen van Wlz indicatiebesluiten door zorgaanbieders namens verzekerden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhangbrief over de wijziging van de indexeringssystematiek langdurige zorg per 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding verdiepend onderzoek "Zorg naar gemeenten, Weet u waar u aan toe bent?" van het programma Aandacht voor Iedereen (AVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2013 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding van het rapport ‘Verbinding wijkverpleging en sociaal domein’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Inzet huishoudelijke hulp toelage

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015 over het bericht ‘Gemeente halveert dagbesteding dementie (en gevolgen voor GGZ en mantelzorger)'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek op de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (n.a.v. onderzoek TNS Nipo en de Brabantse Zorgenquête)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgangsrapportage transitie HLZ

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 april 2015, over bezuinigingen op beschermd wonen die niet waren afgesproken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie van het kabinet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) d.d. 17 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken verdeling en budgetten Wmo 2015 en Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vernieuwingsbrief zorg en ondersteuning dichtbij huis

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand-van-zaken brief over de eigen bijdragen in de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het artikel van de NOS.nl van 13 april 2015 "Ouderen krijgen thuis te weinig zorg"

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding afschrift van de brief aan gemeenten over de keukentafelgesprekken zoals genoemd in de brief inzake Voortgangsrapportage transitie HLZ

  Te behandelen:

  Loading data