Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 mei 2015
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • R.J. Klever (PVV)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • A.J.M. Teunissen ()
 • H.C.R.M. Clemens ()
 • E.M. Sjerp ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het lid Leijten informeert of het mogelijk is de antwoordbrieven van de Regering op een brief derden op de agenda te plaatsen daar zij wellicht op de brievenlijst aan het oog onttrokken kunnen worden. Nagegaan is of de privacy van de briefschrijver hiermee in het geding zou komen, dat is niet het geval. In de eerstvolgende procedurevergadering zal hierover een besluit worden genomen.

 3. 3

  Aanbieding Geannoteerde agenda Jeugd- en Sportraad mei 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  34191 Nota van wijziging inzake Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  33675 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport van de NZa Zorgcontracten in kaart

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op berichtgeving van EenVandaag over het onderwerp 'stents en hartkatheters mogelijk niet steriel' en stand van zaken rond het onderzoek naar de injectienaalden van Terumo

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nadere informatie inzake Wet verbetering wanbetalersmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanpak stringent pakketbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken na faillissement Zorggroep Pasana (Kamerstuk 32 299, nr. 39)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage van het Convenant Gezond Gewicht 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Gehandicaptensportbeleid: Programma Grenzeloos actief

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen over de Zvw-pgb en intensieve kindzorg en de stand van zaken van de overgangstermijn voor het niet-professionele tarief

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tabaksontmoediging

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 21 april 2015, over de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) m.b.t. het trekkingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van het lid Dikkers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 april 2015 inzake het bericht ‘Slagers verkopen kalkoen voor lamsvlees’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015 over de recente ontwikkelingen in de thuiszorg en over bezetting gemeentehuis Oss (RvW 3 maart 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de brief van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP over G4 plannen die leiden tot supermarktbars en caféwinkels

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2015 om reactie op het SCP- onderzoek “Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk” n.a.v. het bericht ‘Participatiesamenleving eist tol op werkvloer’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het artikel in het AD van 4 april 2015 met als titel” WZH weer onder vuur, nu om bezuiniging”

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  IGZ rapport ‘Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kandidatuur Nederland Europese Spelen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kwaliteit verpleeghuizen: ruimte voor zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beschikbaarheidbijdrage ambulancehelikopter Friese Waddeneilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op Initiatiefnota Ellemeet ”Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal”

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Gezondheidsraadrapport Hemofilie, Hiv en de Wbmv

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Maatwerk in medezeggenschap, een onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding advies over het protocol uitbreiding garantiestructuur sociale woningbouw en woningcorporatie Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding rapportage burgerbrieven 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voedingsadviezen bij darmkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapporten Capaciteitsorgaan

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op brief van de commissie inzake stand van zaken contourennota persoonsvolgende financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding rapport ‘Onderzoek naar speciaal kweken’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbieding uitkomsten onderzoek preventie- en handhavingsplannen DHW 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding Evaluatierapport 'Afschaffing macronacalculatie'

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanbieding rapport 'Sport en Multifunctionele Accommodaties'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanbieding strategische verkenning depressiepreventie van Trimbos

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanbieding rapport over niveau zorg in landen rond BES

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanbieding overzicht inzake budgetpolissen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanbieding van het rapport ‘Antibiotica in ziekenhuizen: profylaxe en antibiotic stewardship’ van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Aanbieding IGZ-rapport "Infectieziekte en tuberculosebestrijding bij GGD'en op orde, maar kwetsbaar"

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanbieding en reactie rapport Zorginstituut Nederland over kraamzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanbieding rapport ‘Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2016’ van het Zorginstituut Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Foetale chirurgie bij spina bifida

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van een schriftelijk overleg over aanbieding resultaten op de jaarlijkse monitor ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ (Kamerstuk 30 234, nr. 121)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voorhang verdaging toepassing mbi medisch specialistische zorg 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Pilot nieuwe toetreders IGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Nadere resultaten RIVM-onderzoek injectienaalden

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Extra impuls Actieplan Veilig Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  2e Voortgangsbrief Open data in het zorgdomein

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Aanbieding voortgangsrapportage Kwaliteitsinstituut

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verwachte aanbieding rapport inzake hoofdbehandelaarschap geestelijke gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Uitvoering van de motie van de leden Leijten en Dik-Faber (29689, nr. 580) over een uitzondering voor huisartsen op de Mededingingswet alsmede toezending van de onderzoeksopzet-vraag

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Programmavoorstel 'Palliantie. Meer dan zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 15 april 2015, over verboden experimenten op ggz patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Onderzoeken naar de toegang tot jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Afschrift van de brief van de SVB aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport over trekkingsrecht pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voortgang trekkingsrecht PGB

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Toezending afschrift van de brief aan gemeenten over de keukentafelgesprekken zoals genoemd in de brief inzake Voortgangsrapportage transitie HLZ (Kamerstuk 34 104, nr. 25)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Beschikbaarheidbijdrage Spoedeisende hulp en Acute Verloskunde

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Stand van zaken verdeling en budgetten Wmo 2015 en Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Reactie op artikel NOS.nl d.d. 13 april 2015 Ouderen krijgen thuis te weinig zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Vernieuwingsbrief zorg en ondersteuning dichtbij huis

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Stand-van-zaken brief over de eigen bijdragen in de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Aanbieding drie rapporten over de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Informatie over acute GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Informatie over de High Level Policy Forum on Mental Health and Work en over Participatie en psychische aandoeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Aanbieding van het rapport "Basispakket zorgverzekering; uitgavenbeheersing in de zorg deel 3"

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Brief commissie Rijksuitgaven met uitnodiging voor cursus voor Kamerleden op 19 mei 2015 (van 18.00 – 21.00 uur)

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verzoek om algemeen overleg over de zgn. Indische Kwestie (Back Pay) nog vóór zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verzoek om aan te geven hoe de motie van het lid Keijzer over onderzoek naar de mate waarin gemeenten eigen bijdragen heffen voor algemene voorzieningen (34104-49) wordt uitgevoerd

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Voorstel voor een gesprek op 24 november 2015 met Arne Björnberg inzake de Consumers Index; de ranglijst van zorgstelsel in Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verzoek om reactie op bericht op NOS.nl en Telegraaf.nl d.d. 19 mei 2015 dat de SVB een zorgverlener zou gedwongen hebben te zwijgen over de pgb-ellende

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Verzoek om spoedige toezending plan van aanpak inzake wetsvoorstellen inzake VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap nrs. 33990 en 33992

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Verzoek om nieuwe datum voor het algemeen overleg Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s

  Te behandelen:

  Loading data