Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vkc VWS d.d. 20 mei 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 20 mei 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Het lid Leijten informeert of het mogelijk is de antwoordbrieven van de Regering op een brief derden op de agenda te plaatsen daar zij wellicht op de brievenlijst aan het oog onttrokken kunnen worden. Nagegaan is of de privacy van de briefschrijver hiermee in het geding zou komen, dat is niet het geval. In de eerstvolgende procedurevergadering zal hierover een besluit worden genomen.
4
Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015
5
34191 Nota van wijziging inzake Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015)

Te behandelen:

7
33675 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

Te behandelen:

21
Reactie op verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2015 om reactie op het SCP- onderzoek “Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk” n.a.v. het bericht ‘Participatiesamenleving eist tol op werkvloer’

Te behandelen:

48
Verslag van een schriftelijk overleg over aanbieding resultaten op de jaarlijkse monitor ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ (Kamerstuk 30 234, nr. 121)

Te behandelen:

56
Uitvoering van de motie van de leden Leijten en Dik-Faber (29689, nr. 580) over een uitzondering voor huisartsen op de Mededingingswet alsmede toezending van de onderzoeksopzet-vraag

Te behandelen:

62
Toezending afschrift van de brief aan gemeenten over de keukentafelgesprekken zoals genoemd in de brief inzake Voortgangsrapportage transitie HLZ (Kamerstuk 34 104, nr. 25)

Te behandelen:

73
Brief commissie Rijksuitgaven met uitnodiging voor cursus voor Kamerleden op 19 mei 2015 (van 18.00 – 21.00 uur)

Te behandelen:

74
Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014
76
Verzoek om aan te geven hoe de motie van het lid Keijzer over onderzoek naar de mate waarin gemeenten eigen bijdragen heffen voor algemene voorzieningen (34104-49) wordt uitgevoerd

Te behandelen: