Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 februari 2015
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • T. van Ark (VVD)
 • H.C.J. van den Burg (EP/PvdA) ()
 • R.M. Leijten (SP)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Ten aanzien van het indienen van rondvraagpunten gaat de commissie akkoord met de volgende richtinggevende werkwijze:

   
  - Punten dienen de donderdag voor de procedurevergadering (uiterlijk 15.00 uur)
  aangeleverd te worden via inzending naar de commissiepostbus.
  (cie.vws@tweedekamer.nl) en CC naar de griffier, en worden vervolgens opgenomen in de agenda in Parlis.
  - Punten met een spoedeisend karakter die na donderdag aangeleverd worden gaarne eveneens mailen naar de commissiepostbus en CC naar de griffier. Fracties worden verzocht daarop te reageren staande de procedurevergadering en NIET via email. In dit geval wordt er geen aangepaste agenda in Parlis gemaakt.
  - Punten die tijdens de rondvraag mondeling worden ingediend, waarover fracties zich niet eerder hebben kunnen beraden, worden in principe in een volgende procedurevergadering behandeld, uiteraard met uitzondering van urgente punten die geen uitstel dulden. Dat laatste dient expliciet te worden geduid.
  - Urgente punten die beslist geen uitstel dulden tot een volgende procedurevergadering, waarbij de urgentie expliciet dient te worden geduid, gelieve direct aan de griffier te zenden, opdat i.o.m. de voorzitter van de commissie een spoed-emailprocedure kan worden uitgeschreven.
   
 3. 3

  Voor het gesprek met Eurocommissaris Csr Andriukaitis op 5 maart a.s. hebben zich tot nu toe 5 leden aangemeld. U kunt zich aanmelden voor deze activiteit middels de knop "Inschrijving" op het tabblad "Deelnemers" van deze Parlisactiviteit of via e-mail (cie.vws@tweedekamer.nl). Mocht een lid dat zich reeds heeft opgegeven onverhoopt niet in de gelegenheid zijn te komen stelt uw voorzitter het op prijs als u dan voor vervanging wordt gezorgd.

 4. 4

  Aanbieding van het verslag van de formele Gezondheidsraad van 1 december 2014 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  EU verordening Voeding voor specifieke groepen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  ERAI: doelmatigheidsonderzoek Buurtzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportage sport 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang Evaluatiecommissie Tuitjenhorn

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen van de commissie over de positioneringsnota universitair medische centra en de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek: Universitair Medische Centra (UMC’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Werking risicovereveningssysteem 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken met betrekking tot de inzet gericht op het tegengaan van zogenaamde ‘zwijgcontracten’ in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Informatie over de in voorbereiding zijnde wetgeving op het gebied van doping

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding gegevens wachttijden in de ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Informatie inzake toezending regeringsstukken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezending van de voortgangsrapportages inzake decentralisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanleveren agendapunten t.b.v. AO Zorgverzekeringswet Zorgstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om toezending van reactie op onderzoeksrapporten vergelijkingssites

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake beleidsstukken die op korte termijn worden verwacht t.b.v. Algemeen Overleg Zorgverzekeringswet Zorgstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Slob, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 29 januari 2015, inzake de verwevenheid van de NZa met ministeries (n.a.v. de vacature voorzitter van Raad van Bestuur NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie over de uitvoering van de aangenomen motie-Leijten over voorschrijven van Tecfidera (29477, nr. 300) en de (overgenomen) motie-Leijten over opnieuw tegen een hoge prijs in de markt zetten van reeds werkzame medicijnen/grondstoffen (29477, nr. 301)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over de solvabiliteits- en vermogenspositie van de diverse zorgsectoren tegen de achtergrond van de toezichthoudende taak rol van de NZa terzake

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding van het werkplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding schriftelijke reactie op vragen van de Vereniging van Sportgeneeskunde d.d. 26 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding IGZ rapport "Het resultaat telt ziekenhuizen 2013"

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding resultaten op de jaarlijkse monitor ‘Sport en Bewegen in de Buurt’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Terugblik en vervolg pgb-fraude aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 29 januari 2015, inzake NZa-eindrapportage aanpak pgb-fraude door zorgkantoren

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d 26 januari 2015, inzake stand van zaken persoonsgebonden budget

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Onderzoek Actal persoonsgebonden budget Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 22 januari 2015, over onzekerheid rond uitbetaling van 250.000 zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek van het lid Keijzer over invoering van het systeem van trekkingsrechten pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Veiligheid medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de uitgevoerde IT-audits bij de SVB naar aanleiding van de invoering van de PGB trekkingsrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek om plannen van een algemeen overleg inzake Wmo

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek om reactie op brief van STAP inzake Supermarktbars en caféwinkels

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek om een spoed algemeen overleg over problemen bij de SVB m.b.t. uitbetalen van PGB's

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek om een rondetafelgesprek naar aanleiding van de brief d.d. 6 februari 2015 inzake Kwaliteit loont

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek om een reactie op misleidende tv-reclame m.b.t. zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Motie van het lid Leijten over huisartsen niet langer onder de Mededingingswet laten vallen - 29689-568

  Te behandelen:

  Loading data