Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

14 januari 2015
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • K. Gerbrands (PVV)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • A.J.M. Teunissen ()
 • H.C.R.M. Clemens ()
 • E.M. Sjerp ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Gesprek met Eurocommissaris Andriukaitis op 4 maart 2015 over de door hem voorgestelde onderwerpen ebola en antibacteriële resistentie. Bij de fracties zal worden geïnventariseerd welke onderwerpen mede aan de orde dienen te worden gesteld.

 3. 3

  Kabinetsreactie op de publieke consultatie van de Europese Commissie inzake het vaststellen van criteria voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het verslag van de Formele Sportraad (als onderdeel van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad) van 25 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken huishoudelijke hulp toelage (HHT) december

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de evaluatie van Zorginstituut Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen gedaan bij het Algemeen Overleg Salmonella in zalm van 2 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang Akkoord Verbetering Productsamenstelling en EU inzet zout, verzadigd vet en calorieën

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken evaluatieonderzoek beleidswijziging hoortoestellen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Review naar de vermelding van opgelegde maatregelen in het BIG- register en informatie door het CIBG

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding van de vijfde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken rondom de invoering van integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg (Kamerstuk 32 620, nr. 139)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 16 december 2014 over de gevolgen van de budgetpolis

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Standpunt vervolg Masterplan Orgaandonatie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezichtplan cosmetische sector

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang verlaging beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (Kamerstuk 32 864, nr. 3)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overplaatsing ebolapatiënt

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken inzake moties en toezeggingen die voor 2014 zijn gedaan

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Resultaten over aanpak rondom de wachtlijsten in de verzorgings- en verpleeghuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake kader en voorhang bekostiging langdurige zorg (Kamerstuk 33 891, nr. 173)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties en midterm review kindermishandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Bezoldigingklassen zorg WNT in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie inzake Brandbrief over de massale uitsluiting van ZZP'ers in de zorg per 1 januari 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek van de commissie voor VWS inzake VAO Voortgang decentralisatie (informatie over Fokus)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Gevolgen niet aanvaarden wetsvoorstel Verticale Integratie, artikel 13 en Zvw-pgb door Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op verzoek gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 17 december 2014 inzake de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brief aan commissievoorzitters - Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer in eerste helft 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek van het lid Wilders m.b.t. de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie van de minister-president op verzoek gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 17 december 2014 inzake de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Brief over de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Brief inzake het besluit van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de vragen over het instellen van Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht genoegzaam zijn beantwoord

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitnodiging voor uitwisselingsbijeenkomst met burgers - over eigenaarschap en regie op 4 februari 2015 van 16.00-18.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgangsbrief Kickboksen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek Stichting Het Indisch Platform tot aanbieding boek 'Indisch verdriet' van dhr. H. Bussemaker

 39. 39

  Aanleveren agendapunten t.b.v. AO Zorgverzekeringswet/Zorgstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Evaluatie AO voortgang decentralisatie zorg van 11 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om toezending informatie inzake de rol van ergotherapie in het kader van langer zelfstandig wonen, conform toezegging tijdens AO Langer zelfstandig wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek om informatie over kwaliteitsplan verpleeghuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek om rappel n.a.v. kabinetsreactie over de Indische kwestie

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek om rappel beantwoording schriftelijke vragen d.d. 7 en 17 november 2014 over respectievelijk verkeerde beddenproblematiek en uitbetaling pgb door de SVB

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek om rappel n.a.v. toezegging over informatievoorziening richting de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek om rappel n.a.v. toezegging gedaan tijdens begrotingsbehandeling over rapport NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Planning plenaire debat over Zorgfraude

  Te behandelen:

  Loading data