Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

15 januari 2015
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • H. Fokke (PvdA)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • P.J.M.J. Moors (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • W. Hachchi (D66)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • J. Recourt (PvdA)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • A. Bosman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsrapportage SiSa

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding tussenrapportage Nationaal Actieplan Mensenrechten en Kabinetsreactie op de Jaarrapportage 2013 van het College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  34 085 VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding Notitie Overzicht van voorstellen tot herziening van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding van de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding jaarrapportage 2013 uitvoering Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Feitelijkheden inzake stemmen op zondag

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie van het lid Slob c.s. inzake de participatiesamenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters (Kamerstuk 29 279, nr. 200)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Informatie RvS t.b.v. gesprek over benoemingenbeleid Raad van State

 13. 13

  Uitstel toezending van het kabinetsstandpunt ten aanzien van het Feitenonderzoek fondsfinanciering Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift van een gelijkluidende brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer betreffende een motie van het Eerste Kamerlid De Vries c.s. over kwetsbaarheden op internet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsdoorlichting bij de kwaliteit van de Basisregistratie personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de motie van het lid Litjens c.s. (Kamerstuk 33 691, nr. 16) inzake woonplaatsvereiste voor wethouders

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Transparantie van leges reisdocumenten en mogelijkheden voor kostenbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie om geïnformeerd te worden over het beleid ten aanzien van de grensregio’s

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Informatie over enkele onderwerpen die zich hebben voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begrotingen 2014 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds en het Provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van de commissie op de gebeurtenissen in Haaksbergen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding onderzoeksrapporten en halfjaarlijkse voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Abusievelijk ongeldig verklaarde reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding en kabinetsreactie op de eerste rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitstelbericht toezeggingen in verband met beschouwing Hoofdstuk 7 van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitstel voortgangsinformatie eID Stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Informatieveiligheid bij de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Informatie over gemeenten onder preventief financieel toezicht en artikel 12 Fvw gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de evaluaties van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Raad voor het openbaar bestuur (Rob)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding Agenda Lokale Democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Advies CTIVD over klacht afluisteren advocaten

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanvulling overzicht gemeenten onder financieel preventief toezicht 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitstelbericht voor reactie op aanbieding 'Grenseffectentoets 2014' van Provincie Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Invoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Kamerstuk 33 978)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rapport legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand en Klein tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording verzoek van het lid Schouw aangaande de stijging van het aantal ombudsman klachten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van het Burgemeesters- en Secretarissenoverleg G7 over de toepassing van de herindelingsmaatstaf bij een herindeling in Noord-Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Inventarisatie kiescolleges Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanbieding afschrift van het antwoord aan het advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann, dat namens AET BV een brief stuurde inzake eID

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Aanbieding van een ontwerp van een Subsidieregeling Stichting CAOP 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van de fusieraad van de gemeenten Bussum, Muiden en Naardenover de door fusieraad gestelde vragen over het wetsvoorstel tot herindeling van de gemeenten (Kamerstuk 34 075)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken over een notitie over de samenhang tussen de positie en aanstellingswijze van de burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Concept-agenda hoorzitting/rondetafelgesprekken herindeling Bussum, Muiden en Naarden (TK 34075)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Besluitvorming e-mailprocedures inzake verzoek om een brief van de Minister van BZK te vragen m.b.t. uitleg over de gang van zaken Wet Normering Topinkomens (WNT)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Besluitvorming e-mailprocedure inzake verzoek om hoorzitting/rondetafelgesprek inzake legale naamswisselingen en identiteitsfraude en een schriftelijke reactie van de staatssecretaris van V&J en minister BZK op het rapport "legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa".

  Te behandelen:

  Loading data