Debat geweest
18 november 2015 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie 18 november 2015
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (29 oktober - 9 november 2015)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 18 november 2015
Brief commissie
Download Interne EU-opleidingen voor Kamerbewoners
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van de minister op handreikingen van cao-onderhandelingen bij de politie

Deelnemers


Agendapunten

1
Brief van het lid Swinkels inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

Te behandelen:

2
Brief van het lid Van Oosten inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

Te behandelen:

3
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
8
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en justitie om aandacht te besteden aan de risico's van radicalisering onder vluchtelingen, waaronder in Schengen-verband

Te behandelen:

9
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om informatie over het kostenaspect van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

Te behandelen:

15
Reactie op het verzoek van het lid Oosenbrug, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 oktober 2015, over een samenhangende visie op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Te behandelen:

24
26
33
Prioritering Werkprogramma 2016 Veiligheid en Justitie
34
Interne EU-opleidingen voor Kamerbewoners
37
Voorstel opzet rondetafelgesprek Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring
38
Stand van zaken Interparlementaire Conferentie Mensenhandel

Details

Ter informatie.