Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

30 september 2015
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • M. Azmani (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • J. Recourt (PvdA)
 • A. Marcouch (PvdA)
 • M. van Nispen (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • P. Oskam (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet (Kamerstuk 34047)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek Kazachstan betreffende terug- en overname

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tweede nota van wijziging wetsvoorstel tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 10. 10

  Adviezen inzake de motie van de leden Recourt en Taverne over een institutionele rechtseenheidsvoorziening in het bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 september 2015 om antwoord te geven op de schriftelijke vragen van de leden Oskam en Omtzigt over het bericht dat de rechtbank in Almelo compleet wordt uitgekleed

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Liaison officers en internationale plaatsingen politie 2015-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de afstudeerscriptie van mevrouw K. over de gevolgen van KEI

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Werkprogramma 2016 Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek om informatie over toezending informatie over Europese initiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Herstelbemiddeling in het strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsdoorlichting sanctiebeleid 2016 V&J

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek in opdracht College van procureurs-generaal

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rijksbreed wetgevingsprogramma met belangrijke financiële doelstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezending afschrift protocollen tussen de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking (de Commissie-Oosting) en de betrokken instanties

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Technische briefing over het EU Voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording van de openstaande vragen uit de tweede termijn van het AO georganiseerde criminaliteit van 17 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de berichtgeving in de media over de proeftijd van Volkert van der G.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek om toezending van het volledige verslag van de Auditdienst Rijk CIOT van de bevragingen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het bericht ‘Politie wil golf foute klussers indammen’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitkomsten van gesprekken over de beveiliging van Joodse instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek n.a.v. de mondelinge vraag van het lid Van Oosten en het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 september 2015 over het bericht ‘Volkert van der Graaf overtrad voorwaarde proeftijd’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Forensisch onderzoek naar zedendelicten en kindermishandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 september 2015 om een feitenrelaas naar aanleiding van de uitzending van Brandpunt over Volkert van der G.

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Overzicht van de ontwikkelingen op het zedenterrein onder meer in relatie tot het internet

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beleidswijziging ten aanzien van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (lhbt) asielzoekers afkomstig uit de Russische Federatie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Europese asielproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde agenda van de ingelaste bijeenkomst van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken op 14 september 2015 over migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Inzet regievoerders Dienst Terugkeer en Vertrek voor in bewaring stellen naar aanleiding van acties politiebonden

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapporten en signalement van de Inspectie Jeugdzorg over het bemiddelingsproces bij interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Recente ontwikkelingen op het terrein van asiel en migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Onderzoek naar rol psychiatrie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  EU-voorstel: Raadsbesluit inzake herplaatsing 120.000 asielzoekers uit Italië, Griekenland en Hongarije COM (2015) 451

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  EU-voorstel: Verordening Permanent herplaatsingsmechanisme in crisissituaties COM (2015) 450

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  EU-voorstel: Verordening Europese lijst van veilige landen van oorsprong COM (2015) 452

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  EU-voorstel: Mededeling Aanpak externe dimensie vluchtelingencrisis JOIN (2015) 40

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  EU-voorstel: Mededeling Openbare aanbestedingsregels voor ondersteuningsmaatregelen vluchtelingen COM (2015) 454

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  EU-voorstel: Aanbeveling Handboek Terugkeer (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  EU-voorstel: Mededeling Actieplan Terugkeer COM (2015) 453

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Behandelvoorstel EU Migratiepakket

 48. 48

  Verslag van de ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel op 22 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Lijst met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van V&J

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Werkbezoek opvang- of aanmeldlocatie

 51. 51

  Verzoek aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om in gesprek te gaan met de Raad voor de Kinderbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek om een reactie van staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Financiën op het rapport van de ACM inzake de verkoop van Holland Casino

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op het bericht inzake de gijzeling in de PI Zoetermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek termijn beantwoording nader verslag wetsvoorstel kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek brief inzake overleg KNSA

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek brief over fiscale gevolgen initiatiefwetsvoorstel beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek om een reactie op het rapport van onder andere Exodus Nederland over de best practices in Europa inzake het gevangeniswezen en resocialisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie om het Actieprogramma Aanpak Jihadisme aan te vullen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek verslaglegging rondetafelgesprekken

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verzoek om de beleidsreactie op het rapport aan van de Inspectie Veiligheid en Justitie over Contrabande in Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) toe te voegen aan het algemeen overleg over tbs op 15 oktober 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek toezending uitkomsten overleg over verschoningsrecht notarissen en advocaten

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Interparlementaire conferentie Migratie op 23 september 2015 in Brussel

 64. 64

  EU-stafnotitie - Vooruitblik Europese ontwikkelingen komend half jaar op het gebied van veiligheid en justitie

 65. 65

  Voorstel opzet rondetafelgesprek kindermisbruik

Naar boven