Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Aanpassing wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Schattingsbesluit)

  Te behandelen:

 3. Aanbieding van het advies van de Gezondheidsraad ‘Werknemers en infectieziekten. Criteria voor vaccinatie’

  Te behandelen:

 4. Uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Schut-Welkzijn over onwenselijk hoge aanspraken op sociale zekerheid en toeslagen (33928, nr. 15)

  Te behandelen:

 5. Uitstel reactie op de motie van het lid Schouten c.s. over initiatieven om werken over de grens gemakkelijker te maken (Kamerstuk 34000 XV, nr. 35)

  Te behandelen:

 6. Reactie op vragen gesteld tijdens het AO Inburgering van 22 januari 2015

  Te behandelen:

 7. Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2015, om een brief over de motie van het lid Krol over de koopkrachtontwikkeling van ouderen op basis van de geboortecohortbenadering (29389, nr. 80)

  Te behandelen:

 8. Aan de Slag: Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015 - 2016

  Te behandelen:

 9. Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015 over de uitspraak van de Minister-President dat er weinig te doen valt tegen arbeidsmarktdiscriminatie

  Te behandelen:

 10. Afschrift van de brief aan Convent PO over de ‘Wet werk en zekerheid’

  Te behandelen:

 11. Toezegging reactie uitspraak rechter inzake zzp-bepaling cao Besloten Busvervoer

  Te behandelen:

 12. Informatie over de stand van zaken en maatregelen die zijn getroffen tegen de zogenoemde dubbele certificaten in de asbestsanering

  Te behandelen:

 13. Afwikkeling overeenkomst voor ontwikkeling van het multi-regelingen-systeem bij de SVB

  Te behandelen:

 14. Reactie van het kabinet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) d.d. 17 maart 2015 (14/1807 WWB)

  Te behandelen:

 15. Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgangsrapportage januari herziening IORP-richtlijn (Kamerstuk 33 931, nr. 9)

  Te behandelen:

 16. Voortgang vereenvoudiging beslagvrije voet

  Te behandelen:

 17. Verslag tripartiete sociale top

  Te behandelen:

 18. Verzoek Ambassade van Australië, namens voorzitter van Australisch-Nederlandse parlementaire groep, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over immigratie en integratie d.d. 30 april 2015

 19. Voorstel procedurevergaderingen 2015 van Zomerreces tot aan Kerstreces


  Zomerreces 2015, 3 juli t/m 31 augustus
  • dinsdag 8 september, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 22 september,  17.00-18.00 uur
  • dinsdag 6 oktober, 16.30-17.30 uur
  Herfstreces 2015, 16 t/m 26 oktober
  • dinsdag 27 oktober, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 10 november, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 24 november, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 8 december, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 15 december, 17.00-18.00 uur
  Kerstreces 2015, 18 december t/m 11 januari 2016

  Besluit: Data vastgesteld
 20. Verzoek ISD Brabantse Wal, namens Gemeente Bergen op Zoom, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over participatiesamenleving, decentralisaties en toekomst van krimpregio’s d.d. 20 april 2015

 21. Verzoek aan minister van SZW om verslag van werkbezoek aan Marokko op 23 en 24 maart 2015

  Te behandelen:

 22. Verzoek aan minister van SZW om informatie over doelstelling en gemaakte afspraken met de Marokkaanse regering over de-radicalisering en integratie

  Te behandelen:

 23. Verzoek om reactie van minister van SZW over de groeiende inkomens aan de top

  Te behandelen:

 24. Verzoek om het algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte op 21 mei 2015 te verplaatsen

  Te behandelen:

 25. Verzoek, mede namens Stichting Pesten op de werkvloer en Stichting Stop Pesten Nu!, tot aanbieding petitie "Stop pesten op het Werk!" d.d. 28 april 2015

 26. Voorstel rondetafelgesprek CAO's