Procedurevergadering

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering: "Procedurevergadering OCW"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering OCW van 28 mei 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW op 28 mei 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Uitnodiging Franse Assemblé en Franse ambassade voor gesprek en diner op 11 juni a.s. (betreft gesprek met leden van het evaluatie- en controlecomité van de Franse Assemblée over hun onderzoek naar (sociale) diversiteit in het onderwijs in Frankrijk)

Details

Besluit: De voorzitter van de commissie en de leden Lucas, Straus, Jadnanansing en Rog zullen bij het gesprek en het diner aanwezig zijn.
2
Verzoek tot een petitieaanbieding van de actiegroep Bezorgde promovendi en Promovendi Netwerk Nederland in verband met het VSO besluit experiment promovendi

Details

Besluit:   Het verzoek wordt gehonoreerd.
3
In verband met de datum van het AO 'De rol van onderwijs in de aanpad van radicalisering' wordt de inbrengdatum van de feitelijke vragenlijst over de brief van de minister inzake de versterking burgerschap geannuleerd en worden eventuele vragen tijdens het AO aan de orde gesteld.

Details

Besluit: De inbrengdatum van de feitelijke vragen wordt geannuleerd.
4
Mededeling mw. Wolbert n.a.v. gesprek met vertegenwoordiging Parlement Curacao inzake taaltoets en toelating/matchingsgesprekken van universiteiten:

Details

Besluit: Wordt geagendeerd voor de eerstvolgende procedurevergadering.
5
Besluitenlijst procedurevergadering OCW d.d. 30 april 2015
9
Brief van het lid Van Wijngaarden ter overname en intrekking van het voorstel van wet van de leden Weekers en Van der Ham tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens)

Te behandelen:

31
43
Afschrift brief Onderwijsraad aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies wetsvoorstel lerarenregister
48
Overzicht commissieactiviteiten (Besloten)