Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

5 maart 2015
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst Procedurevergadering OCW d.d. 12 februari 2015.

  De term Begeleidingscommissie wordt gewijzigd in Klankbordgroep.
 2. 2

  Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 24 februari 2015 is het verzoek voor een spoed-AO Bekostiging vluchtelingenkinderen in het po en vo gehonoreerd. Het AO vindt plaats op 11 maart 2015 van 13.30 - 15.30 uur.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Aanbieding werkprogramma 2015-2016 Erfgoedinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Informatie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vervolgstappen bij de opleidingen Commerciële Economie (CE) en Media en Entertainment Management (MEM) van Inholland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verkenning van de randvoorwaarden voor een recht op doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van het lid Ypma over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, naleving wet- en regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering toezeggingen uit Algemeen Overleg Kwaliteit onderwijs in Caribisch Nederland van 15 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  beleidsdoorlichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toekomst ROC Leiden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding Evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015, Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 en Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A en Deel B

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitwerking motie van de leden Straus en Jadnanansing over met buurlanden afstemmen van erkenning van beroepskwalificaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2013 - 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding Inspectierapport inzake naleving van de WNT bij hogeschool ArtEZ

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Intrekking van het wetsvoorstel Wet sociaal leenstelsel masterfase (Kamerstuk 33 680)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Klaver c.s. inzake de bekostiging van vluchtelingenkinderen in het po en vo

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Klaver c.s. inzake de bekostiging van vluchtelingenkinderen in het po en vo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 13 januari 2015, over kasteelovernachtingen van onderwijsinspecteurs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verplichtingenmutaties na de Najaarsnota OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Behoud van kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over beleidsconclusies midterm review en beleidsdoorlichting emancipatie (Kamerstuk 30 420, nr. 211)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van het lid Sidirius om naar aanleiding van de RvW van 24 februari 2015 het algemeen overleg financiën funderend onderwijs gepland op 22 april 2015 naar voren te halen.

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Lucas om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp "Opleiden op de werkvloer"

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Straus om het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal (Kamerstuk 34031) vóór 1 april 2015 aan te melden voor plenaire behandeling.

  Te behandelen:

  Loading data