Procedurevergadering

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering: "Procedurevergadering OCW"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW op 5 maart 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijstprocedurevergadering OCW van 5 maart 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Besluitenlijst Procedurevergadering OCW d.d. 12 februari 2015.

Details

De term Begeleidingscommissie wordt gewijzigd in Klankbordgroep.
2
Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 24 februari 2015 is het verzoek voor een spoed-AO Bekostiging vluchtelingenkinderen in het po en vo gehonoreerd. Het AO vindt plaats op 11 maart 2015 van 13.30 - 15.30 uur.
3
Brievenlijst
11
beleidsdoorlichtingen
13
Aanbieding Evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015, Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 en Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A en Deel B

Te behandelen:

27
Voorstellen inzake 'representatie mede n.a.v. Onderwijsraadadvies en evaluatie commissie-activiteiten'
30
Verzoek van het lid Straus om het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal (Kamerstuk 34031) vóór 1 april 2015 aan te melden voor plenaire behandeling.

Te behandelen: