Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

1 oktober 2014
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • V.A. Groot (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A.Z. Merkies (SP)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • W. Koolmees (D66)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 3 september 2014 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Door middel van e-mailprocedures genomen besluiten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Miljoenennota 2015 en begroting Financiën 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Belastingplan 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wet invoering Beschikking geen loonheffingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Douaneverdrag met Letland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op amendementen Wijzigingswet financiële markten 2015 (33918)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Douaneverdrag met Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag plenaire vergaderingen FATF februari en juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op het rapport ´Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector’ van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Behandeling van blootstelling aan CO2-intensieve sectoren in het prudentieel toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie-rapport subsidieverstrekking College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Sectorale uitwerking derivatenkader

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Autoriteit Financiële Markten (AFM) rapport Big 4-accountantsorganisaties, voorstellen accountancysector en rapport evaluatie Wta

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op een brief van BRBS Recycling m.b.t. afvalstoffenbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Sleuteltabel 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op brieven betreffende de gevolgen van invoering van de Wet uniformering loonbegrip (Wet ULB) voor de WIA-uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoek termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vertrouwelijke brief inzake het wijzigingsprotocol Belastingverdrag met Ethiopië

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de tussenrapportage over het Base Erosion & Profit Shifting (BEPS)-project 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Keuzes voor een beter belastingstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  BTW, Integratieheffing omroepen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Toezegging over de ontwikkelingen van de brandstofaccijnzen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toezeggingenbrief Prinsjesdag; Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Analyse van het ATP PensionService A/S-arrest (ATP-arrest) van het Hof van Justitie EU

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Eindrapport van het onderzoek naar de arbeidsmarkteffecten van de introductie van een webmodule voor de VAR en van de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het advies van Actal met betrekking tot de beleidsvoornemens van het kabinet rond de Verklaring arbeidsrelaties (VAR)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek van het lid Koolmees over de onderbouwing van 100.000 extra banen door belastingherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek gedaan tijdens het ordedebat d.d. 25 september 2014 over de uitzending van Zembla inzake misleiding en manipuleren van cijfers door de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Onderzoek naar een macro-economische schatting van gemiste omzetbelasting (btw gap)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  De Nederlandse vermogensverdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van 12 en 13 september te Milaan

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Overzicht toezeggingen EU informatie, advies best practices EU-informatievoorziening en aangepaste sjablonen BNC-fiches

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Opheffen vertrouwelijkheid rapportages van de Trojka inzake het behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van de tweede en derde subtranche uit het EFSF onder de vierde voortgangsmissie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Toetreding van Litouwen tot het ESM

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 12 en 13 september 2014 te Milaan

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Ontwerpbegrotingsplan 2015 ter verzending naar de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Fiche: Mededeling EU-strategie en Actieplan Douanerisicobeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel rondetafelgesprek 'bijzonder beheer' door banken

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van rapporten van de Algemene Rekenkamer in de tweede helft van 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Brief aan de commissie voorzitters over de voorbereiding van de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2015 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Initiatiefnota van het lid Nijboer over veilig en betrouwbaar bankieren in de 21e eeuw

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld en de Miljoenennota 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Rondetafelgesprek deflatierisico Eurozone en Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek om een reactie van de minister van Financiën op het onderzoeksrapport "Vergelijking verzekeraars en banken"

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voorgenomen rondetafelgesprek internationale belastingen

  Besluit: Het voorgenomen rondetafelgesprek gaat niet door.
  Noot: In de procedurevergadering van 3 september 2014 is besloten een beknopt rondetafelgesprek te organiseren waarvoor naast Starbucks ook Amazon en Ikea zijn uitgenodigd. Het rondetafelgesprek diende plaats te vinden voorafgaand aan het algemeen overleg over Internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein dat is gepland op donderdag 16 oktober 2014. Aangezien Starbucks en Amazon hebben laten weten van de uitnodiging voor het rondetafelgesprek geen gebruik te zullen maken, is besloten dat het voorgenomen rondetafelgesprek niet doorgaat.