Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

9 december 2015
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • B. Visser (VVD)
 • J. Houwers (Houwers)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • D. Hoogland (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzoek Ambassade van Denemarken, namens Deense parlementaire commissie voor Milieu, om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu speciaal over o.a. implementatie Kaderrichtlijn Water, vereenvoudiging van de regelgeving en circulaire economie d.d. 8 maart 2016

 3. 3

  Uitnodiging staatssecretaris voor kennismakingsborrel

  De staatssecretaris nodigt de commissie uit voor een kennismakingsborrel op het ministerie van Infrastructuur en Milieu op maandag 25 januari 2016 vanaf 17.30 uur.
  Besluit: Per e-mail inventariseren welke leden aanwezig zullen zijn bij deze borrel.
 4. 4

  Regels met betrekking tot de veiligheid en het in handel brengen van pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen 2016)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit tot intrekking van het Besluit rendementseisen cv-ketels

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerp-regeling ter wijziging Regeling overige pyrotechnische artikelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de motie van het lid Hoogland over de snorfietsproblematiek (Kamerstuk 29 398, nr. 457)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzamelbrief inzake het wegverkeer en de verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwikkelingen Air France-KLM/Transavia

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stoptonend sein passages

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel beantwoording lijst van vragen over de 3e Voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstuk 33652-36)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Spoorbudgetten beheer, onderhoud en vervanging

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording op vragen commissie over ProRail (Kamerstuk 29984, nrs. 624 en 625)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ophoging boetebedrag OV en coulancebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Reis Gerust'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rijksrol in het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) na 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Informatie over uitkomsten en maatregelen onderzoek afhandeling bouwproject Vleuten-Amsterdam-Rijnkanaal

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken rond de voorgenomen aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Grondbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Actieplan Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de brief van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) om uitstel van de wettelijke verplichting voor elektronische monitoring van luchtwassers in stallen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toestemming voor deelname van experts van de RDW voor een technische briefing dieselfraude personenauto’s

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang softwarefraude Volkswagen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het amendement van het lid Smaling (Kamerstuk 34 300-XII nr. 61) dat € 10 miljoen beschikbaar stelt om de subsidieregeling asbestverwijdering van daken een extra impuls te geven

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Exportkredieten kolencentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het 6-puntenplan voor recycling van het lid Remco Dijkstra, beleidskader over afvalverbranding, duurzaam stortbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beleidsdoorlichting Waterkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapportage toezicht drinkwatertarieven 2013, 2014 en 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding van het rapport “De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2014”

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding Deltaprogramma 2016 “Werk aan de delta. En nu begint het pas echt”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Beantwoording vragen commissie over het Hoofdlijnenakkoord waterzuivering in de glastuinbouw (Kamerstuk 32627, nr. 20)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Initiatiefnota van het lid Ziengs over legionellaregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  EU-voorstellen week 47-48

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde Agenda van de Transportraad op 10 december 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Milieuraad op 16 december 2015 (Kamerstuk 21501-08, nr. 594)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  EU-voorstel: Mededeling Actieplan Circulaire Economie COM (2015) 614 (2) (Engelse versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen
   Dit wetsvoorstel is op 2 september 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over de mishandeling van NS-personeel
   Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
  • Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 november 2015.

  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
   Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
  • Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.
  • Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
   Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2015.
  • Dertigledendebat over risico's van hormoonverstorende chemicaliën
   Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 september 2015.
  • Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
  • VAO Externe veiligheid (AO d.d. 30 september 2015)
   Eerste spreker: het lid Dijkstra (VVD)
  • VAO Leefomgeving (AO d.d. 1 oktober 2015)
   Eerste spreker: het lid Geurts (CDA)
  • VAO Scheepvaart (AO d.d. 5 november 2015)
   Eerste spreker: het lid Hachchi (D66)
  • VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (AO d.d. 12 november 2015)
   Eerste spreker: het lid Van Tongeren (GL)
  • VAO ProRail (AO d.d. 3 december 2015)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
  • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 8 december 2015)
   Eerste spreker: het lid Hoogland (PvdA)
    
 43. 43

  Rapporteurschap Single European Sky

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitnodiging Gemeente Hof van Twente voor werkbezoek m.b.t. asbestsanering

 45. 45

  Aanbiedingsbrief Parlementaire enquêtecommissie Fyra

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data