Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

8 april 2015
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • B. Visser (VVD)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding rapport "Aanpassen aan klimaatverandering: kwetsbaarheden zien, kansen grijpen" van PBL

 3. 3

  Uitnodiging Gemeente Waterland, mede namens meerdere organisaties, voor werkbezoek i.h.k.v. pilot 'Meerlaagsveiligheid Marken' en versterking Markermeerdijken

 4. 4

  Uitnodiging AADVISE Adviesbureau voor demo en toelichting Stevelductmodel d.d. 18 mei 2015

 5. 5

  Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanvullend verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en enkele andere besluiten in verband met een actualisering en enkele andere aanpassingen (Kamerstuk 34122, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Uitstel beantwoording vragen n.a.v. ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit en reactie op verzoek om geen onomkeerbare stappen te zetten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding van het ontwerp van de Subsidieregeling TeamAlert 2015 houdende bepalingen inzake het verstrekken van subsidie aan de stichting TeamAlert voor de boekjaren 2016 tot en met 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ter aanbieding van het rapport "Het wetsvoorstel Omgevingswet; Een onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State"

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  BOR-notitie - Advies opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Budgettaire mutatie binnen de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu sinds de Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van februari 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Handhavingsrapportage Schiphol van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzamelbrief Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ongeval op 25 maart 2015 met een vliegtuig van maatschappij Germanwings

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorkeursoplossing ontwerpstructuurvisie Calandbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nadere informatie over het eigendom van de bedrijfsspooraansluitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Informatie over het contract van NS met de bedrijvenkaartaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Duur algemeen overleg Spoor d.d. 29 april 2015

  Besluit: Het algemeen overleg Spoor d.d. 29 april 2015 met een uur verlengen, zodat het duurt van 16.30-19.30 uur.

  Besluit: Een apart algemeen overleg Spoor plannen na 30 april 2015, specifiek over de positie van partijen op stations, met de minister van Financiën en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De minister van Financiën hoeft dan niet meer bij het algemeen overleg op 29 april te zijn. Voor het nieuwe algemeen overleg worden de brief over de positie van partijen op stations (Kamerstuk 33965, nr. 9) en de brief over de verlening van de nieuwe vervoer- en beheerconcessie (Kamerstuk 29984, nr. 573) geagendeerd.
 22. 22

  ERTMS: tweede voortgangsrapportage en contouren aanbesteding- en contracteringstrategie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken herinvoering OV Chipkaart op Texel

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding van het rapport 'Versterking van de marktstructuur in de binnenvaart'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitstel beantwoording vragen inbreng schriftelijk overleg Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek (Kamerstuk 29362, nr. 240)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderzoeksrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de trambotsing te Rijswijk in 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken over de invulling van de maatregel ‘Inzet op hulpverlening en opvang overlastgevers’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015, over de uitspraak van de Hoge Raad inzake het alcoholslot

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Tijdpad ten aanzien van de invoering van de kentekenplicht voor tractoren

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgangsrapportage van de Tracéwetplichtige projecten Tweede helft 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Opdrachtverlening Rijkswaterstaat en schijnconstructies

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding van de tweede herziene uitgangspuntennotitie informatie voorziening Groot Project RRAAM

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op discussiepaper Tinbergeninstituut effect van windturbines op huizenprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitstel beantwoording schriftelijk overleg over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond (Kamerstuk 33 136, nr. 10)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Gevolgen van de uitspraak 201306630/5/R3 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over plattelandswoningen en luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie inzake de rechtspositie en rechten van grensbewoners bij ruimtelijke ontwikkelingen vlak over de grens

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Duurzaamheid d.d. 5 februari 2015 inzake tijdelijke aanpassingen in het inkoopbeleid voor hout

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beantwoording vraag over evaluatie van de Houtverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  27ste Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Zevende voortgangsrapportage (VGR7) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan met peildatum 31 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  25ste voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  EU-voorstel: Kaderstrategie Energie-Unie (COM) 2015 en Mededeling Parijs Protocol


  In onderstaande EU-stafnotitie treft u een aantal suggesties aan voor de behandeling van:
   
  1. het EU-voorstel Kaderstrategie Energie (voortouw vc EZ m.u.v. de Klimaatpijler, die een EU-prioriteit van de vc IM is)
  2. het EU-voorstel Mededeling Parijs Protocol (voortouw vc IM)

   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Aanbieding Verslag Milieuraad 6 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanbieding van het verslag van de Transportraad van 13 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 33 802 Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)
   Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  • 34 042 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer
   Dit wetsvoorstel is op 14 januari 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  • 33 965 - Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte
   De eerste termijn van de Kamer heeft op 31 maart 2015 plaatsgevonden; na schriftelijke beantwoording door de staatssecretaris wordt het debat vervolgd.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over de mishandeling van NS-personeel
   Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.

  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail
   Aangevraagd door het lid Bashir (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015.
  • Dertigledendebat over storingen op het spoor
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 3 februari 2015.
  • Dertigledendebat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 5 maart 2015.
  • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
   Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
  • Dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
  • VAO Duurzaamheid (AO d.d. 5 februari 2015)
   Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
  • VAO Spoor (AO d.d. 19 maart 2015)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
  • VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) (29 383, nr. 234)
   Eerste spreker: het lid Smaling (SP)
 46. 46

  Aanbieding speciaal verslag "Knelpunten in rivieren en kanalen belemmeren verschuiving van vrachtvervoer over de weg naar de binnenvaart" van Europese Rekenkamer

 47. 47

  Verzoek van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om een stand van zaken brief aangaande een onderzoek over elektromagnetische straling.

  Te behandelen:

  Loading data