Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 8 april 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 8 april 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Aanbieding rapport "Aanpassen aan klimaatverandering: kwetsbaarheden zien, kansen grijpen" van PBL
3
Uitnodiging Gemeente Waterland, mede namens meerdere organisaties, voor werkbezoek i.h.k.v. pilot 'Meerlaagsveiligheid Marken' en versterking Markermeerdijken
4
Uitnodiging AADVISE Adviesbureau voor demo en toelichting Stevelductmodel d.d. 18 mei 2015
9
Aanbieding van het ontwerp van de Subsidieregeling TeamAlert 2015 houdende bepalingen inzake het verstrekken van subsidie aan de stichting TeamAlert voor de boekjaren 2016 tot en met 2019

Te behandelen:

21
Duur algemeen overleg Spoor d.d. 29 april 2015

Details

Besluit: Het algemeen overleg Spoor d.d. 29 april 2015 met een uur verlengen, zodat het duurt van 16.30-19.30 uur.

Besluit: Een apart algemeen overleg Spoor plannen na 30 april 2015, specifiek over de positie van partijen op stations, met de minister van Financiën en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De minister van Financiën hoeft dan niet meer bij het algemeen overleg op 29 april te zijn. Voor het nieuwe algemeen overleg worden de brief over de positie van partijen op stations (Kamerstuk 33965, nr. 9) en de brief over de verlening van de nieuwe vervoer- en beheerconcessie (Kamerstuk 29984, nr. 573) geagendeerd.
37
Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Duurzaamheid d.d. 5 februari 2015 inzake tijdelijke aanpassingen in het inkoopbeleid voor hout

Te behandelen:

39
BOR-notitie - Beleidsdoorlichting Duurzaamheid
43
EU-voorstel: Kaderstrategie Energie-Unie (COM) 2015 en Mededeling Parijs Protocol

Details


In onderstaande EU-stafnotitie treft u een aantal suggesties aan voor de behandeling van:
 
 1. het EU-voorstel Kaderstrategie Energie (voortouw vc EZ m.u.v. de Klimaatpijler, die een EU-prioriteit van de vc IM is)
 2. het EU-voorstel Mededeling Parijs Protocol (voortouw vc IM)

 

Te behandelen:

46
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 33 802 Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)
  Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
 • 34 042 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer
  Dit wetsvoorstel is op 14 januari 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 33 965 - Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte
  De eerste termijn van de Kamer heeft op 31 maart 2015 plaatsgevonden; na schriftelijke beantwoording door de staatssecretaris wordt het debat vervolgd.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over de mishandeling van NS-personeel
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.

3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail
  Aangevraagd door het lid Bashir (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015.
 • Dertigledendebat over storingen op het spoor
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 3 februari 2015.
 • Dertigledendebat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 5 maart 2015.
 • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
  Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
 • Dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.

4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
 • VAO Duurzaamheid (AO d.d. 5 februari 2015)
  Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
 • VAO Spoor (AO d.d. 19 maart 2015)
  Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
 • VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) (29 383, nr. 234)
  Eerste spreker: het lid Smaling (SP)
47
Aanbieding speciaal verslag "Knelpunten in rivieren en kanalen belemmeren verschuiving van vrachtvervoer over de weg naar de binnenvaart" van Europese Rekenkamer
49
Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het meireces 2015