Notaoverleg : Visienota beroepsonderwijs

De vergadering is geweest

22 september 2014
10:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
3e HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. toevoegen agendapunt*)

Spreektijden en sprekersvolgorde deel I notaoverleg:
 • Kamer richting opsteller initiatiefnota: (ca. 2 min. per fractie)
 • reactie initiatiefnemer Jadnanansing
 • reactie minister
Spreektijden en sprekersvolgorde deel II notaoverleg:
 • inbreng fracties 1e termijn 
    Spreektijden 1e termijn:
     VVD / PvdA: 7 minuten
     SP / CDA / PVV/ D66 : 5 minuten
     CU / GL / SGP / 50PLUS: 4 minuten
 • reactie minister.
 • inbreng fracties 2e termijn
 • reactie minister

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • R. Bisschop (SGP)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Deel I Notaoverleg

 2. 2

  Initiatiefnota van het lid Jadnanansing "Elke mbo’er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Jadnanansing 'Elke mbo'er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Deel II Notaoverleg

 5. 5

  Een toekomstgericht mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding bestuursakkoord mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie rapport ’Evaluatie kwalificatiedossiers mbo’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies van de Commissie Herziening Prijsfactoren MBO en de nog te ontvangen beleidsreactie.

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding Onderwijsraadadvies m.b.t. maatregel Ter Beschikkingstelling aan Onderwijs (voortouw wetsvoorstel bij VenJ; w.v. ligt nog bij RvS)

 10. 10

  Nederlandse reactie op EU-consultatie Europese ruimte voor vaardigheden en kwalificaties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag MBO tour

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bevindingen van WorldSkills Leipzig 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging wetsvoorstel doelmatige leerwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Conferentie "Samen voor jongeren" over samenwerking in de regio

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de motie (her)invoering meestertitel (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 144) en aangehouden motie (Kamerstuk 33 187 nr. 34) invoering meester- en gezeltitel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kwaliteitsafspraken mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Motie opgevoerd:

  Te behandelen:

  Loading data