Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

25 september 2014
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • L. Ypma (PvdA)
 • M. Mohandis (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst Procedurevergadering OCW d.d. 4 september 2014

 2. 2

  Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 8 september 2014 is besloten het verzoek van het lid Straus om een kabinetsreactie te vragen op de notitie "Samen leren" n.a.v. het artikel in de Volkskrant van 5 september 2014 te honoreren.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Reactie op het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Informatie over de afschaffing van loting bij numerusfixusopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op het rapport van de evaluatie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Planning aanbieding wetsvoorstel Studievoorschot hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Bisschop tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel toezending van informatie over de stand van zaken rond de vernieuwing van de examenprogramma's en enkele aanpalende thema's binnen het vmbo

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding samenvattend verslag Subsidiëring van Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) 2011-2013

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding onderzoeksrapport SIM

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT 2012 en overzicht OCW-instellingen die in 2013 onder de WNT vallen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderhandelaarsakkoord voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2015 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer 2e helft 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering (Kamerstuk 24 724, nr.122)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de wetsbepalingen met betrekking tot passend onderwijs (Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek om beleidsreactie en andere toegezegde documenten inzake mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen (Kamerstuk 31 288, nr. 334)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Werkprogramma 2015 Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kwaliteitsafspraken mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding advies 'Wetsvoorstel Sociale veiligheid' van Onderwijsraad

 27. 27

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aankondiging volgende voortgangsrapportage passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorhang accreditatiekader NVAO en verbeteringen in het accreditatieproces

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde agenda van de informele Cultuurraad op 24 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toekomst- en onderzoeksagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Siderius om op korte termijn een algemeen overleg te plannen inzake het leerlingenvervoer.

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek van het Lid Van Meenen om een reactie van de minster te vragen op het artikel "Plotseling overschot aan bèta-studenten" in de Volkskrant van 23 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Jasper van Dijk om een spoed-AO over ROC's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding.

  Er is een meerderheid voor het houden van een spoed-AO. Tegelijkertijd lag er ook een verzoek bij de Regeling van Werkzaamheden (dat later is ingetrokken). De grifier krijgt het mandaat het spoed-AO te plannen.
  Het AO wordt gepland op 9 oktober a.s. op het oude tijdstip van het AO leraren (waarvan inmiddels bekend is dat de beleidsbrief Leraren pas op 8 oktober de Kamer bereikt).
  Voor de duidelijkheid:
  09-10-2014 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Examens in het onderwijs (vo en mbo)
  09-10-2014 15.00 - 18.00 Algemeen overleg ROC's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding.

  Te behandelen:

  Loading data