Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

4 september 2014
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. terugzetten tijdstip)

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)

Agendapunten

 1. 1

  De Onderwijsraad verwacht op 2 oktober a.s. het verzoek-advies "Constructieve onderwijspolitiek: (on)bedoelde effecten van beleid" (inclusief evaluatie aanbevelingen Dijsselbloem) aan de Kamer te kunnen aanbieden. Een briefing wordt gepland op 2 oktober a.s. van 10.00-11.00 uur

  Besluit: Akkoord
 2. 2

  Besluitenlijst procedurevergadering OCW d.d. 3 juli 2014.

 3. 3

  Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 2 juli 2014 is besloten om het voorstel van de heer Duisenberg m.b.t. EU conferentie in kader van Nederlands voorzitterschap in 2016 door te geleiden naar de onderwijscommissie in de Eerste Kamer.

 4. 4

  Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 8 juli 2014 is besloten om het verzoek aan staatssecretaris om de Kamer schriftelijk te informeren over uitvoering motie Van Meenen inzake leerlingen met diabetes te honoreren.

 5. 5

  Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 16 juli 2014 is besloten om het verzoek van het lid Bergkamp om schr. reactie op brief Kunsten '92 inzake decentralisatie-uitkering (DU) voor Beeldende Kunst en Vormgeving te honoreren.

 6. 6

  Brievenlijst

 7. 7

  Aanbieding publicatie "De Cultuurverkenning ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland" van Raad voor Cultuur

 8. 8

  Uitstel Kamerbrief toekomst publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Planning van de toezegging over archeologie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Werkervaringsplekken archiefbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  ‘Cultuur verbindt: een ruime blik op cultuurbeleid’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding Jaarverslag 2013 van het Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Besluit om de molen “Windlust” af te voeren van de Rijksmonumentenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de effecten van bezuinigingen op cultuur en de procedure in aanloop naar de nieuwe financieringsperiode voor culturele instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de brief van Kunsten ’92 over de decentralisatie uitkering beeldende kunst en vormgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Talentontwikkeling in het cultuurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek van het lid Straus om een reactie op het rapport publieke omroep te ontvangen voor het wetgevinsoverleg Media.

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport Bekostiging voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de 50%-norm bij fusies

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Jaarbericht brede scholen 2013 en uitkomsten landelijke effectmeting brede scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het weigeren van kinderen met diabetes op basisscholen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lijst van vragen en antwoorden over de herstelperiodes opleidingen in de geesteswetenschappen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Toelichting beoordelingssystematiek van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding aangepast rapport Ketenonderzoek eindexamens VO

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nationale Roadmap voor Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten, financieringsronde 2013-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Eerste ervaringen met de regeling praktijkleren

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoord op een commissiebrief met een klacht over Avans Hogeschool m.b.t. boete voor niet inschrijven voor minor

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitvoering van de motie van het lid Jadnanansing (31 524, nr. 197) over de verruiming van erkende leerbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Evaluatie wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Oke) en specifieke uitkering achterstandenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezeggingen over Burgerschap in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op een klacht van een docent Frans op het centraal examen Frans vwo 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het rapport “Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Advies van de Commissie Prijsfactoren MBO

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toezeggingen inzake Inholland naar aanleiding van het AO accreditatie CE en MEM-opleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie rapport ’Evaluatie kwalificatiedossiers mbo’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitstel toezending van de ministeriële regeling met de uitwerking van de kwaliteitsafspraken mbo (Kamerstuk 31 524, nr. 205)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanbieding bestuursakkoord mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Besluit van tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het bepalen van de voorwaarden voor aanvullende bekostiging van internationaal georiënteerd basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  De wereld in: Visiebrief internationale dimensie van ho en mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over een verplichting voor scholen om leerlingen met diabetes toe te laten

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanbieding drie rapporten in de reeks periodieke peilingen van het onderwijs (PPON)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad 'Overgangen in het onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aanbieding Besluit tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Inpassen algemene natuurwetenschappen in maatschappelijke en natuurprofielen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan de Stichting Studerende Moeders over de problematiek rond jonge moeders die een opleiding volgen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Lijst van vragen en antwoorden over het sectorplan primair onderwijs en de relatie met het nationaal onderwijsakkoord

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op de nota 'Studieschulden problematiek van ex-studenten van Curaçao' van Staten van Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Lunchgesprek van onderwijswoordvoerders met Prins Edward in mei 2015 in het kader van de International Award for Young People.

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voortgang hoofdlijnenakkoorden en prestatieafspraken hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Het nog te ontvangen nader rapport bij het Initiatiefwetsvoorstel van het lid Bisschop in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (wordt nagezonden)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Wetsvoorstel Modernisering urennorm onderwijstijd VO

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Nederlandse reactie op de consultatie van de Europese Commissie over de invoering van de Europese beroepskaart i.h.k.v. erkenning beroepskwalificaties

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Planning van werkzaamheden

  08-09-2014  11.00 - 17.00 Notaoverleg Verzamel-overleg Cultuuronderwerpen
  11-09-2014  10.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek wetsvoorstel Studievoorschot (Tot nader order uitgesteld)
  22-09-2014  10.00 - 16.00 Notaoverleg Visienota beroepsonderwijs 
  29-09-2014  11.00 - 18.00 Notaoverleg Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies "Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief"
  OCW-Begroting:
  03-10-2014   10.00      Indienen feitelijke vragen OCW-begroting (beantwoording 28 okt; behandeling OCW-begroting mogelijk eerste week november)
  15/16-10-2014             Briefing/inbrengvergadering Rapporteurs (Duisenberg, Ypma, Rog)
  30?-10-2014                Begrotingsonderzoek
  03-11-2014   10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Cultuurbegroting (kan korter?) (10 nov herdenkingsdag, 17 nov minister buitenland)
  24-11-2014   10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Mediabegroting 
   
 60. 60

  Toekomst- en Onderzoeksagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek om reactie aan minister van OCW te vragen op het artikel in de Volkskrant van dinsdag 2 september 2014 inzake "Academicus wordt flexwerker"

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Vraag van het lid Rog wanneer de Wetenschapsvisie aan de kamer wordt gezonden.

  Te behandelen:

  Loading data