Debat geweest
4 september 2014 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering: "Procedurevergadering OCW "Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. terugzetten tijdstip)

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering OCW op 4 september 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering OCW 4 september 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
De Onderwijsraad verwacht op 2 oktober a.s. het verzoek-advies "Constructieve onderwijspolitiek: (on)bedoelde effecten van beleid" (inclusief evaluatie aanbevelingen Dijsselbloem) aan de Kamer te kunnen aanbieden. Een briefing wordt gepland op 2 oktober a.s. van 10.00-11.00 uur

Details

Besluit: Akkoord
2
Besluitenlijst procedurevergadering OCW d.d. 3 juli 2014.
3
Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 2 juli 2014 is besloten om het voorstel van de heer Duisenberg m.b.t. EU conferentie in kader van Nederlands voorzitterschap in 2016 door te geleiden naar de onderwijscommissie in de Eerste Kamer.
4
Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 8 juli 2014 is besloten om het verzoek aan staatssecretaris om de Kamer schriftelijk te informeren over uitvoering motie Van Meenen inzake leerlingen met diabetes te honoreren.
5
Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 16 juli 2014 is besloten om het verzoek van het lid Bergkamp om schr. reactie op brief Kunsten '92 inzake decentralisatie-uitkering (DU) voor Beeldende Kunst en Vormgeving te honoreren.
6
Brievenlijst
7
Aanbieding publicatie "De Cultuurverkenning ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland" van Raad voor Cultuur
15
Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de effecten van bezuinigingen op cultuur en de procedure in aanloop naar de nieuwe financieringsperiode voor culturele instellingen

Te behandelen:

39
Uitstel toezending van de ministeriële regeling met de uitwerking van de kwaliteitsafspraken mbo (Kamerstuk 31 524, nr. 205)

Te behandelen:

42
Besluit van tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het bepalen van de voorwaarden voor aanvullende bekostiging van internationaal georiënteerd basisonderwijs

Te behandelen:

47
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)

Te behandelen:

48
Aanbieding Besluit tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur

Te behandelen:

59
Planning van werkzaamheden

Details

08-09-2014  11.00 - 17.00 Notaoverleg Verzamel-overleg Cultuuronderwerpen
11-09-2014  10.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek wetsvoorstel Studievoorschot (Tot nader order uitgesteld)
22-09-2014  10.00 - 16.00 Notaoverleg Visienota beroepsonderwijs 
29-09-2014  11.00 - 18.00 Notaoverleg Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies "Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief"
OCW-Begroting:
03-10-2014   10.00      Indienen feitelijke vragen OCW-begroting (beantwoording 28 okt; behandeling OCW-begroting mogelijk eerste week november)
15/16-10-2014             Briefing/inbrengvergadering Rapporteurs (Duisenberg, Ypma, Rog)
30?-10-2014                Begrotingsonderzoek
03-11-2014   10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Cultuurbegroting (kan korter?) (10 nov herdenkingsdag, 17 nov minister buitenland)
24-11-2014   10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Mediabegroting