Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

3 juli 2014
15:00 - 15:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE:
(Wijziging tijdstip i.v.m. verschuiving plenaire agenda)

Bijlagen

Deelnemers

 • O.C. Tellegen (VVD)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • L. Ypma (PvdA)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • M. Mohandis (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Planning van werkzaamheden: Besloten wordt tot het volgende tijdschema inzake het nog te ontvangen wetsvoorstel inzake studievoorschot

  • Rond 1 september (afhankelijk van snelheid Raad van State) wetsvoorstel en nader rapport naar de Kamer;
  • 4 september: eerste procedurevergadering (afspraak maken over inbrengdatum verslag wetsvoorstel na 3 weken= 25 september);
  • Week 8  van september: ambtelijke technische briefing (bv. op dinsdag 9 sept);
  • Week 8 van  september: hoorzitting/rondetafelgesprek in TK (bv. op donderdag 11 sept);
  • 25 september inbrengdatum verslag wetsvoorstel.
 2. 2

  Besluitenlijst procedurevergadering OCW van 19 juni 2014.

 3. 3

  Besluitenlijst extra-Procedurevergadering OCW d.d. 26 juni 2014.

 4. 4

  Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 17 juni 2014 is besloten de planning van het rondetafelgesprek passend onderwijs te handhaven op 19 juni 2014 van 14.00 - 16.30 uur.

 5. 5

  Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 27 juni 2014 is besloten een petitieverzoek te honoreren getiteld 'Zorgeloos naar school met diabetes'

 6. 6

  Brievenlijst

 7. 7

  Beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur ‘Meedoen is de Kunst’ over de voorzieningen voor de actieve cultuurparticipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsrapportage cultuuronderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nadere toelichting op het Amendement van het lid Siderius dat regelt dat er wettelijke eisen worden gesteld aan de docenten en organisaties die onderwijzen in de (formele) trajecten om laaggeletterdheid te bestrijden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken en aanwijzing Stichting voor Evangelische Scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Planning beleidsreactie op het advies flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging gedaan tijdens Algemeen Overleg Wetenschapsbeleid inzake informatie omtrent de feiten inzake het essay "De eeuwige terugkeer van het fascisme"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Instructietaal onderwijs Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie inspectierapportage 'Onderwijsverbetering in Caribisch Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding advies m.b.t. Tbo-maatregel van Onderwijsraad

 16. 16

  Reactie op de brief van Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Gooise Scholen Federatie (GMR GSF) te Bussum d.d. 7 april 2014 over de financiering van de functiemix

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940 VIII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Voortgang passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afronding pilot onderwijstijdverlenging in het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift antwoord op de brief van 18 april 2014 van de Onderwijs Autoriteit Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Schriftelijk overleg inzake de beperking van de geldigheidsduur van tentamens (Kamerstuk 31 288, nr. 384)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding van het rapport TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning en de beleidsreactie daarop

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Jadnanansing 'Elke mbo'er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Aanvulling op het toezichtkader voortgezet onderwijs 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Schriftelijk overleg nav brief van d.d. 18 februari 2014 inzake de voortgang van de Hoofdlijnenakkoorden en de Prestatieafspraken hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Verslag schriftelijk overleg inzake Pesten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Terugblik Nederlandse deelname aan het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (KP7)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Mededeling ‘De Europese film in het digitale tijdperk’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 20 en 21 mei 2014 op het terrein van onderwijs en cultuur/audiovisueel

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Review projectsubsidie Stichting Vrienden van de Gay Krant

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Coordinatie ouderenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geplande en ongeplande plenaire debatten op OCW terrein

  Week 27:
  • VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11) en (AO d.d.18/06) (aangevraagd door het lid Van Dijk respectievelijk het lid Rog)
  • VAO Onderwijs en digitalisering (AO d.d. 11/06) (aangevraagd door het lid Rog)
   
  Week 37:
  • Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (33796)
   
  Nog ongepland:
  • Debat over het passend onderwijs (aangevraagd door het lid Ypma 06-02-2014); komt te vervallen ivm AO Passend onderwijs op 3-7-2014.
  • Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (aangevraagd door het lid Klaver 11-02-2014)
  • VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (aangevraagd door het lid Beertema)
  • Dertigledendebat over het bericht ‘Leenstelsel schaadt studeren’ (aangevraagd door het lid Rog; 27-03-2014)
  • Debat over het negatief oordeel van de NVAO over 26 studies in de geesteswetenschappen (Van Meenen; 24-6-2014)
 35. 35

  Geplande en nog te plannen nota- en wetgevingsoverleggen najaar 2014

  Reeds gepland:
   
  • Notaoverleg verzamel-overleg cultuuronderwerpen op 8 september a.s. van 10.00 – 16.00 uur
  • Notaoverleg Visienota Beroepsonderwijs op maandag 22 september a.s. van 10.00 – 18.00 uur
  Nog te plannen:
   
  • Notaoverleg Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies "Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief" (33400-VIII-164)
   bijv. op maandag 29 september a.s. van 10.00 – 18.00 uur
  • Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel cultuur
   op maandag 10 november a.s. van 10.00 – 18.00 uur
  • Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel media
   op maandag 24 november a.s. van 10.00 – 18.00 uur
 36. 36

  Aanbod MBO Raad om een miniconferentie te organiseren met MBO-bestuurders, leraren en studenten ter voorbereiding op het notaoverleg Ruimbaan voor vakmanschap: een toekomst gericht mbo.

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek van het lid Duisenberg om n.a.v. het ARK rapport inzake bekostiging voortgezet onderwijs een algemeen overleg aan te vragen.

  Te behandelen:

  Loading data