Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

3 juli 2014
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • H. Fokke (PvdA)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • A.G. Schouw (D66)
 • J. Taverne (VVD)
 • P.J.M.J. Moors (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van de reactie op de brief van de Stichting Waarmerk Drempelvrij.nl over het beheer van de webrichtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over het kiescollege BES-eilanden (Kamerstuk 33 131 nr. 15)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (Kamerstuk 33 900)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940 IIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940 VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tussenbalans Digitale overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang van het eID Stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beëindiging herindelingsprocedure samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding rapportage van de monitor Openbaar Bestuur 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie actieplan ''Europa en decentrale overheden'' en uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen BZK, BZ, VNG, IPO en de UvW

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging omtrent het maken van een publieksversie van de Kieswet

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het “Project Grenskwartieren” van de werkgroep Krimp uit de gemeente Winterswijk (Kamerstuk 31 757, nr. 50)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op motie-Fokke/Taverne over misbruik van de Wet dwangsom

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Splitsing Raad van State en samenvoeging drie hoogste bestuursrechters

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Correspondentie met de heer P.J.P. te Blaricum, burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Heroverweging over het opnemen van een algemene bepaling Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding Nota 'Transformatie van het jihadisme in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Diverse toezeggingen en moties AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift van het antwoord aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende het wetsvoorstel Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek om nadere toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de bestuurlijke organisatie/ inrichting van de provincies

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek aan kabinet om bij de APB 2013 door de minister-president toegezegde visie ten aanzien van de Eerste Kamer spoedig aan de Kamer toe te sturen

 25. 25

  Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding ontwerpbesluit aanpassing waterschapsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rondetafelgesprek Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (TK 33328) d.d. 3 september 2014

  Het rondetafelgesprek zal plaatsvinden op 3 september 2014.
 29. 29

  Voorstel van wet van het lid Heijnen tot opneming van bepalingen in de Gemeentewet en de Provinciewet ten einde te kunnen korten op de vergoeding van spookvertegenwoordigers (Wet aanpak spookvertegenwoordigers)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Verzoek voor een BOR-notitie inzake het begrip belang van de staat

  Te behandelen:

  Loading data