Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

19 juni 2014
11:30 - 12:30 uur


 

Bijlagen

Deelnemers

 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • H. Fokke (PvdA)
 • Voorzitter
  M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • J. Taverne (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Koning 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Monitoringsrapport Nederland Europees handvest inzake lokale autonomie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsstandpunt over de Monitor Inkomsten Lokale Heffingen 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezichtsrapport CTIVD nr. 37 inzake de inzet van enkele langlopende agentenoperaties door de AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op een brief van de stichting "Alert en Zorgzaam" en de stand van zaken betreffende de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Wonen en Rijksdienst 2013 (33 930 VII, nr.2)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Wonen en Rijksdienst 2013 (33 930 VII, nr.1)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2013 (33 930 IIB, nr.1)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over de Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014, onderdeel Binnenlandse Zaken (33 942, nr.1)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding afschrift van het antwoord aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over het advies over de herziening van de handleiding artikel 12 Financiële verhoudingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie jaarverslag 2013 Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie 4e cyclus GBA-audit (1 juli 2010 tot 1 juli 2013)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoek strafvordering bij geweld tegen al dan niet kwalificerende slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brief van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer over de voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-voorzitterschap 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Afschrift van de brief aan CMS Derks Star Busmann inzake AET

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Btw bij samenwerken gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding proces-verbaal verkiezing Europees Parlement van Kiesraad

 23. 23

  Verzoek om nadere toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de bestuurlijke organisatie/ inrichting van de provincies

  Te behandelen:

  Loading data