Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

23 september 2014
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • M. Azmani (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • K. Yücel (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Overzicht Rijksbreed wetgevingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het ontwerpbesluit advisering beschut werk

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit wijziging artikel 21 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie met betrekking tot Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (Kamerstuk 33 972)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Tweede Nota van Wijziging inzake Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Derde Nota van wijziging inzake Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnorm voor pensioengerechtigden (33928)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsmatige ontwikkelingen inzake de toepassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoeken naar de krimp in de kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Technische briefing door Inspectie SZW over aanpak schijnconstructies

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Dienstverlening UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ontslagen in de thuiszorg in de gemeente Steenwijkerland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Van Weyenberg over de aanpak Jeugdwerkloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toestemming deelname UWV ronde tafelgesprek wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten dd 15 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Meerjarenplan 2015-2018 en het Jaarplan 2015 van de Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  De Nederlandse vermogensverdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitkomsten werkgroep presentatie koopkrachteffecten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Faillissement Estro

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Opvattingen CEDAW over zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding rapport "Aard en omvang van Gelijkwaardige Alternatieven in de Kinderopvang"

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake verschillende maatregelen die betrekking hebben op ouderen (Kamerstuk 29 389, nr. 74)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Ontwikkelingen rond het Veranderprogramma SVB Tien

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van het Veranderprogramma SVB Tien (Kamerstuk 26 448, nr. 514)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Beleidsreactie op het WODC rapport over de au-pairregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding van de lagere regelgeving behorende bij de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding afschriften van de reactie op de brief van 3 juni 2014 van FNV, CNV en VCP over een aantal onderwerpen met betrekking tot de AOW-partnertoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiche 8: Mededeling groene werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken t.g.v. de reactie van de Europese commissie op het negatief subsidiariteitstoordeel bij het EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Werken aan groei

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Terugkoppeling contact met ministerie over AO dienstverlening aan huis

  Besluit:
  • De brief van de minister van SZW met de reactie van het kabinet op het rapport van de commissie Kalsbeek wordt eind oktober 2014 toegezonden.
  • Het algemeen overleg dienstverlening aan huis plannen medio november 2014
  • De minister en staatssecretaris van SZW zijn geïnformeerd over de uitspraak van de commissie dat zij voor een goede voorbereiding en een ordentelijke agendering een termijn van minimaal 4 á 5 (werk)dagen van belang vindt en dringt er op aan deze termijn in acht te nemen (brief 2014Z15042, d.d. 4 september 2014)
 38. 38

  Verzoek kabinetsreactie op Actal-advies "Maak inkomensondersteuning eenvoudiger"

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek om staatssecretaris van SZW te rappelleren ten aanzien van een toegezegde brief over het vergemakkelijken van tijdelijk werk vanuit de Wwb

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek Triodus tot aanbieding petitie 'BKK effectief' voorafgaand aan algemeen overleg Kinderopvang d.d. 24 september 2014

 41. 41

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van SZW

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
   
  • Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen (32889) (antwoord eerste termijn en tweede termijn); (aangemeld 29 oktober 2013; eerste termijn Kamer gehouden op 26 maart 2014)
  • Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden (33928) (aangemeld 2 september 2014) (gepland week 39)
  • Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (gepland week 48)
   
  Plenaire debatten:
   
  • Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (aangevraagd door het lid Yücel op 19 december 2013)
  • Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (aangevraagd door het lid De Graaf op 14 januari 2014)
  • Debat over het conflict over de kwaliteit van scholing in de kinderopvang binnen het BKK (aangevraagd door het lid Heerma op 24 juni 2014)
   
  Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (aangevraagd door het lid Klein op 26 maart 2014)
  • Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (aangevraagd door het lid Klein op 17 april 2014)
  • Dertigledendebat over problemen met Wajongers op de arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg op 1 juli 2014)
 42. 42

  Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer 2e helft 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek om minister van EZ te vragen geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van een ontwerp van het Vrijstellingsbesluit schuldbemiddlaars (24515-288) voordat beantwoording van de schriftelijke vragen heeft plaatsgevonden

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Minister en staatssecretaris verzoeken om toezending van uitvoeringstoetsen Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek om informatie laatste stand van zaken rond afwikkeling faillissement Estro Groep alsmede reactie op bericht dat biedingsproces niet transparant is verlopen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek om brief van staatssecretaris van SZW voorafgaand aan inbreng Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33981)

  Te behandelen:

  Loading data