Debat geweest
23 september 2014 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda pv vc SZW - 23 september 2014 (agendapunten toegevoegd)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv vc SZW - 23 september 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen

Te behandelen:

8
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

Te behandelen:

11
12
Tweede Nota van Wijziging inzake Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015)

Te behandelen:

13
Derde Nota van wijziging inzake Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnorm voor pensioengerechtigden (33928)

Te behandelen:

35
Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken t.g.v. de reactie van de Europese commissie op het negatief subsidiariteitstoordeel bij het EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167

Te behandelen:

36
Activiteiten permanente vertegenwoordiging der Staten-Generaal
38
Terugkoppeling contact met ministerie over AO dienstverlening aan huis

Details

Besluit:
 • De brief van de minister van SZW met de reactie van het kabinet op het rapport van de commissie Kalsbeek wordt eind oktober 2014 toegezonden.
 • Het algemeen overleg dienstverlening aan huis plannen medio november 2014
 • De minister en staatssecretaris van SZW zijn geïnformeerd over de uitspraak van de commissie dat zij voor een goede voorbereiding en een ordentelijke agendering een termijn van minimaal 4 á 5 (werk)dagen van belang vindt en dringt er op aan deze termijn in acht te nemen (brief 2014Z15042, d.d. 4 september 2014)
41
Verzoek Triodus tot aanbieding petitie 'BKK effectief' voorafgaand aan algemeen overleg Kinderopvang d.d. 24 september 2014
42
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van SZW

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
 
 • Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen (32889) (antwoord eerste termijn en tweede termijn); (aangemeld 29 oktober 2013; eerste termijn Kamer gehouden op 26 maart 2014)
 • Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden (33928) (aangemeld 2 september 2014) (gepland week 39)
 • Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (gepland week 48)
 
Plenaire debatten:
 
 • Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (aangevraagd door het lid Yücel op 19 december 2013)
 • Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (aangevraagd door het lid De Graaf op 14 januari 2014)
 • Debat over het conflict over de kwaliteit van scholing in de kinderopvang binnen het BKK (aangevraagd door het lid Heerma op 24 juni 2014)
 
Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (aangevraagd door het lid Klein op 26 maart 2014)
 • Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (aangevraagd door het lid Klein op 17 april 2014)
 • Dertigledendebat over problemen met Wajongers op de arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg op 1 juli 2014)
43
Voorstel RTG Jeugdwerkloosheid
45
Rondetafelgesprek Roma, Sinti en Woonwagenbewoners d.d. 29/09/2014
46
Verzoek om minister van EZ te vragen geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van een ontwerp van het Vrijstellingsbesluit schuldbemiddlaars (24515-288) voordat beantwoording van de schriftelijke vragen heeft plaatsgevonden

Te behandelen:

48