Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

26 maart 2014
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
LET OP! GEWIJZIGDE DATUM EN TIJDSTIP

Bijlagen

Deelnemers

 • M.I. Hamer (PvdA)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • K. Verhoeven (D66)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • E. Ouwehand (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding jaarverslag 2013 van ACM

 3. 3

  Aanbieding rapport "Interactive biomassa: wensen en grenzen" van PBL

 4. 4

  Aanbod IEA om hun analyse over het Nederlandse energie- en klimaatbeleid toe te lichten

 5. 5

  Verzoek KNHS, mede namens NTFU en Watersportverbond, tot aanbieding petities 'Red de Buitenrit' en 'Behoud het Toervaartnet' d.d. 8 april 2014

 6. 6

  Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de Mededeling COM(2014)23 final en de Aanbeveling C(2014) 267 final (schaliegas)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Besluit grootschalige uitrol slimme meters

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Actieplan werkgroep versterking chemiecluster Eemsdelta

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 21 februari 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ambitieus Ondernemerschap Een agenda voor startups en groeiers

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Reactie op motie Holdijk c.s. over het versterken van de positie van winkeliers in winkelcentra (Kamerstuk 32412, K)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzoek van de leden Ozturk en Ziengs om het algemeen overleg Ondernemen, regeldruk en MVO een uur later te beginnen.

  Besluit: Via een spoed emailprocedure is op 18 maart 2014 besloten om het algemeen overleg Ondernemen, regeldruk en MVO een uur later te beginnen. Het nieuwe tijdstip van het algemeen overleg is van 14:00 tot 17:00 uur.
   
 14. 14

  Verzoek van het lid Ouwehand tijdens de RvW van 18 maart jl. om een kabinetsreactie op het rapport van Urgenda betreffende duurzame energievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek van het lid Mulder om aan te geven wanneer de minister reageert op het advies van SodM zoals toegezegd in het algemeen overleg van 18 februari 2014.

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies ‘Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies ‘Advies behandelwijze van beleidsdoorlichtingen'.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stafnotitie EU-raden planning van de de AO's en SO’s, VAO’s en VSO’s etc.

 19. 19

  Voorstel werkwijze commissie EZ m.b.t. inventarisatie vragen m.b.t. brieven gevraagd bij RvW

 20. 20

  Overzicht (30-leden) debatten, ter informatie.

  • Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (lid Ouwehand)
  • Debat over schaliegas (lid Van Tongeren)
  • Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
  • Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)
  • Debat over het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer (lid Bosman)
  • Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien (lid Dikkers)
  • Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in Grubbenvorst (lid Van Gerven)
  • Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)
 21. 21

  Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. invoerstop op Angorawol door Nederland i.v.m. de mishandeling van Angora konijnen in China

 22. 22

  Uitnodiging “Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth”, 22-25 april 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voedselprijzenmonitoring

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vogelgriep Bruchem

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgangsrapportage omtrent het plant- en diergezondheidspakket

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorlichting Raad van State amendementen voorstel van wet tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Kamerstukken 33669)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beschikking van Benelux Comité houdende ontheffing voor beheer en schadebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op een rapport van Natuurmonumenten met resultaten van een ‘groot-wild-enquête’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kwartaalrapportage van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Technische briefing over het voorstel voor nationale teeltbevoegdheid (ggo’s)

  Besluit: Er wordt schriftelijk geïnventariseerd welke fracties deel willen nemen aan de technische briefing, waarna deze bij voldoende deelname zal plaatsvinden op woensdag 9 april a.s. van 10.00 tot 11.00 uur.
 31. 31

  Fiche: Mededeling bestrijding handel in wilde dieren en planten

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 maart 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitstel toezending BNC-fiche inzake klonen en nieuwe voedingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: verordeningen schoolfruit- en schoolmelkprogramma’s

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 24 maart 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag schriftelijk overleg over de vaststelling van het Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder (Kamerstuk 30 862, nr. 96)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek van het lid Van Gerven om een kabinetsreactie op een artikel uit de Volkskrant over genetische diversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Van Gerven om een toelichting op de motivering waarom het OM afziet van vervolging van Foppen inzake de salmonella besmetting zalm

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van het lid Dik-Faber om een kabinetsreactie op het boek 'Uitgebeend, hoe veilig is ons voedsel nog?' Van Marcel van Silfhout.

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Dikkers tijdens de RvW op 13 maart jl. om een kabinetsreactie op het artikel 'Commerciële voedsellaboratoria zien paardenvlees over het hoofd' ten behoeve van het betreffende debat.

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Thieme tijdens de RvW van 20 maart jl. om een kabinetsreactie op het interview met de Inspecteur-Generaal van de NVWA.

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Dik-Faber om een reactie op een brief inzake het vervallen van het QLL-systeem en de gevolgen voor bedrijven en dierenwelzijn.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Van Gerven om een reactie te vragen op het bericht over stakende vissers die een bemiddelingsbureau willen voor vraag- en aanbodregulering, waarbij tevens wordt ingegaan op het AFM-beleid in dezen.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek van het lid Van Gerven om een reactie te vragen op het rapport over het risico op insleep van ziektes vanuit de kalverhouderij.

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek van het lid Ouwehand om een reactie op de nieuwe opinie van EFSA over risico-beoordelingen voor bijen en andere bestuivers bij toelatingsprocedures van bestrijdingsmiddelen.

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek van het lid Ouwehand om een reactie op het rapport van de Noordelijke Rekenkamer 'Decentralisatie natuurbeleid: de Noordelijke provincies aan zet' t.b.v. het debat over de wijziging van de Nbwet i.v.m. de PAS.

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek van het lid Lodders tijdens de RvW van 25 maart jl. om een aanvullende brief te behoeve van het debat over paardenvlees.

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven