Procedurevergadering : Procedurevergadering (Let op: afwijkend tijdstip!!!)

De vergadering is geweest

2 juli 2014
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Neppérus (VVD)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • L. Ypma (PvdA)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • M. Agema (PVV)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • A.J.M. Teunissen ()
 • H.C.R.M. Clemens ()
 • E.M. Sjerp ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De voorzitter feleciteert Renske Leijten mede namens de commissie en de staf met de geboorte van haar zoon Rein en overhandigt haar het inmiddels traditionele geschenk in de vorm van een achteruitkijkspiegel voor in de auto!

 3. 3

  Besluitvorming inzake voordracht onderwerp t.b.v. een interparlementaire conferentie i.h.k.v. het Nederlands EU-voorzitterschap 2016 (behandeling agendapunt in beslotenheid)

 4. 4

  Fiche: Verordening gastoestellen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de EU-Gezondheidsraad d.d. 20 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940 XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Samenhang transitie jeugdzorg en invoering passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Benoeming interim-voorzitter Nederlandse Zorgautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezeggingen tijdens de behandeling van het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (kamerstuk 33 509)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kernboodschappen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 ‘Een gezonder Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Transitie Wmo: focuspunten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op amendementen 33 509, nrs. 30 en 31 bij het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33 509)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Risicovereveningsmodel 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Leijten en Bruins Slot over problemen verwijzing geriatrische revalidatiezorg (Kamerstuk 29 689, nr. 501)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van het lid Pia Dijkstra over het jaarrekeningentraject en afstemming NZa en OM

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841 D/nr. 165 Herdruk)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Uitstelbericht over de regierol van de zorgverzekeraars n.a.v. het onderzoeksdossier ‘Het zorgkostendebacle’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie op het IBO-rapport 'Grensoverschrijdende zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de voortgang van het calamiteitenonderzoek in de zaak Tuitjenhorn door de IGZ

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Toezegging notaoverleg patiëntveiligheid over de kwaliteit van bij- en nascholing

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beantwoording vragen commissie over Bekostiging wijkverpleging (30 597, nr. 440)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kortdurend eerstelijns verblijf

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording vragen commissie over de voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg betreft bekostiging behandeling zintuiglijk gehandicaptenzorg en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument (30 597, nr. 439)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanpassen aanspraak geriatrische revalidatiezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording aanvullende vragen commissie over het jaarrekeningentraject en de afstemming tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Openbaar Ministerie (OM) in de casus van het St. Antonius ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitkomst van het gesprek tussen commissievoorzitter van de cie. V&J en de cie. VWS over de taakverdeling inzake het dossier Kindermishandeling/ Geweld in afhankelijkheidsrelaties tussen de commissies VWS en VenJ

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om rappel inzake Indische kwestie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek om algemeen overleg inzake VWS ambtenaren die op kosten van bedrijfsleven buitenlandse reizen maken

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek om vaststellen inbrengdatum voor het verslag voor de Invoeringswet Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek om rappel op verzoek om uitleg over vermindering van de verzachtingen zoals bereikt in het meest recente zorgakkoord (2014Z10979)

  Te behandelen:

  Loading data