Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 2 april 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 2 april 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verenso zal worden toegevoegd aan het rondetafelgesprek Wet langdurige zorg op 14 april a.s.
3
In een periodiek overleg met de Voorzitter zijn de commissievoorzitters akkoord gegaan met het evalueren van de activiteiten van Kamercommissies, waarover binnenkort een notitie zal verschijnen.
8
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen (Kamerstuk 33 750 XVI, nr. 57)

Te behandelen:

23
NZa rapporten Samenvattend rapport ‘Rechtmatigheid uitvoering Zvw 2012, onderdelen vereveningsonderzoek en Compensatieregeling eigen risico’ en tussenrapport (update) ‘Onderzoek zorgfraude’

Te behandelen:

28
40
33509 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Te behandelen:

48
Verslag van een schriftelijk overleg over de eerste voortgangsrapportage fraudebestrijding: plan van aanpak bestrijding fraude in de zorg (Kamerstuk 28 828, nr. 50)

Te behandelen: