Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

4 februari 2014
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • M. Azmani (VVD)
 • E. Dijkgraaf (SGP)
 • M.I. Hamer (PvdA)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • N.P.M. Klein (50PLUS)
 • R.P. van Laar (PvdA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • C.J. Schouten (ChristenUnie)
 • A. Schut-Welkzijn (VVD)
 • G.S.I.A. Tanamal (PvdA)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • K. Yücel (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  33716 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Gemaakte afspraken over de bijstandswet en de Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wet maatregelen wet werk en bijstand (33801)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Invoeringswet Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord van de brief aan de NVAB inzake projectvoorstellen om toekomstig tekort aan bedrijfsartsen aan te pakken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie over sanctiebepalingen toepassen bij de certificering van bedrijven die asbest verwijderen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorgenomen aanscherping van de grenswaarden voor asbest

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op SCP-rapport "Ervaren discriminatie in Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek algemeen verbindendverklaring

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsbeleid over de ontwikkeling van de werkloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de motie van het lid Heerma over een exportverbod van kinderbijslag in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Betekenis voor de praktijk van het bereikte akkoord over de handhavingsrichtlijn bij de detacheringsrichtlijn en een reactie op het persbericht van de Europese Federatie van Bouw- en Houtwerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding onderzoek contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het artikel in de Volkskrant van 26 november jl. over ‘Popjihad trekt jonge moslims aan’ en op de versterking van preventie van radicalisering vanuit integratieperspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsdoorlichting pensioenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Inzet werklozen bij seizoensarbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Consultatiedocument voorontwerp van wet algemeen pensioenfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding monitor arbeidsparticipatie 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezeggingen dertigledendebat over het bericht "Kabinet verlaagt AOW met €25 per maand"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Aanbeveling kwaliteitskader voor stages

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Mededeling Kwaliteitskader herstructurering

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afsprakenlijst begeleidingscommissie pensioenrapporteur d.d. 11-12-2013

 29. 29

  Gebruik van email-procedures binnen de commissie SZW

  Besluit: De commissie bevestigt de lijn van het Presidium om besluitvorming aangaande wetgeving, zoals de inbrengdatum voor een verslag, zoveel mogelijk via een (extra-)procedurevergadering (i.p.v. e-mailprocedure) vast te stellen.

 30. 30

  Beleidsdoorlichting artikel 1 onderdeel Arbeidsverhoudingen en -voorwaarden (bijlage bij 30982-15)

 31. 31

  Agendering diverse brieven over pensioenonderwerpen

 32. 32

  Wetenschappelijke reflectie op rapport 'Inkomen en vermogen van ouderen: analyse en beleidsopties', in het kader van de pilot Parlement en Wetenschap.

 33. 33

  Uitkomst inventarisatie deelname aan werkbezoek UWV (locatie Den Haag) op 7 april 2014

  Besluit: Besluiten om de uitnodiging van het UWV voor een werkbezoek aan een (nader te bepalen) Haagse vestiging van het UWV op 7 april 2014 te accepteren.

  • Voor dat werkbezoek hebben zich de volgende zeven leden reeds aangemeld: de leden Heerma (CDA), Karabulut (SP), Hamer (PvdA), Kerstens (PvdA), Schut-Welkzijn (VVD), Ulenbelt (SP) en Van Weyenberg (D66).
  • Het programma zal er - globaal - als volgt uit zien:

  09:45 - 10:00   Ontvangst
  10:00 - 10:15   Welkom door Raad Van Bestuur UWV (door Bruno Bruins, Voorzitter)
  10:15 - 11:15   Presentatie Handhaving
  11:15 - 11:40   Discussie
  11:40 - 12:30   Presentatie Bezwaar en Beroep
  12:30 - 12:50   Discussie
  12:50 - 13:00   Afsluiting

 34. 34

  Verzoek om het algemeen overleg integratieonderwerpen op 5 maart om agendatechnische redenen op een andere dag te plannen.

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht plenaire activiteiten op SZW-terrein

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

  • Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (aangemeld 17 december 2013)
  • Wet hervorming kindregelingen (aangemeld 21 januari 2014)
  • Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur (aangemeld 29 oktober 2013)

  Plenaire debatten

  • Inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (aangevraagd door het lid Leijten (SP) op 3 juli 2013)
  • Het bericht ‘Werkloosheid klimt naar niveau jaren ‘80’ (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV) op 17 december 2013)
  • Het bericht ‘Jihad-hooligans op ramkoers’ (aangevraagd door het lid Heerma (CDA) op 18 december 2013)
  • Stijging van het aantal meldingen van racisme (aangevraagd oor het lid Yücel op 19 december 2013)
  • Het bericht dat kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (aangevraagd door het lid De Graaf op 14 januari 2014)

  Dertigledendebatten

  • Onvoldoende bescherming persoonsgegevens door gemeenten (aangevraagd door het lid Van Weyenberg op 14 november 2013)
  • Het bericht ‘Helft 55-plussers lang zonder werk’ (aangevraagd door het lid Klein op 10 december 2013)
 36. 36

  Emailprocedure - verzoek van het lid Karabulut om reactie op brief FNV over vijfde Nota van Wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven