Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 januari 2014
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • O.C. Tellegen (VVD)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • L. Ypma (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • K. Yücel (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Planning van werkzaamheden

  Mede n.a.v. de technische briefing over de fusietoets en de voorzieningenplanning (n.a.v. twee schriftelijke overleggen) is een AO Fusies en voorzieningenplanning po en vo gepland op 5 februari a.s. van 13.30 - 16.00 uur.

 2. 2

  Planning van werkzaamheden

  Tijdens de ambassadeursconferentie van 16 januari jl. is commissie OCW op haar verzoek geïnformeerd over de ontwikkelingen rond Vakmanschap/beroepsonderwijs en Omroepbestel in diverse omringende landen, mede ter voorbereiding op een buitenlands werkbezoek. In de volgende procedurevergadering wordt een besluit genomen over de te bezoeken landen.

 3. 3

  Planning van werkzaamheden

  Op 12 maart a.s. van 10.00 - 13.00 uur wordt het AO Macrodoelmatigheid en kwalificatiedossiers mbo gepland. Op verzoek van de commissie wordt voorafgaand aan het AO een technische briefing door de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gegeven.

 4. 4

  Planning van werkzaamheden

  Eerder is besloten tot het organiseren van een rondetafelgesprek over bewegingsonderwijs. Als datum is geprikt: woensdag 12 februari van 11.00 - 13.00 uur. Er wordt ingestemd met de lijst van deelnemers.

 5. 5

  Planning van werkzaamheden

  Tijdens de briefing van de Algemene Rekenkamer (ARK) inzake 'Overheveling buitenonderhoud schoolgebouwen' op 12 december jl., hebben de leden van de commissie-OCW gevraagd of de ARK de Kamer nader kon informeren welke samenwerkingsconstructies tussen schoolbesturen en gemeenten op het vlak van onderwijshuisvesting in de praktijk worden aangetroffen. De ARK probeert vóór de behandeling van wetsvoorstel Buitenonderhoud onderwijshuisvesting (33 663) de Kamer hierover te informeren. 

 6. 6

  Planning van werkzaamheden

  De leden verzoeken het eerder afgeannuleerde werkbezoek aan 9 schoolbesturen in oosten van het land te plannen op een maandag in april.
  Betreft een werkbezoek tussen 10.30 en 15 uur, met als programma-elementen:
  • Korte presentaties van een aantal subthema’s vanuit de brief door leden van het Convent (9 personen)
  • Plenair gesprek leden Convent – Kamerleden
  • Gesprekken met het werkveld, waarschijnlijk in groepen, waarbij we de kamerleden in contact brengen met ouders, leerkrachten en directeuren van de 9 stichtingen.
  Elke stichting levert daartoe een ouder, een leerkracht en een directeur.

 7. 7

  Besluitenlijst procedurevergadering 19 december 2013.

  Vastgesteld.

 8. 8

  Brievenlijst

 9. 9

  Uitstelbericht over de voortgang van de 'rode knop' discussie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de motie van de leden Jasper Van Dijk en Van Dekken om een vergelijking te maken tussen het popbeleid in Nederland en Canada

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de gevolgen van cultuurbezuinigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport ‘Duurzaam duurt het langst’ en beleidsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstelbrief handhaving artikel 11 van de Monumentwet 1988 in verband met schade aan rijksmonumenten in Noord Oost Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek van het lid Segers om een schriftelijke reactie van de staatssecretaris op het bericht dat de NPO wil stoppen met het tellen van het aantal leden van omroepen.

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift van de reactie op de brief van Onderwijscentrum De Berkenschutse over de positie van het speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Burgerschap in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de standpunten van OUDERS & COO inzake het wetsvoorstel tot afschaffen gratis schoolboeken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorgenomen acties advies KNAW 'Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs; vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang van de invoering van Studie in Cijfers ("studiebijsluiter")

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op vragen over een vermoeden van misstanden bij de Hogeschool InHolland

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Herziening kwalificatiestructuur mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Open standaarden in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het ontwerpbesluit experiment collegegelddifferentiatie bij honours tracks

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Financieel beeld funderend onderwijs 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek van cie SZW de kabinetsvisie over het meer over op elkaar afstemmen van onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (vve)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken verzoekonderzoek Rekenkamer over ‘doelmatigheid lumpsumfinancieriing' en ‘bekostiging mbo’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Open en online hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Advies commissie flexibel hoger onderwijs voor werkenden en implementatievoorstel toekomstbestendig systeem voor validering

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Excellente Scholen 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Toekomst van de volwasseneneducatie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitvoering van de moties bij de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het NRC-artikel met betrekking tot de Islamitische Universiteit Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting po en vo (Oberon-rapportage)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Groepsgrootte in het basis- en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Herijking bekwaamheidseisen'

 39. 39

  Nieuwe cijfers over terugdringen voortijdig schoolverlaten

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verlenging van de kwalificatieplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  De lessen van de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Het ontwerp-besluit inzake een centrale eindtoets primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitvoering motie Dijkstra (D66) en Van Ark (VVD) over monitoren voorlichting seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen voor PO en VO en de situatie in MBO en VMBO.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Overzicht van de stand van zaken betreffende de uitvoering van de motie-Yücel (Kamerstuk 30 420, nr. 181)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek van het lid Straus om het wetsvoorstel inzake Friese taal (Kamerstuk 33 618) als hamerstuk aan te melden wordt aangehouden tot de procedurevergadering van 23 januari 2014.

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek van het lid Van Dijk om een algemeen overleg inzake CAO-VO te plannen.

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek van het lid Jadnanansing om een beleidsreactie op het rapport van het SCP 'Kansen voor vakmanschap in het mbo' n.a.v. het rondetafelgesprek Vakmanschap d.d. 22 januari 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek van het lid Yucel om reactie op rapport inzake anti-homogeweld.

  Verzoek wordt doorgeleid naar commissie Veiligheid en Justitie.