Debat geweest
23 januari 2014 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering OCW op 23 januari 2014
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW op 23 januari 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Planning van werkzaamheden

Details

Mede n.a.v. de technische briefing over de fusietoets en de voorzieningenplanning (n.a.v. twee schriftelijke overleggen) is een AO Fusies en voorzieningenplanning po en vo gepland op 5 februari a.s. van 13.30 - 16.00 uur.

2
Planning van werkzaamheden

Details

Tijdens de ambassadeursconferentie van 16 januari jl. is commissie OCW op haar verzoek geïnformeerd over de ontwikkelingen rond Vakmanschap/beroepsonderwijs en Omroepbestel in diverse omringende landen, mede ter voorbereiding op een buitenlands werkbezoek. In de volgende procedurevergadering wordt een besluit genomen over de te bezoeken landen.

3
Planning van werkzaamheden

Details

Op 12 maart a.s. van 10.00 - 13.00 uur wordt het AO Macrodoelmatigheid en kwalificatiedossiers mbo gepland. Op verzoek van de commissie wordt voorafgaand aan het AO een technische briefing door de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gegeven.

4
Planning van werkzaamheden

Details

Eerder is besloten tot het organiseren van een rondetafelgesprek over bewegingsonderwijs. Als datum is geprikt: woensdag 12 februari van 11.00 - 13.00 uur. Er wordt ingestemd met de lijst van deelnemers.

5
Planning van werkzaamheden

Details

Tijdens de briefing van de Algemene Rekenkamer (ARK) inzake 'Overheveling buitenonderhoud schoolgebouwen' op 12 december jl., hebben de leden van de commissie-OCW gevraagd of de ARK de Kamer nader kon informeren welke samenwerkingsconstructies tussen schoolbesturen en gemeenten op het vlak van onderwijshuisvesting in de praktijk worden aangetroffen. De ARK probeert vóór de behandeling van wetsvoorstel Buitenonderhoud onderwijshuisvesting (33 663) de Kamer hierover te informeren. 

6
Planning van werkzaamheden

Details

De leden verzoeken het eerder afgeannuleerde werkbezoek aan 9 schoolbesturen in oosten van het land te plannen op een maandag in april.
Betreft een werkbezoek tussen 10.30 en 15 uur, met als programma-elementen:
• Korte presentaties van een aantal subthema’s vanuit de brief door leden van het Convent (9 personen)
• Plenair gesprek leden Convent – Kamerleden
• Gesprekken met het werkveld, waarschijnlijk in groepen, waarbij we de kamerleden in contact brengen met ouders, leerkrachten en directeuren van de 9 stichtingen.
Elke stichting levert daartoe een ouder, een leerkracht en een directeur.

7
Besluitenlijst procedurevergadering 19 december 2013.

Details

Vastgesteld.

8
Brievenlijst
15
Verzoek van het lid Segers om een schriftelijke reactie van de staatssecretaris op het bericht dat de NPO wil stoppen met het tellen van het aantal leden van omroepen.

Te behandelen:

34
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW)

Te behandelen:

38
Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Herijking bekwaamheidseisen'
45
Verzoek van het lid Straus om het wetsvoorstel inzake Friese taal (Kamerstuk 33 618) als hamerstuk aan te melden wordt aangehouden tot de procedurevergadering van 23 januari 2014.

Te behandelen:

47
Verzoek van het lid Jadnanansing om een beleidsreactie op het rapport van het SCP 'Kansen voor vakmanschap in het mbo' n.a.v. het rondetafelgesprek Vakmanschap d.d. 22 januari 2014

Te behandelen:

48
Verzoek van het lid Yucel om reactie op rapport inzake anti-homogeweld.

Details

Verzoek wordt doorgeleid naar commissie Veiligheid en Justitie.