Agendapunten

 1. 1

  33771 Nota van wijziging inzake de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Nota van wijziging over Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over de werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken) (33572)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verdrag met België over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg; Brussel, 25 april 2013 (Trb. 2013, 91)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EG L12) in verband met de herschikking van die Verordening ingevolge Verordening (EU) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EU L351) (Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het bericht dat de Haagse politie buitensporig geweld gebruikt tegen buitenlanders

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Instemming deelname aan rondetafelgesprek over onder meer het eindrapport van Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Samenvatting van het 34ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN34) van oktober 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsbevindingen in verband met het Dreigingsbeeld Terrorisme in Nederland (DTN 34)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoeksrapport WODC Dierenwelzijn in het vizier

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsbrief Nationale Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toekomstige inrichting forensisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Strafrechtelijke interventies criminele jeugdgroepen, sociaal verhoor, strafverzwaring en 12-minners

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Mogelijkheden onderzoek politiearchieven

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het onderzoek van Amnesty International over etnisch profileren door de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Prestaties strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Informatie over GPS (Geïntegreerd Processysteem Strafrecht)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het artikel in Trouw met betrekking tot vermeende uitbuiting van medewerkers op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Effectevaluatie en knelpuntenonderzoek huisverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Financieel beheer bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toezeggingen op het gebied van verkeershandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanpak woonoverlast

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beleid inzake beroepsfouten, integriteit en klachtenafhandeling bij het OM

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het bericht “Politie Almelo filmt uitzetting van veelpleger uit Polen"

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wettelijke regeling van meerdaadse samenloop in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Gemeentelijke projecten aanpak woninginbraken

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Nadere informatie over de inzet van de tijdelijke tegemoetkoming in het Prijsakkoord 2014-2016 en over de wijze waarop consequenties van wet- en regelgeving zich vertalen in een bijdrage aan de rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Informatie over het kader van de Nationale Politie over het geforceerd doen stoppen van een achtervolgde

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Kabinetsreactie op advies Evaluatiecommissie Hoekstra en onderliggende rapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen inzake een voorlopig standpunt van het Europees Comité voor Sociale Rechten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Consequenties van het open houden van tbs-kliniek Veldzicht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale ombudsman over vreemdelingenbewaring

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verordening resultaatgerelateerde beloning advocaten (no cure no pay)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Tweede samenwerkingsovereenkomst Zuid-Afrika en Nederland betreffende interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Implementatie Masterplan DJI en Wijziging Regeling Selectie, Plaatsing en Overplaatsing Gedetineerden (RSPOG)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Toezegging inzake onderzoek jurisprudentie artikel 8 EVRM en openbare orde

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rapportagebrief Internationale Misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voortgang verbetermaatregelen vreemdelingenketen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie rapport Algemene Rekenkamer 'Voortgang verbeteringen Immigratie- en Naturalisatiedienst'

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Recidivecijfers per forensisch psychiatrisch centrum

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Doorlichtingsrapport Justitiële Jeugdinrichting Amsterbaken

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Bescherming van kinderen na partnerdoding

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Trends en ontwikkelingen in de uitvoering van de motie-Spekmanprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Afschrift van de reactie op de zorgbrief van de Nationale Ombudsman inzake de motie-Spekmanprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Afschrift van de reactie van de Nationale ombudsman met betrekking tot klachten adoptieouders over niet terugbetalen hoge leges voor adoptiekinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op rapport Amnesty International Syrische vluchtelingen in Jordanië

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Aanvulling op de brief over voortgang verbetermaatregelen vreemdelingenketen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Financiële gevolgen van de hogere asielinstroom

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Nadere informatie over de aantallen opgelegde boetes aan luchtvervoerders die de Vreemdelingenwet overtreden

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Handhaven kraakverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Brief over de beoogde bijstelling van de maatregelen ter zake het strafrecht en de beantwoording van een vraag van het lid Helder

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Tussenstand uitvoering regeling langdurig verblijvende kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op uitkomsten onderzoek IGZ en Inspectie VenJ overdracht ziek meisje aan Polen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 62. 62

  Reactie op verzoek van het lid Segers over het bericht dat SBS een gokzender wil beginnen en over het vertonen van kansspelen op televisie door SBS

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Informatie over toezending IGZ en IVenJ rapport overdracht ziek meisje

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Technische briefing inzake het Europees OM en Eurojust

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Financiël toezicht op de uitgaven van het Europees Agentschap Frontex in de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake Europese insolventiewetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Kabinetsstandpunt ten aanzien van het JBZ-meerjarenbeleid vanaf 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Aandachtspunten bij artikel 31 van de begroting 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de begroting 2014 Nationale politie

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Rapport "Voortgang verbeteringen Immigratie- en Naturalisatiedienst; Stand van zaken 2012"

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verzoek om reactie van de staatssecretaris op antwoorden van het Hof van Justitie van de Europese Unie op prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de asielbescherming van LHBT’s

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verzoek inzake de nieuwe Dublin-verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verzoek om een kabinetsreactie op het rapport Criminaliteit en rechtshandhaving 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Agenda JBZ-raad van 5 en 6 december 2013.

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verzoek het algemeen overleg over internationale kinderontvoering te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Rappel nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden (33079)

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Brievenlijst

 78. 78

  E-mailprocedure: Uitstel AO voortgangsrapportage Contraterrorisme en -Extremisme ivm AO Financiën

  Door middel van een e-mailprocedure op 12 november 2013 heeft de commissie besloten het algemeen overleg het over (Jaarlijkse) voortgangsrapportage Contraterrorisme en –Extremisme uit te stellen.

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Verzoek in verband met algemeen overleg over geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Werkwijze vaste Kamercommissies in relatie tot plenaire agenda

  Te behandelen:

  Loading data