Debat geweest
27 november 2013 | 10:00 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 27 november 2013
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een schriftelijk overleg over de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (Kamerstuk 33699) over de nieuwe Dublin-verordening met het oog op de implementatie
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 28 november 2013
Brief commissie
Download Werkwijze vaste Kamercommissies in relatie tot plenaire agenda
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van de staatssecretaris op uitspraak van het Hof van Justitie op prejudiciële vragen van de Raad van State over de asielbescherming van LHBT’s

Deelnemers


Agendapunten

1
33771 Nota van wijziging inzake de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013

Te behandelen:

3
Nota van wijziging over Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over de werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken) (33572)

Te behandelen:

4
Verdrag met België over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg; Brussel, 25 april 2013 (Trb. 2013, 91)

Te behandelen:

7
Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker

Te behandelen:

10
Wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EG L12) in verband met de herschikking van die Verordening ingevolge Verordening (EU) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EU L351) (Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano)

Te behandelen:

11
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

12
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
14
Instemming deelname aan rondetafelgesprek over onder meer het eindrapport van Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk

Te behandelen:

36
Nadere informatie over de inzet van de tijdelijke tegemoetkoming in het Prijsakkoord 2014-2016 en over de wijze waarop consequenties van wet- en regelgeving zich vertalen in een bijdrage aan de rechtspraak

Te behandelen:

69
Voorstel schema procedurevergaderingen 2014
73
Verzoek om reactie van de staatssecretaris op antwoorden van het Hof van Justitie van de Europese Unie op prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de asielbescherming van LHBT’s

Te behandelen:

78
Rappel nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden (33079)

Te behandelen:

79
Brievenlijst
80
E-mailprocedure: Uitstel AO voortgangsrapportage Contraterrorisme en -Extremisme ivm AO Financiën

Details

Door middel van een e-mailprocedure op 12 november 2013 heeft de commissie besloten het algemeen overleg het over (Jaarlijkse) voortgangsrapportage Contraterrorisme en –Extremisme uit te stellen.

Te behandelen:

83
EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2014 Europese Commissie