Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

5 maart 2014
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • P.J.M. Litjens (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • L. Jacobi (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Schriftelijk overleg over het Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het Programma Inhaalslag Stroomlijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu sinds de Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitspraak van het gerechtshof te Den Haag inzake de Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op vragen van de commissie voor IenM over de OV-chipkaart en taxi

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Prestaties NS en ProRail 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  ILT onderzoek prestatiegericht onderhoud aan het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het Actal advies Regels in bedrijf: sectorscan logistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Handhavingsrapportage Schiphol van 1 november 2012 tot en met 31 oktober 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezegging over het personeelsbeleid door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport exportverkenning binnenvaartschepen en eindrapportage voorzitter Transitieproces

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over de Ruit Eindhoven (Kamerstuk 33750 A, nr. 36), alsmede de reactie van de minister op deze motie (Kamerstuk 33750 A, nr. 57)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Brief inzake het besluit van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu dat de vragen over het voornemen tot het oprichten van de stichting SVB-BGT genoegzaam zijn beantwoord

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beslissing maximum snelheid A13 Overschie en A10 West

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het bericht “Keurmerk hout problematisch”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording motie Oosenbrug en Marcouch inzake handhaving vuurwerkketen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel beantwoording schriftelijk overleg over het Besluit externe veiligheid transportroutes

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstelbrief aangaande de bronnenanalyse Maas

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Transportraad die op 14 maart 2014 in Brussel plaatsvindt en een voortgangsoverzicht van actuele Europese wetgevinginitiatieven op het terrein van Infrastructuur en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiche: Mededeling kernnetwerkcorridors Faciliteit Europese Verbindingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Verordening gemeenschappelijke onderneming Shift2Rail

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Mededeling samen naar een concurrerend en zuinig stedelijk mobiliteitssysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanvulling Geannoteerde Agenda EU-Milieuraad van 3 maart 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stemming in de EU betreffende maïs 1507 en de brief van 12 lidstaten aan de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Besluitvormingsprocedure stemming maïs 1507

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Programma rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad

  Ter informatie: op basis van de discussie tijdens de vorige procedurevergadering over het rondetafelgesprek luchthaven Lelystad heeft de commissiegriffie het programma vastgesteld, zie onderstaand. Het rondetafelgesprek zal (onder voorbehoud van tijdige toezending van de business case en het luchthavenverkeersbesluit Lelystad aan de Kamer) plaatsvinden op 25 juni 2014.

  Blok 1: Alderstafels (14.00 - 14.20 uur)
  • De heer Alders, voorzitter van de Alderstafels
    
  Blok 2: Luchtvaartmaatschappijen (14.20-15.05 uur):
  • ArkeFly
  • Corendon
  • RyanAir
  • KLM
    
  Blok 3: Luchthavenactoren/overheden (15.05-16.10 uur):
  • Schiphol Group
  • Lelystad Airport
  • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
  • Gemeente Lelystad
  • Provincie Flevoland
  • Commissie van Direct Omwonenden (CDO)

  Blok 4: Wetenschappers (16.10-17.00 uur):
  • Dr. J.M.G. Heerkens (Universiteit Twente, luchtvaarteconoom)
  • Prof. dr. Bert Van Wee (TU Delft, hoogleraar Transportbeleid)
  • Dr. R During (Alterra Wageningen UR, onderzoeker o.a. ruimtelijke ordening)
  • Prof. dr. L. Reijnders (emeritus hoogleraar Milieukunde)

  Schriftelijke inbreng zal gevraagd worden aan de Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMF).

  De volgende leden hebben aangegeven deel te zullen nemen aan dit rondetafelgesprek:
  1. Elias (VVD)
  2. Kuiken (PvdA)
  3. Smaling (SP) (of een fractiegenoot)
  4. Graus (PVV)
  5. De Rouwe (CDA)
  6. Van Veldhoven (D66)
  7. Van Tongeren (GL)
 28. 28

  Netwerkverkenning spoorveiligheid in het kader van de pilot Parlement en Wetenschap

 29. 29

  Netwerkverkenning alternatieve betalingsmiddelen OV in het kader van de pilot Parlement en Wetenschap

 30. 30

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  33 346, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten.
  Dit wetsvoorstel is op 13 februari 2013 aangemeld voor plenaire behandeling en vervolgens door de Kamer gekoppeld aan de behandeling van wetsvoorstel 32 859, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs. De commissie V&J heeft tijdens haar procedurevergadering van 19 februari 2014 besloten om ook dat wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling.
   
  33 781, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)
  Dit wetsvoorstel is op 29 januari 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. Het lid De Rouwe (CDA) heeft aangegeven het wetsvoorstel mondeling te willen behandelen. De leden zijn per e-mail reeds opgeroepen om zich bij de Griffie Plenair in te schrijven voor de mondelinge behandeling.

  2. Debatten:
  Debat over de voortgang van de capaciteitsverhoging op de Valleilijn.
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 februari 2013. Dit debat is gepland op donderdag 6 maart 2014.

  Debat over problemen op het spoor in verband met de staat van het onderhoud.
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 20 februari 2014.


  3. Dertigledendebatten:
  Dertigledendebat over het bericht dat harder rijden de gezondheid schaadt.
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 15 oktober 2013.
   
  Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in regeling van werkzaamheden d.d. 18 februari 2014.
 31. 31

  Verzoek lid Van Veldhoven (D66) om een gesprek met de Deltacommissaris

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek lid Dik-Faber (ChristenUnie) voor een brief over de uitvoering van de motie-Dik-Faber (Kamerstuk 32813, nr. 65) over het rapporteren over bio-energie die energiebedrijven op de markt brengen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Werkbezoek Noordwijk i.v.m. de effecten van plaatsing van windmolenparken die zichtbaar zijn vanaf de kust

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorstel leden De Boer en Dijkstra (VVD) voor rondetafelgesprek omgevingshinder spoorverkeer

  Te behandelen:

  Loading data