Debat geweest
6 februari 2013 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 6 februari 2013
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS procedurevergadering 6 februari 2013

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Mededelingen

Details

  • het algemeen overleg Valys/Doelgroepenvervoer van 7 februari 2013 wordt tot nader order uitgesteld. De staatssecretaris zal worden gevraagd de Kamer binnen één week een stand van zaken brief te sturen, waarin expliciet zal worden ingegaan op de aanbesteding van het Valysvervoer.
3
Verzoek Fier Fryslân tot aanbieding manifest "Overheid laat mishandelde en misbruikte kinderen in de steek" voorafgaand aan AO Kindermishandeling
5
De commissie gaat akkoord met de voorgestelde datum voor een werkbezoek aan Brussel op 27 mei 2013 (met o.a. gesprek met de Eurocommissaris; de rest van het programma volgt).
11
Reactie op de berichten dat in de toekomst de premies zullen stijgen voor degenen die chronisch ziek, gehandicapt of ouder zijn, doordat gezonde mensen een hoger vrijwillig eigen risico nemen (verzoek lid Leijten regeling van werkzaamheden 15 januari 2013)

Te behandelen:

13
Verslag van een schriftelijk overleg inzake IGZ-rapport "Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing medisch specialisten voldoende, betere borging nodig (29477, nr. 206)

Te behandelen:

18
32439 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten

Te behandelen:

20
33062 Nota van wijziging inzake Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)

Te behandelen:

21
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitvoering van de motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voortman (Kamerstuk 33000-XVI, nr. 56) over mentorschap (Kamerstuk 29538, nr. 137)

Te behandelen:

27
Reactie op amendementen en enkele juridische vragen n.a.v. eerste termijn behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten i.v.m. de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van zorg (33243)

Te behandelen:

28
33243 Derde nota van wijziging inzake de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Te behandelen:

29
Lijst van vragen en antwoorden inzake aanbieding rapport van de Commissie Samson en eerste reactie op het rapport (Kamerstuk 33435, nr. 1)

Te behandelen:

41
Naar aanleiding van de regeling van werkzaamheden d.d. 5 februari jl. de minister verzoeken binnen een week een reactie te geven op het bericht dat geen enkel ziekenhuis een goedkeurende verklaring van accountants krijgt

Te behandelen: