Debat geweest
25 juni 2013 | 16:00 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EZ op 25 juni 2013
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering EZ op 25 juni 2013

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging KNAW voor minisymposium "De waarde van economisch onderzoek voor het maken van beleid" d.d. 14 juni 2013
3
Verzoek Ambassade van de Republiek Kroatië, namens de ambassadeur, om gesprek met voorzitter van vaste commissie voor Economische Zaken over samenwerking met comité van toerisme van het Kroatisch parlement d.d. 3 of 4 juli 2013
4
Verzoek GBB tot aanbieding fotoboek van de mensen achter de aardbevingsschade d.d. 2 juli 2013
5
Wenselijkheid van een algemeen overleg en voorafgaande technische briefing over het SER energieakkoord

Details

Besluit Aanhouden tot de procedurevergadering van 2 juli a.s. waarin finale besluitvorming plaatsvindt over de plenaire behandeling van het energieakkoord, het moment waarop dit debat gepland wordt, de wenselijkheid van een aan dit debat voorafgaande technische briefing door het ministerie van EZ en, tot slot, het vragen van een kabinetsreactie namens de commissie.

7
Inwerkingtreding Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Te behandelen:

9
Europese 'peer review' van de Nationale Actieplannen ter implementatie van post-Fukushima maatregelen voor verdere vergroting van de nucleaire veiligheid

Te behandelen:

14
Bekrachtiging initiatiefvoorstel van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

Te behandelen:

15
Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Te behandelen:

18
Kabinetsreactie op rapport 2012 van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code en kabinetsreactie op onderzoek SEO naar het Nederlandse stelsel van corporate governance en monitoring

Te behandelen:

19
Werkbezoek commissie EZ aan Duitsland
21
Wetgevingsrapport Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (33622)
22
23
Verzoek van het lid Van Tongeren om de minister van EZ te vragen de rapportage waaruit blijkt dat de gevolgen van een zware aardbeving in de Eemshaven en het Delfzijlster industriegebied naar verwachting beperkt worden, aan de commissie toe te zenden.

Te behandelen:

27
Verzoek van het Lid Geurts, mede namens het Lid Agnes Mulder, om het toegezegde tijdsschema van de evaluatie van de laatste Telecomveiling en het tijdsschema ter voorbereiding op de komende veiling nog voor de zomer aan de Kamer te zenden.

Te behandelen:

28
Overzicht (30-leden) debatten

Details

. Debat over Intensieve veehouderij (lid Ouwehand) (minister Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris EZ) (na zomerreces)
. Debat over schaliegas (lid Van Tongeren) (minister EZ) (na 1/7, i.v.m. nog te ontvangen rapport)
. Dertigledendebat over het bericht dat de consument een fortuin moet gaan betalen voor windmolens op zee (lid Klever) (minister EZ)
. Dertigledendebat over stroperij in de natuur (lid Graus) (minister V&J, staatssecretaris EZ)
. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (minister EZ)
 
 

29
Overzicht geplande AO's en WGO's tot aan het zomerreces
31
Vooraankondiging van NPO voor uitnodiging symposium Nationaal Park Oosterschelde d.d. 9 september 2013
32
Uitnodiging Stichting AAP en Eurogroup For Animals voor Europese seminar over 'positive lists and exotic pets' d.d. 10 juli 2013
33
Verzoek IVN Zuid-Holland, namens twee Junior Rangers, tot aanbieding petitie m.b.t. toekomst van educatie in de Nationale Parken voorafgaand aan algemeen overleg Natuur- en milieueducatie d.d. 3 juli 2013
54
BOR-notitie onderzoek grondwaterstanden
55
Stafnotitie voorstel toevoegen brieven aan plenair debat Intensieve veehouderij
56
EU-stafnotitie inzake het subsidiariteitsoordeel m.b.t. het Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264.
57
EU-stafnotitie - rapporteurschap Plant- en Diergezondheidspakket
58
BOR-notitie Verantwoordingsstukken ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur
60
Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur (Kamerstuk 33605-XIII, nr. 2)

Te behandelen:

61
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur (Kamerstuk 33605-XIII, nr. 1)

Te behandelen:

71
74
Verzoek van het lid Van Veldhoven om de staatssecretaris van Economische Zaken om een reactie te vragen op berichtgeving over een uitspraak van de Raad van State inzake vergunningverlening op basis van de PAS in Overijssel.

Te behandelen:

76
Verzoek van het lid van Gerven de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen naar de wijze waarop naleving van het verbod pelsdierhouderij wordt gehandhaafd

Te behandelen:

77
Verzoek van het lid Van Gerven of t.a.v. motie 31 389, nr. 128 aan de staatssecretaris van Economische Zaken kan worden gevraagd of dieren met gedragsproblemen, die deze doorgeven aan nakomelingen, vallen onder de regels voor dieren met ernstige gedragsproblemen.

Te behandelen:

81
82
83
Verzoek van het lid van Gerven om twee verzoeken tot toelichting toe te voegen aan de brief aan de Europese Commissie betreffende het plant- en diergezondheidspakket

Te behandelen:

86
Verzoek van de leden Geurts (CDA) en Lodders (VVD) tot verlengen schriftelijk overleg over ingrepen in de pluimveesector en toevoegen van brief aan de agenda van het overleg.

Details

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. De inbrengdatum voor het schriftelijk overleg over det reactie op de motie van de leden Ouwehand en Dekken over het verbod op ingrepen in de pluimveesector is verlengd tot maandag 24 juni 2013, te 12.00 uur. De brief Bestuurlijk overleg pluimveesector - ingrepen bij pluimvee (zie ook 2013Z12669)is geagendeerd voor het schriftelijke overleg.

87
Voorstel om de financiële verordening COM(2013) 327 toe te voegen aan de inbreng voor de subsidiariteitstoets over het Plant- en diergezondheidspakket en tevens de inbrengtermijn te verplaatsen naar vrijdag 21 juni om 15.00 uur.

Details

Besluit:  De financiële verordening COM(2013) 327 is toegevoegd aan de inbreng voor de subsidiariteitstoets over het Plant- en diergezondheidspakket en de inbrengtermijn is verplaatst naar vrijdag 21 juni om 15.00 uur.