Debat geweest
10 oktober 2012 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS op 10 oktober 2012
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 10 oktober 2012

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
- De voorzitter heet de nieuwe leden in de commissie van harte welkom. - De voorzitter attendeert de kijkers die via het internet de vergadering bijwonen erop dat de agenda van de procedurevergadering te vinden is op http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissie/VWS/agenda_vws.jsp
4
Stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de EU-richtlijn 2010/63/EU, betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, en de stand van zaken met betrekking tot het monitoren van dierproeven en alternatieven

Te behandelen:

16
Verslag van een schriftelijk overleg inzake tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg (Kamerstuk 33000 XVI, nr. 168)

Te behandelen:

36
Lijst van vragen en antwoorden inzake het afschrift van het antwoord van 24 januari 2012 op de brief aan de minister-president over de kosten voor mensen met psychische problemen

Te behandelen:

40
Reactie inzake het verzoek om spoedige toezending van het ontwerp-besluit over opname van de technisch geneeskundige in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Te behandelen:

46
Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Uitslag houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

Te behandelen:

49
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het briefadvies van de Gezondheidsraad getiteld ‘Laaggeletterdheid te lijf’ (Kamerstuk 32793, nr. 18)

Te behandelen:

60
33208 Nota van wijziging inzake wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken

Te behandelen:

63
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Te behandelen:

65
Informatie m.b.t. het Voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten (Kamerstukken II, 2011/12, 33 204)

Te behandelen:

66
75
Mededeling dat besluitvorming n.a.v. een drietal onderzoek van de NZA inzake huisartsenzorg (inkomens- en kostenonderzoek huisartsen, de uitvoeringstoets huisartsenzorg en integrale zorg en de uitvoeringstoets substitutie) over te laten aan een nieuw kabinet.

Te behandelen:

76
Aanbieding van het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over onderzoek naar de praktijkkosten en –inkomsten van huisartsen

Te behandelen:

84
Geactualiseerde tekst van de mvt m.b.t. het vvw houdende wijziging van de AWBZ en de Wmo i.v.m. invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten (33204)

Te behandelen:

89
Aanbieding ontwerpbesluit, houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van de klinisch technoloog (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog)

Te behandelen:

92
Vastgestelde data procedurevergaderingen tot aan Kerstreces 2012

Details

• woensdag 31 oktober 2012 van 10.15-11.30 uur
• woensdag 14 november 2012 van 10.15-11.30 uur
• woensdag 28 november 2012 van 10.15-11.30 uur
• woensdag 12 december 2012 van 10.15-11.30 uur
• woensdag 19 december 2012 van 10.15-11.30 uur