Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering 04-10-2012
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering d.d. 4-10-2012

Deelnemers


Agendapunten

1
Introductiedossier OCW-beleidsterrein

Details

Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden is door de staf een introductiedossier opgesteld over het OCW-beleidsterrein, met toelichting op de diverse dossiers, aangevuld met informatie hoe deze dossiers in de afgelopen periode in de Kamer aan de orde zijn geweest (met een digitale doorklik naar documenten en verslagen van overleggen).
Het introductiedossier is te vinden op de commissiepagina op intranet:
http://plein2/over_de_kamer/commissies/vaste_commissie_voor_onderwijs_cultuur_en_wetenschap

2
De besluitenlijst van de p.v. van 5 juli jl.
3
Door middel van een ad-hocbesluitvorming d.d. 5 juli jl. is besloten niet in te gaan op het advies van de Raad voor Cultuur om een verzoekadvies aan de Raad te vragen over de herziening van de culturele basisinfrastructuur.
4
Door middel van een ad-hocbesluitvorming d.d. 13 juli jl. is besloten geen brief te vragen aan de staatssecretaris of de langstudeerdersboete kan worden opgeschort tot na de verkiezingen en de inning van de boetes zolang uit te stellen totdat duidelijk is of een nieuw kabinet de maatregel zal handhaven.
5
Door middel van een ad-hocbesluitvorming d.d. 23 juli jl. is besloten de staatssecretaris te verzoeken om een afschrift van zijn brief aan de instellingen voor hoger onderwijs, betreffende de gevolgen van de rechterlijke uitspraak over de langstudeerdersmaatregel, in het bijzonder voor deeltijdstudenten, aan de Kamer te doen toekomen.
6
Door middel van een ad-hocbesluitvorming d.d. 16 augustus jl. is besloten de staatssecretaris per brief te verzoeken om de uitvoering van de langstudeermaatregel terzijde te leggen tot de formatie van een nieuw kabinet voltooid is.
7
Door middel van een ad-hocbesluitvorming d.d. 20 augustus jl. is besloten tot het voeren van een algemeen overleg over de Langstudeerdersmaatregel. Het algemeen overleg heeft reeds plaatsgevonden op 23 augustus, van 11.00-14.00 uur.
8
Door middel van een ad-hocbesluitvorming d.d. 20 augustus jl. is besloten tot het voeren van een schriftelijk overleg over Ontwerpbesluit Experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs, met als limiet inbrengdatum 27 augustus om 10.00 uur.
9
Door middel van een ad-hocbesluitvorming d.d. 25 september jl. is besloten te inventariseren welk Kamerlid wenst deel te nemen aan de interparlementaire conferentie op 3 oktober 2012 in Brussel over de openbare consultatie ‘Ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in ondernemingsbesturen in de EU (het lid mevrouw Berckmoes-Duindam (VVD) heeft zich opgegeven)
10
Brievenlijst
13
Aanbieding advies 'Slagen in Cultuur, Het vervolg2, culturele basisinfrastructuur 2013-2016' van Raad voor Cultuur
23
AANHANGIGE WETGEVING
29
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen

Te behandelen:

30
Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen

Te behandelen:

33
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs

Te behandelen:

34
Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Van Dijk tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012-2013

Te behandelen:

35
BRIEVEN EN NOTITIES sinds 5 juli 2012
88
Interparlementaire conferentie Gendergelijkheid te Brussel, d.d. 3 oktober 2012

Details

Het lid Berckmoes-Duindam heeft deelgenomen aan de conferentie.

90
Ongeplande commissieactiviteiten

Details

 • Algemeen overleg macrodoelmatigheid mbo en ho (besluit pv 5-7-2012: zsm na Prinsjesdag AO plannen)
  Besluit: uitstellen tot nieuw kabinet 
                 Beleidsbrief voor kennisgeving aannemen.
 • Algemeen overleg Examenregeling VO (besluit pv 21-6-2012)
  Besluit: algemeen overleg plannen
 • Algemeen overleg Onderzoeken naar succesvol onderwijs voor jongens (besluit pv 5-7-2012)
  Besluit: algemeen overleg plannen
 • Rondetafelgesprek Rapport 'Vrijheid van stichting' (na ontvangst van de beleidsreactie). Besluit pv 23-6-2012
  Besluit: rondetafelgesprek plannen
 • Gesprek MBO Raad over Benchmark MBO (besluit pv 7-6-2012) 
  Besluit: gesprek plannen
91
Lief- en Leedpot

Details

Graag instemmen met afdracht van de schadeloosstelling aan lief- en leedpot van € 25 per lid.