Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (Groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

31 mei 2012
10:00 - 11:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • G.P.J. Koopmans (CDA)
 • B.J. van Bochove (CDA)
 • M.C.A. Smilde (CDA)
 • C.A. Ortega-Martijn (ChristenUnie)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • T. Dibi (GroenLinks)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • S. Karabulut (SP)
 • A. Elissen (PVV)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • A.G. Schouw (D66)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • M.H.P. van Dam (PvdA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • J. Taverne (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  De brieven van derden worden in de volgende procedurevergadering behandeld.

 2. 2

  De leden van Bochove (CDA) en Monasch (PvdA) verzoeken via de commissie BIZA het CPB om het Woonakkoord van NVM, Aedes, Woonbond en Vereniging Eigen Huis te laten doorrekenen en de bevindingen naar de Kamer toe te sturen.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzoek van het lid Elissen om een brief van de minister van BZK over de stand van zaken van de evaluatie van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek door het lid Ortega-Martijn om een brief van de minister van BZK inzake de stand van zaken over de inspraakverordening van de BES-eilanden.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2012)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Nederlandse Autoriteit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van de leden Kant en Langkamp houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2013 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Instelling van een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van de Huursubsidiewet (huursubsidie voor jongeren en studenten)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht voor het welzijn van dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorstel van wet van het lid Heijnen tot opneming van bepalingen in de Gemeentewet en de Provinciewet ten einde te kunnen korten op de vergoeding van spookvertegenwoordigers (Wet aanpak spookvertegenwoordigers)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer in verband met de invoering van de werkkostenregeling en de regeling van de dienstauto voor de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Santi tot wijziging van de Woningwet (landelijke ombudsman voor huurders)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van wet van het lid Boelhouwer tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Azough en Timmer houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Miltenburg, Klijnsma, Jasper van Dijk en Van Gent tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in artikel 5, tweede lid, artikel 6a, tweede lid, en artikel 7, tweede lid, van de Algemene wet gelijke behandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel.

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van minaretten (Wet referendum minarettenverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2011

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Slotwet van de Koning 2011

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Slotwet Staten-Generaal 2011

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Slotwet Gemeentefonds 2011

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Slotwet Provinciefonds 2011

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Slotwet BES-fonds 2011

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Van Gent, Ortega-Martijn en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Veilige Publieke Taak

  Algemeen overleg is gepland op 5 juni 2012 van 17.00-20.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Effect Wet kraken en leegstand

  Algemeen overleg (gepland op 6 juni 2012 van 14.30-17.30 uur) wordt verschoven

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Declaraties bewindspersonen en topambtenaren

  Algemeen overleg is gepland op 7 juni 2012 van 15.00-17.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  AIVD-onderwerpen

  Algemeen overleg is gepland op 4 juli 2012 van 13.00-16.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Concept agenda rondetafelgesprek over het wetvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap (33201)

 58. 58

  Bouwregelgeving en brandveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Overheidsdienstverlening

  Algemeen overleg moet nog gepland worden (uitgesteld). 

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

  Algemeen overleg moet nog gepland worden (zie agendapunt 65).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Taken en verantwoordelijkheden burgemeesters

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 62. 62

  Verkiezingsaangelegenheden

  Algemeen overleg moet nog gepland worden.

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Wijkenaanpak

  Algemeen overleg moet nog gepland worden.

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Visienota Bestuur en Bestuurlijke inrichting

  Algemeen overleg moet nog gepland worden (uitgesteld).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 65. 65

  Toekomstbestendigheid identiteitsinfratructuur

  Algemeen overleg moet nog gepland worden (na informatie over ontwikkelingen op dit terrein).

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Toezicht woningcorporaties

  Algemeen overleg moet nog gepland worden (na ontvangst reactie minister op verbeterplan van Vestia).

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Nieuw in procedurevergadering 31 mei 2012

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 68. 68

  Geplande commissie-overleggen

  1. AO Veilige publieke taak op 5 juni 2012
  2. AO Effect Wet kraken enleegstand op 6 juni 2012
  3. AO Declaraties bewindspersonen en topambtenaren
  4. WGO over de Raming 2013 op 25 juni 2012
  5. WGO Jaarverslagen 2011 en Slotwetten op het gebied van Binnenlandse Zaken d.d. 27 juni 2012  
  6. AO AIVD-onderwerpen op 4 juli 2012

 69. 69

  Overige geplande commissie-activiteiten

  Gesprek met de Eilandraden van Sint-Eustatius, Saba en Bonaire gaat door op 6 juni a.s. van 15.30 - 16.30 uur.