Debat geweest
30 mei 2012 | 15:30 - 16:00
Procedurevergadering

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest

Deze vergadering gaat over de zogenoemde groslijst van bij de commissie Financiën aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van onderwerpen.
De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer onderwerpen uit deze lijst niet verder te behandelen met het kabinet, nu dit demissionair is. Een voorstel van de commissie om een dossier controversieel te verklaren behoeft een gewone meerderheid in de commissie (een meerderheid van het aantal aanwezige leden). Nadat de commissie heeft bepaald welke onderwerpen volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair behandeld zal worden.
Ook kan een commissie aangeven welke plenaire debatten, die al gepland staan, volgens haar geen doorgang kunnen vinden. Doorgaans vloeit dat rechtstreeks voort uit het controversieel verklaren van de betreffende onderwerpen.
Het eventueel annuleren van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissies zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 30 mei 2012
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 30 mei 2012

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007

Te behandelen:

4
Derde pakket wetgeving op het terrein van de financiële markten (derde FM-pakket)

Te behandelen:

7
Wetsvoorstel inzake Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

Te behandelen:

8
Eurogroep/Ecofin Raad c.a.

Te behandelen:

11
Overig

Te behandelen:

13
IV. Geplande plenaire debatten (betreft niet VAO, VSO, 30-ledendebat of interpellatiedebat)

Details

 1. voortzetting van het debat over wetsvoorstel 32014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007) (brief gevraagd; vermoedelijk geen vervolg plenaire behandeling maar direct stemmen)
 2. debat over het rapport van de commissie-De Wit (debat met de commissie) (de commissie dringt aan op een plenaire behandeling vóór het zomerreces)
 3. debat over het rapport inzake de herinvoering van de gulden (Tony van Dijck) (minister-president, minister Fin) (na ontvangst van een brief)
14
V. Geplande commissie-overleggen

Details

Algemeen overleg

 1. 14-06-2012 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad
 2. 27-06-2012 10.00 - 12.30 (Verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst
 3. 04-07-2012 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Waardering commercieel vastgoed


Werkbezoek

 1. 04-10-2012 10.30 - 12.00 Besloten werkbezoek aan Stichting NLFI
 2. 03-12-2012 10.00 - 13.00 Besloten werkbezoek aan de Nederlandsche Bank (DNB)


Wetgevingsoverleg

 1. 18-06-2012 12.30 - 17.00 Wetgevingsoverleg Pakket Fiscale verzamelwet 2012
 2. 03-09-2012 11.00 - 16.15 Wetgevingsoverleg Derde FM-pakket (besloten wordt het wetgevingsoverleg te verplaatsen naar 24 september 2012)
 3. 29-10-2012 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2013 c.a.
 4. 05-11-2012 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2013 c.a.


Technische briefing

 1. 26-09-2012 10.00 - 11.30 Besloten technische briefing Belastingplan 2013 c.a.

 

15
VI. Overige geplande commissie-activiteiten

Details

 Inbrengen

 1. 30-05-2012 12.00 - 12.00 Inbreng verantwoordingsstukken 2011 + slotwetten 2011
 2. 14-06-2012 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel implementatie van de AIFM-richtlijn
 3. 14-06-2012 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel
 4. 14-06-2012 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force
 5. 14-06-2012 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijzigingswet financiële markten 2013
 6. 11-10-2012 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Belastingplan 2013 c.a.