Procedurevergadering

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra-procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren), 31-5-2012
Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra-procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren), 31-5-2012

Deelnemers


Agendapunten

4
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel

Te behandelen:

6
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs

Te behandelen:

7
Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering)

Te behandelen:

8
Voorstel van wet van de leden Weekers en Van der Ham tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens)

Te behandelen:

9
Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

Te behandelen:

12
Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 2010, 296) in verband met wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal

Te behandelen:

13
Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

Te behandelen:

15
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen

Te behandelen:

16
Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel

Te behandelen:

17
Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen

Te behandelen:

19
Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen

Details

Algemeen overleg Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen wordt opnieuw gepland.

Te behandelen:

22
Beleidsreactie evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw voortgezet onderwijs

Details

Algemeen overleg Beleidsreactie evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw voortgezet onderwijs is gepland op 7 juni 2012

Te behandelen:

26
Valorisatie

Details

Algemeen overleg Valorisatie is gepland op 4 juli 2012

Te behandelen:

27
Voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

Details

Het Algemeen Overleg  was oorspronkelijk gepland op 12 april jl.  (uitgesteld)
Nog te ontvangen VSV-monitor en antwoord op commissiebrief inzake oprekken kwalificatieplicht

Te behandelen:

28
Onderwijsverslag 2011 en Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Te behandelen:

31
Leven Lang Leren

Details

AO moet nog gepland worden.
Bewindspersoon is op 26 jan verzocht om de beleidsreactie op het SER-advies inzake Leven lang leren meteen na het meireces aan de Kamer te doen toekomen.

Te behandelen:

36
IN APRIL ONTVANGEN BRIEVEN:
45
AANGEHOUDEN BRIEVEN:

Te behandelen:

47
Formeel geen agendapunten.

Details

 

Ter informatie (niet ter besluitvorming), op OCW-terrein staan nog de volgende plenaire debatten gepland, niet zijnde wetgeving:

 1. VAO Ouderbetrokkenheid (AO 11 april jl.)
 2. VAO Mbo (AO 11 april jl.)
 3. Dertigledendebat over weeffouten die optreden bij de langstudeerdersboete (het lid Jadnanansing meldt dat zij dit debat zal afmelden bij de griffie)
 4. VAO cultureel erfgoed en monumenten (23 mei jl.)
 5. Debat digitaliseren van archieven door mormonen (RvW, 22 mei jl., na ontvangst brief)
 6. VAO financiële situatie Amarantis (24 mei jl.)
 7. VAO internationale mobiliteit (AO 30 mei jl.)

 

48
Algemeen overleggen en Wetgevingsoverleg

Details

 1. 07-06-2012 15.15 - 17.15 uur Algemeen overleg Beleidsreactie evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw VO
 2. 13-06-2012 10.00 - 12.30 uur Algemeen overleg Persbeleid en Lokale publieke omroep
 3. 14-06-2012 14.30 - 16.30 uur Algemeen overleg Waarderingskader en opbrengstenbeoordeling door de Onderwijsinspectie
 4. 20-06-2012 10.00 - 13.00 uur Wetgevingsoverleg Onderwijsverslag 2011 en Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. 21-06-2012 13.00 - 16.00 uur Algemeen overleg Advies "Slagen in Cultuur - culturele basisinfrastructuur 2013-2016" van Raad voor Cultuur
 6. 28-06-2012 17.00 - 20.00 uur Algemeen overleg SCP-rapport "Waar voor ons belastinggeld?"
 7. 04-07-2012 10.00 - 13.00 uur Algemeen overleg Valorisatie

Nog te plannen algemeen overleggen (zo mogelijk voor het zomerreces):

 1. Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen
 2. Evaluatie medezeggenschap op scholen
 3. Voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim
 4. Leven Lang Leren
49
Ongeplande activiteiten

Details

 1. Rondetafelgesprek KennisInvesteringsAgenda (besluit pv 19-4-2012: gesprek plannen met opstellers en Rathenau)
 2. Buitenlands werkbezoek omroepbestel (overlaten aan nieuwe Kamer)
 3. Gesprek met Fonds voor Cultuurparticipatie (overlaten aan nieuwe Kamer)
 4. Uitnodiging ROC Nijmegen voor studiereis Duitsland eind mei 2012 (afvoeren)
 5. Gesprek met BON en gemeente Heerlen over mbo-onderwijs (afvoeren)