Procedurevergadering : Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

31 mei 2012
14:00 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van onderwerpen.
De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer onderwerpen uit deze lijst niet verder te behandelen met het kabinet, nu dit demissionair is. Een voorstel van de commissie om een dossier controversieel te verklaren behoeft een gewone meerderheid in de commissie (een meerderheid van het aantal aanwezige leden).
Nadat de commissie heeft bepaald welke onderwerpen volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair behandeld zal worden.
Ook kan een commissie aangeven welke plenaire debatten, die al gepland staan, volgens haar geen doorgang kunnen vinden. Doorgaans vloeit dat rechtstreeks voort uit het controversieel verklaren van de betreffende onderwerpen.
Het eventueel annuleren van geplande commissie-activiteiten behoort tot de competentie van de commissies zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.J. van Bochove (CDA)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • W. Koolmees (D66)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • J.J.G.M. Biskop (CDA)
 • M. Çelik (PvdA)
 • A. El Fassed (GroenLinks)
 • B.A.M. Braakhuis (GroenLinks)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • C.A. Ortega-Martijn (ChristenUnie)
 • M. Smits (SP)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • P.A. Dijkstra (D66)
 • T.M.Ch. Elias (VVD)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • B.C. de Liefde (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Advies "Slagen in Cultuur - culturele basisinfrastructuur 2013-2016" van Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezending lijst van AMvB's die nog voor de zomer door de Kamer moeten worden behandeld

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van de leden Weekers en Van der Ham tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van het beroepsonderwijs voor deelnemers van 30 jaar en ouder

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 2010, 296) in verband met wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van het lid Van der Ham tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nahang Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen

  Algemeen overleg Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen wordt opnieuw gepland.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Internationale mobiliteit

  Algemeen overleg Internationale mobiliteit  heeft reeds plaatsgevonden op 30 mei 2012

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Persbeleid

  Algemeen overleg Persbeleid was gepland op 31 mei 2012 en dossier wordt toegevoegd aan het AO van 13 juni a.s. inzake lokale publieke omroep en persbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Beleidsreactie evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw voortgezet onderwijs

  Algemeen overleg Beleidsreactie evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw voortgezet onderwijs is gepland op 7 juni 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lokale publieke omroep

  Algemeen overleg Lokale publieke omroep is gepland op 13 juni 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Waarderingskader en opbrengstenbeoordeling door de Onderwijsinspectie

  Algemeen overleg Waarderingskader en opbrengstenbeoordeling door de Onderwijsinspectie is gepland op 14 juni a.s.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  SCP-rapport "Waar voor ons belastinggeld?"

  Algemeen overleg SCP-rapport "Waar voor ons belastinggeld?" is gepland op 28 juni 2012

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Valorisatie

  Algemeen overleg Valorisatie is gepland op 4 juli 2012

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

  Het Algemeen Overleg  was oorspronkelijk gepland op 12 april jl.  (uitgesteld)
  Nog te ontvangen VSV-monitor en antwoord op commissiebrief inzake oprekken kwalificatieplicht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Onderwijsverslag 2011 en Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Evaluatie medezeggenschap op scholen

  Een algemeen overleg moet nog gepland worden.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Dossier Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies inzake art. 23 Grondwet

  Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies was aangekondigd voor het najaar van 2012

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Leven Lang Leren

  AO moet nog gepland worden.
  Bewindspersoon is op 26 jan verzocht om de beleidsreactie op het SER-advies inzake Leven lang leren meteen na het meireces aan de Kamer te doen toekomen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken dyslexie en dyscalculie

  Schriftelijk overleg gereed

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Uitvoering van de motie Klaver en De Rouwe inzake de bijverdiengrens (24724, nr. 97)

  Schriftelijk overleg gereed

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Reactie op motie Jadnanansing (31288, nr. 189) m.b.t. buitenlandse nevenvestigingen in het hoger onderwijs

  Schriftelijk overleg gereed

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  OJCS Raad van 10-11 mei 2012

  Schriftelijk overleg gereed

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  IN APRIL ONTVANGEN BRIEVEN:

 37. 37

  Uitvoering motie Lucas c.s. (33000 VIII, nr. 55) inzake internationale uitgaven Sluiting Nederlands Instituut in Damascus

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op een ontvangen brief van de Stichting Platforms VMBO (SPV) m.b.t. de Onderwijscoöperatie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Hoofdlijnenbrief SLOA 2013-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Jaarverslag 2011 van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanbieding jaarverslag van het College voor Examens

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie NIBI en meerdere organisaties m.b.t. w.o. vakken in het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Flexibiliteit ov-kaart

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Tussenrapportage t.b.v. de naleving van het VN-Vrouwenverdrag over de onderwerpen mensenhandel en huiselijk geweld (CEDAW)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  AANGEHOUDEN BRIEVEN:

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Rapportage Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Formeel geen agendapunten.

   

  Ter informatie (niet ter besluitvorming), op OCW-terrein staan nog de volgende plenaire debatten gepland, niet zijnde wetgeving:

  1. VAO Ouderbetrokkenheid (AO 11 april jl.)
  2. VAO Mbo (AO 11 april jl.)
  3. Dertigledendebat over weeffouten die optreden bij de langstudeerdersboete (het lid Jadnanansing meldt dat zij dit debat zal afmelden bij de griffie)
  4. VAO cultureel erfgoed en monumenten (23 mei jl.)
  5. Debat digitaliseren van archieven door mormonen (RvW, 22 mei jl., na ontvangst brief)
  6. VAO financiële situatie Amarantis (24 mei jl.)
  7. VAO internationale mobiliteit (AO 30 mei jl.)

   

 48. 48

  Algemeen overleggen en Wetgevingsoverleg

  1. 07-06-2012 15.15 - 17.15 uur Algemeen overleg Beleidsreactie evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw VO
  2. 13-06-2012 10.00 - 12.30 uur Algemeen overleg Persbeleid en Lokale publieke omroep
  3. 14-06-2012 14.30 - 16.30 uur Algemeen overleg Waarderingskader en opbrengstenbeoordeling door de Onderwijsinspectie
  4. 20-06-2012 10.00 - 13.00 uur Wetgevingsoverleg Onderwijsverslag 2011 en Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  5. 21-06-2012 13.00 - 16.00 uur Algemeen overleg Advies "Slagen in Cultuur - culturele basisinfrastructuur 2013-2016" van Raad voor Cultuur
  6. 28-06-2012 17.00 - 20.00 uur Algemeen overleg SCP-rapport "Waar voor ons belastinggeld?"
  7. 04-07-2012 10.00 - 13.00 uur Algemeen overleg Valorisatie

  Nog te plannen algemeen overleggen (zo mogelijk voor het zomerreces):

  1. Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen
  2. Evaluatie medezeggenschap op scholen
  3. Voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim
  4. Leven Lang Leren
 49. 49

  Ongeplande activiteiten

  1. Rondetafelgesprek KennisInvesteringsAgenda (besluit pv 19-4-2012: gesprek plannen met opstellers en Rathenau)
  2. Buitenlands werkbezoek omroepbestel (overlaten aan nieuwe Kamer)
  3. Gesprek met Fonds voor Cultuurparticipatie (overlaten aan nieuwe Kamer)
  4. Uitnodiging ROC Nijmegen voor studiereis Duitsland eind mei 2012 (afvoeren)
  5. Gesprek met BON en gemeente Heerlen over mbo-onderwijs (afvoeren)