Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

De vergadering is geweest

31 oktober 2012
13:30 - 15:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Derde voortgangsrapportage INDiGO

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie n.a.v. de uitzending van het NOS journaal over vermeende misstanden rondom de uitzettingen naar Guinee

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Visumverlening in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel toezending informatie inzake de mogelijke rol van het regionaal service centrum (van de Rijksdienst Caribisch Nederland) bij de visumverlening in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  N.a.v. het verzoek van de cie I&A van 18 april j.l. zendt de minister een afschrift van zijn brief aan het Sophia Revalidatie Centrum te Den Haag inzake het vertrek van een Turks gezin met een meervoudig gehandicpate dochter. Deze brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal .

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onmogelijkheid opschorting gezinsmigratiemaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Werkwijze met burgemeesters in beoordeling maatschappelijk belang

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitor inburgeringsexamen buitenland over de eerste helft van 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang uitwerking aanbevelingen rapport Ernst & Young betreffende financieringssystematiek COA

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Situatie rond het tentenkamp in Amsterdam Osdorp

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitspraak Hoge Raad van 21 september 2012 m.b.t. de verlening van onderdak aan uitgeprocedeerde minderjarige kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzoek leden Van der Staaij en Voordewind om reactie van de minister van Immigratie, Integratie en Asiel m.b.t. het asielbeleid Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onder voorbehoud dat de Kamer zal besluiten tot hernieuwde instelling van een algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel kunnen de fracties via een emailprocedure bij de griffier suggesties aanleveren voor werkbezoeken die beogen kennis te maken met het werkterrein van I&A.

 16. 16

  Uitvoering Motie-Spekman c.s. (30846, nr. 4) over opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers die een aanvraag om medische redenen hebben ingediend

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding advies inzake ‘het gezag over de politie bij uitzetting van vreemdelingen’ van 24 september 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 2 oktober jl. over het (bijzondere) 1F-beleid met betrekking tot onderofficieren en officieren van de veiligheidsdiensten van het communistische regime in Afghanistan, de KhAD/WAD

  Te behandelen:

  Loading data