Debat geweest
3 november 2011 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. BiZa d.d. 3 november 2011
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BiZa d.d. 3 november 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Derde nota van wijziging (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Te behandelen:

8
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012

Te behandelen:

12
31906 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies

Te behandelen:

14
Reactie op de aangenomen motie van het lid Heijnen (32500 VII, nr. 15) om te bewerkstelligen dat de normen voor de externe inhuur bij het rijk ook gelden voor zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s)

Te behandelen:

28
41
Rondetafelgesprek Visienota Bestuurlijk beleid en afschaffing deelgemeenten op 23 november 2011
42
Behandeling begroting Binnenlandse Zaken 2012

Details

1. Het wetgevingsoverleg vindt plaats op maandag 14 november a.s. van 10.15 uur tot 19.30 uur (inclusief schorsing van een uur voor de lunchpauze.)
- In dit overleg komen de volgende onderdelen van de begroting aan de orde: compacte overheid/overheidspersoneel, openbaar bestuur/bestuurlijke organisatie en de fondsen (de eerder gewenste blokindeling komt te vervallen).
- Meerdere woordvoerders per fractie is mogelijk.
- De indicatieve spreektijd per fractie (voor 1e en 2e termijn gezamenlijk) is als volgt: de 4 grootste fracties (VVD, PvdA, PVV, CDA) 25 minuten, de 3 middelgrote fracties (SP, D66, GL) 20 minuten en de 3 kleinere fracties (CU, PvdD en SGP) 15 minuten.

2. De plenaire behandeling vindt plaats in diezelfde week (nog niet bekend op welke dagen/tijden, vergaderschema voor die week is nog niet bekend).
- De plenaire behandeling gaat over de volgende onderwerpen: Binnenlandse Zaken overig (dus exclusief de onderwerpen die tijdens het WGO aan de orde zijn gesteld), wonen en integratie.
- Om de plenaire vergadering zo ordelijk mogelijk te laten verlopen zal worden gewerkt met 3 sprekerslijsten: Binnenlandse Zaken overig, wonen en integratie.
- Binnen de fractie dienen afspraken te worden gemaakt over het aantal minuten dat per sprekerslijst wordt ingezet.

43
Verzoek van Actal om kennismakingsgesprek met vaste commissies voor Binnenlandse Zaken
44
Aanbod Rfv briefing over het rapport "Heroriëntatie financiele verhoudingen"

Details

De Raad voor de financiële verhoudingen zal op 10 november het rapport "Heroriëntatie financiële verhoudingen" openbaar maken. 

De Raad wil de commissie hierover graag een briefing geven op woensdag 9 november 2011 van 10:00 - 11:00 uur. 
 

45
Uitnodiging Ambassade van Frankrijk voor twee parlementsleden voor diner in de residentie van de Franse ambassadeur d.d. 8 november 2011
48
Verzoek om reactie van de minister van BZK van het lid De Boer over functioneren (beheer van) Verenigingen van Eigenaren

Te behandelen: