Debat geweest
8 september 2011 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Biza d.d. 8 september 2011
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Biza d.d. 8 september 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Informatie omtrent enkele ontwikkelingen rond het vakantiehuis in Mozambique van Z.K.H. de Prins van Oranje en H.K.H. Prinses Máxima der Nederlanden.

Te behandelen:

8
Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241)

Te behandelen:

11
Reactie verzoek commissie BiZa inzake een persoonlijk verslag van een (gewezen) ambtenaar van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (thans het ministerie van Infrastructuur en Milieu) naar aanleiding van het melden van een vermoeden van een misstand

Te behandelen:

29
32581 Tweede nota van wijziging inzake de Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011

Te behandelen:

31
Afschrift reactie op de brief van de gemeente Boekel inzake de aanpak van agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en meer specifiek het ontbreken van een landelijke regeling voor de compensatie van materiële schade

Te behandelen:

32
Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel.

Te behandelen:

33
Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Te behandelen:

34
Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Te behandelen:

42
Nahang inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (wijziging van de toestemmingsprocedure bij de verkoop van woningen aan eigenaar-bewoners en de verslaglegging van de werkzaamheden)

Te behandelen:

45
62
Rondetafelgesprek DigiNotar

Details

Besluit: De commissie besluit de voorgestelde lijst te hanteren en de (besloten) briefing te houden op 14 september 2011 en het rondetafelgesprek op 15 september 2011 van 18.00-21.00 uur. Aan de lijst van deskundigen wordt de heer De Winter toegevoegd.
In de BOR-notitie zal ook aandacht worden geschonken aan de verantwoordelijkheidsverdeling binnen het kabinet.