Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

1 juni 2011
10:15 - 11:45 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • W. Koolmees (D66)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • Ch.B. Aptroot (VVD)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • A.J. Koppejan (CDA)
 • K. Verhoeven (D66)
 • J. Houwers (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging HbR, mede namens Keyrail en Havenbedrijf Amsterdam, voor werkbezoek aan Keyrail over exploitatie Betuweroute en ontwikkelingen railgoederenvervoer

 3. 3

  Verzoek NIO om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

 4. 4

  Uitnodiging Enexis B.V. voor werkbezoek aan demonstratieproject Smart Charging

 5. 5

  Uitnodiging Provincie Noord-Brabant, namens het Bestuurlijk Overleg N65, voor werkbezoek aan 'Pilot Gebiedsontwikkeling N65' d.d. 24 juni 2011

 6. 6

  Uitnodiging Gemeente Lansingerland voor werkbezoek i.v.m. HSL-Zuid

 7. 7

  Voorstel Aptroot (VVD) omtrent een nieuwe werkwijze voor de planning van werkbezoeken.

  Besluit: De staf IM zal kort na het zomerreces van 2011 een notitie voorleggen aan de commissie IM omtrent een nieuwe werkwijze voor de planning van werkbezoeken.

 8. 8

  Slotwet Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en begrotingsstaat van het Waddenfonds 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Machtiging tot intrekking van wetsvoorstel 32288 Wijziging van de Zeebrievenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (omzetting EU-richtlijn inzake fase II-benzinedampterugwinning)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding ontwerp-besluit tot wijziging van het RVV 1990 in verband met de verhoging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 130 km per uur en tot wijziging van het BABW in verband met enkele redactionele aanpassingen aan bepalingen inzake experimenten met een variabele maximumsnelheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie IM inzake de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen d.d. 29 april 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beheerprestaties 2010 - last onder dwangsom ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken rond de vervolgaanpak van het fietsparkeren bij stations

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nadere informatie over back-up-mogelijkheden voor relaiskasten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken over het ERTMS traject Amsterdam-Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vermeende kartelvorming tussen de OV-bedrijven Veolia en Arriva in 2005

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Versnelde invoering boordcomputer taxi in grote steden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de notitie van het lid Van Gent over de OV-chipkaart en doelgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitkomsten van het gesprek tussen de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat en de hoofddirecteur van de ANWB over verkeerswaarschuwingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken stedelijke distributie en LZV's

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Debat over de import van auto’s (beantwoording vragen Van Bemmel)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over nieuwe regelgeving ten aanzien van elektrische auto’s

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst van vragen en antwoorden over de veerverbinding Harlingen- Terschelling

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Tijdpad concessieverlening Waddenveren en Besluit Concessieverlening Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording vragen commissie IM inzake eindevaluatie Anders Betalen voor Mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de motie Haverkamp (31936-53) over de integratie van het militaire en civiele luchtruim, de integratie van de militaire en de civiele luchtverkeersleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beleidsagenda Luchtvaartveiligheid 2011-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoord op aanvullende vragen van de commissie inzake de spoorwegovergang en inhaalsporen in Bilthoven

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Evaluatie Spoedaanpak Wegen en Voortgangsrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Tweede kwartaalrapportage A2 Leidsche Rijn Tunnel en tijdelijke bypass

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op een brief van derden over de aanleg A4 Delft-Schiedam en de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Accountantsrapport bij de basisrapportage RRAAM

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding afschrift van de brief aan de gemeente Gilze en Rijen inzake een milieucirkel gelegen rondom de vliegbasis Gilze-Rijen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang programma Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitstel beantwoording vso inzake het Besluit gevoelige bestemmingen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanbieding rapportage VROM-Inspectie over afvalstoffen bij covergisting

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Termijnstelling effectprognose luchtkwaliteit Maasvlakte 2

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken Zeeverkeerscentrale

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Water in beeld voortgangsrapportage Nationaal Waterplan over het jaar 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Stand van zaken met betrekking tot de legionellapreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Appèl op drinkwaterbedrijven i.v.m. plaatsing watermeters bij flatgebouwen met collectieve warm tapwatervoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beantwoording vragen commissie IM inzake de onderdelen waterketen en waterkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Schriftelijke reactie van de staatssecr. inzake het tot groot project kwalificeren van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  BOR-notitie bij de 17e VGR Ruimte voor de Rivier (30 080, nr. 51)

 49. 49

  BOR-notitie Financiering Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Bestuursakkoord Water

 50. 50

  Rapportage over de Nederlandse implementatie van de "EU-aanbeveling voor Integraal Kustzonebeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Inzet van Nederland op EU-beleid voor Risico's van Nanomaterialen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voorlopige appreciatie van de Commissiemededeling over de Europese Biodiversiteitsstrategie voor 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voornemen tot opzegging van het Verdrag inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Behandeling droogteproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Extra agendapunt rondvraag procedurevergadering IM d.d. 1 juni 2011 inzake Zandmaas/Grensmaas van het lid Koopmans (CDA-fractie)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Extra agendapunt rondvraag procedurevergadering IM d.d. 1 juni 2011 inzake Kierbesluit Haringvlietsluizen van het lid Veldhoven (D66-fractie)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Extra agendapunt rondvraag procedurevergadering IM d.d. 1 juni 2011 inzake Havenvisie 2030 Havenbedrijf Rotterdam van het lid Veldhoven (D66-fractie)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Stand van zake motie Neppérus (31793, nr. 54)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Duur procedurevergaderingen commissie IM

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Gesprek met Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk over eindadvies

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Adviesvraag inzake 'gouden aandelen'

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven