Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

28 september 2010
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • M. Azmani (VVD)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • S. Karabulut (SP)
 • F. Koser Kaya (D66)
 • C.A. Ortega-Martijn (ChristenUnie)
 • R.A. Vermeij (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het opnemen van de bevoegdheid tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen alsmede enige technische wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond van de Ziektewet met de uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet tegen te gaan en enige andere wijzigingen (Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico inventarisatie en evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze wet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) en Spaarfonds AOW (E) voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Slotwet Spaarfonds AOW 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Advies Stichting van de Arbeid over pensioenopbouw ingeval van loondispensatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanpak inzake de pensioenproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding Rapport werkgroep Identificatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwikkelingen vangnet-Ziektewet

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Herverzekerde pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Quickscan Voedselbanken en evaluatie en verkenning Bereken uw Recht

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging met betrekking tot de Motie De Pater- Van der Meer/ Heijnen over de uitvoering van de Europese verordening voor coördinatie van de sociale zekerheidsvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Deelnemers Rondetafelgesprek n.a.v. de voortgangsrapportage herbeoordeling van dossiers van vanuit de WW gestarte zelfstandigen door UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Tegemoetkomingen in de sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  EU-stafnotitie "Richtlijn Zwangerschapsverlof: besluitvorming in het Europees Parlement"

 20. 20

  Opstellen Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Bespreken van de vraag of een algemeen overleg over ILO-aangelegenheden nog wenselijk wordt geacht.

  Een algemeen overleg over ILO-aangelegenheden zal worden gepland ter voorbereiding van de eerstkomende ILO-conferentie voorjaar 2011
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Verzoek om kabinet reactie te vragen op SCP-rapport "Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt"

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel Evaluatie levensloop

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Brievenlijst

 25. 25

  Verzoek van het lid De Jong (PVV) om een algemeen overleg te voeren over de werkgelegenheid Parkstad Limburg

  Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. Het algemeen overleg wordt gehouden op woensdag 13 oktober 2010, 17.30-18.30 uur (zie ook agendapunt 16.)  

 26. 26

  Tweede ronde controversieel verklaren

  Het is gebruikelijk dat na verkiezingen ook de nieuwe Kamer zich buigt over de lijst van aanhangige stukken. Weliswaar heeft de oude Kamer dat eveneens gedaan, direct na het besluit om verkiezingen te houden, maar de nieuw gekozen Kamer is niet gebonden aan het besluit van de oude Kamer over de zaken die zij al dan niet nog met het demissionaire kabinet wilde behandelen.
  Aangezien kort na de verkiezingen het zomerreces aanbrak, is in juni besloten om de zogenoemde “tweede ronde controversieel verklaren” eerst in september te houden.
  De commissies beslissen met gewone meerderheid over de zaken die zij niet met het demissionaire kabinet willen afhandelen. Deze zaken worden op een lijst geplaatst waarover in laatste instantie de Kamer beslist.

  Hieronder staan de stukken die op voordracht van de vaste commissie voor
  Sociale Zaken en Werkgelegenheid reeds controversieel verklaard zijn. Wetsvoorstellen, nota's en
  of brieven die u alsnog controversieel wilt verklaren kunt u desgewenst zelf
  aandragen. 


   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data