Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

14 september 2010
16:00 - 17:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Bijlagen

Deelnemers

 • A. El Fassed (GroenLinks)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • K. Gerbrands (PVV)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • G.P.J. Koopmans (CDA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • Voorzitter
  J.J. Atsma (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Internationale Conferentie Landbouw, Voedselzekerheid en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging SBNL voor kennisdag 'Samen voor Natuur' d.d. 25 november 2010

 4. 4

  Uitnodiging Productschap Vis voor Dag van de Nederlandse Zeevisserij 2010 d.d. 28 augustus 2010

 5. 5

  Uitnodiging van PO Mossel, mede namens Provincie Zeeland en Gemeente Reimerswaal, voor de jaarlijkse mosseldag d.d. 21 augustus 2010

 6. 6

  Uitnodiging Projectgroep Aalherstel 2009 voor werkbezoek aan twee waterkrachtcentrales in Limburg om inzicht te krijgen in voor- en nadelen van waterkracht in Nederland in relatie tot o.a. aalherstel

 7. 7

  Uitnodiging Euroforum voor bijeenkomst "Dag voor de Duurzame Veehouderij" d.d. 12 oktober 2010

 8. 8

  Uitnodiging werkbezoek aan Provincie Drenthe

 9. 9

  Uitnodiging Provincie Gelderland voor bestuurlijke netwerkbijeenkomst over de Gelderse ILG meerjarencontracten met terreinbeheerders d.d. 8 september 2010

 10. 10

  Brief Provincie Gelderland m.b.t. het aflassen van bestuurlijke netwerkbijeenkomst over de Gelderse ILG meerjarencontracten met terreinbeheerders d.d. 8 september 2010

 11. 11

  Uitnodiging gemeente Westland voor derde Westland Event "Grenzeloos ondernemen" d.d. 22 september 2010

 12. 12

  Overzicht voorgenomen AO's en overige commissieactiviteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzoek van Stichting Onderzoek MKZ Crisis Kootwijkerbroek om gesprek met vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over MKZ Kootwijkerbroek

 14. 14

  Verzoek vc voor LNV technische briefing Planbureau voor de Leefomgeving over neerslag van stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Technische briefing ministerie LNV over PAS

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie EU-groenboek bosbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda Landbouw en Visserijraad 12 juli 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 29 juni 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag schriftelijk overleg Landbouwraad 12 juli 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag Landbouwraad 12 juli 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiche Mogelijkheid tot verbieden of beperken van teelt van ggo’s op eigen grondgebied

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Fiche Mededeling overdraagbare spongiforme encefalopathieën, TSE’s

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  EU-stafnotitie "Naleving en implementatie Europees recht – Tweede kwartaal 2010"

 24. 24

  EU-stafnotitie "Voorstel werkbezoek visserijwoordvoerders aan Brussel op 6 december 2010"

 25. 25

  Toekomst- en onderzoeksagenda Kamer 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Behandeling begroting 2011 en jaarverslagen 2009

 27. 27

  Stand van zaken van het voorlopig programma van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en antwoorden op vragen over het wijzigen van de Wav-kaart en herbegrenzen van de Ecologische Hoofdstructuur door de provincie Drenthe

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorlopig Programma Stikstof en afwegingskader water en sociaaleconomische aspecten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorlopig Programma Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Vaststelling fosfaatfixatie bodem met behulp van P-PAE (reactie op de motie van mevrouw Snijder-Hazelhoff c.s. (28385, nr. 175))

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgangsrapportage Toekomstvisie en Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Achtergronddocument rapport Capgemini Consulting over sturingsinstrumenten in de veehouderij na 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport Commissie pachtnormen II

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitspraak pachtkamer inzake pacht en bedrijfstoeslagrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding Grondprijsmonitor 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Adviesrapport 'Vitaal Tuinbouwcluster 2040' van adviesgroep Nijkamp

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Afschrift reactie op de brief van de Waddeneilanden met betrekking tot de overdracht van de grond

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Erfpacht Waddeneilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Q-koorts afbouw bestrijdingsmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie motie Dijkgraaf c.s. over doorvoeren van de versoepelingen van het maatregelenpakket ter bestrijding van de Q-koortsepidemie (28 286, nr. 417)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op motie Snijder-Hazelhoff c.s. (28286, nr. 419) inzake de Q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitstel rapportering door de Evaluatiecommissie Q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op de brief van LTO inzake perceelsregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verslag schriftelijk overleg inzake perceelsregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Milieutoets zaaiui

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Tussenevaluatie spoor 2 (mestdistributie)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Onderzoeksrapport ‘Gebiedsgerichte uitwerking Nitraatrichtlijn, mogelijkheden en beperkingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Onderzoeksrapport Vleesminnaars, vleesminderaars en vleesmijders

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Onderzoek botanische verontreinigingen in diervoeders

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Plan van aanpak verbetering welzijn konijnenhouderijen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Beantwoording vragen commissie over de goedkeuring voor kwaliteitssysteem van Veetrans

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Rapportage verbeterprogramma Dier bij de VWA

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Nahangprocedure ex artikel 110, eerste lid, van de Gezondheids-en Welzijnswet voor dieren t.b.v. het Besluit huisvesting en verzorging van vleeskuikens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Nahangprocedure ex artikel 110, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (wijziging Legkippenbesluit)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Uitstel toezending reactie inzake stikstofnorm in relatie tot de kwaliteit van brouwgerst

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie rapport "Correct compleet, compleet correct"van de Stichting Onderzoek mond-en-klauwzeer (MKZ)-crisis Kootwijkerbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Vondst Oost-Aziatische boktor in Hoofddorp

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Vondsten Oost-Aziatische boktor in Krimpen a/d IJssel en Maasland

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Vondst van de tamme kastanjegalwesp

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Beantwoording vragen commissie LNV betreffende de Stichting Dierenthuis gevestigd te Aarle-Rixte

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Aanbieding jaarverslag 2009 van de Commissie Biotechnologie bij Dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Briefadvies van de Gezondheidsraad 'Biologisch geteelde levensmiddelen'

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op het overzicht van WUR Livestock Research van de welzijnsprestaties biologische veehouderijsectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Rapport ‘Gevolgen van het afschaffen van dierrechten’

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Aanbieding rapport n.a.v. het onderzoek naar de voedsel- en diervoederveiligheid van cisgene gewassen, zoals toegezegd tijdens het AO in jan. jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Voortgang fusie nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA)

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Aanbieding afschrift van de brief die de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit aan EVP de Kempen BV heeft gezonden

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Stand van zaken couperen paardenstaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Toetsdiepte nitraat

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Vierde rapportage voortgang Nederlandse derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op het conceptmineralenplan van de Nederlandse Varkenshouders Vakbond

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Onderzoeksrapporten RIVM inzake veeteelt en fijnstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Reactie op verzoek commissie om en reactie op RDA zienswijze "Agenda voor het Dierbeleid"

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Jaarverslag Staatsbosbeheer 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Resultaten van 62e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC)

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Instellen Commissie voor de evaluatie van het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Heckrunderen in de Oostvaardersplassen

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Antwoord op verzoek van de cie. LNV om geen onomkeerbare stappen te nemen t.a.v. de edelhertpilot in hert Meinweggebied.

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Antwoord op de brief van de Landelijke Werkgroep Schapenhouders en een reactie op het bericht van riettelers die tijdens de zomermaanden maaien en hooien in opdracht van Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Antwoord van het verzoek van de cie LNV over het verzoek van de provincie Fryslân om administratieve fouten ontstaan bij de aanvraagperiode van SNL niet te sanctioneren bij de eerste controle van een beheerselement

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Decentraal aalbeheer, visplannen, huurprijs oesterpercelen

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Kokkelsterfte in de Oosterschelde en in de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Visie Duurzame Visserij in de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Aanbieding publicatie VIP-20

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake blueports

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Uitvoering van de motie Jacobi/Koppejan over strenge nadere voorwaarden aan de toepassing van Actief Biologisch Beheer (Kamerstuk 21501-32, nr. 393) voor wat betreft het beleidsterrein Verkeer en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Rapport “Kansen voor decentraal aalbeheer”

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Bericht AGD over onteigening door provincies

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Stand van zaken proces bij het Internationale Gerechtshof van Australie tegen Japan inzake walvisvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Antibioticagebruik veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Motie Jacobi/van Gent inzake ecoducten, Kamerstuk 32 123 XIV, nr. 125

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Praktijkproeven doden van paling

  Te behandelen:

  Loading data