Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie OCW

De vergadering is geweest

8 april 2010
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.J. van Bochove (CDA)
 • J.J. (Jan Jacob) van Dijk (CDA)
 • M. Kraneveldt-van der Veen (PvdA)
 • M. Besselink (PvdA)
 • M. Smits (SP)
 • J.W. Remkes (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek van MBO Raad tot aanbieding van een onderzoek uitgevoerd naar de bekostiging in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs van leerlingen in de zogenoemde apc-gebieden (armoedeprobleemcumulatiegebieden) d.d. 13 april 2010

 2. 2

  De besluitenlijst van de pv van 25 maart jl.

  Vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Aanbieding Jaarwerkprogramma 2010 Erfgoedinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stichting van het onderwijs, lerarenregister en beroepsgroep

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging functiemix tijdens AO mbo-opleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Publicatie rapport Commissie toekomstbestendig ho-stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezeggingen n.a.v. de behandeling inzake het wetsvoorstel accreditatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie Bond KBO n.a.v. brief staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de financiering LCG WMS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift van de brief naar alle sector- vak- en ouderorganisaties inake passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport Wetenschaps- en Technologie Indicatoren

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Behandeling jaarverslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift reactie op burgervraag m.b.t. ambulante begeleiding voor universitaire studenten met een handicap

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstelbrief toezegging over de naamgeving in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang Aanpak (Zeer) Zwakke Scholen Voortgezet Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang Bologna Proces

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Islamitisch College Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorhang besluit van tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidsreactie op inspectierapport "klachtenbehandeling in het mbo -2009"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport van de Onderwijsinspectie en reactie van de minister inzake het onderzoek uitgaven huisvesting door scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoek burgerschap bij As Siddieq

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Geannoteerde agenda van de Informele Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad van 13 en 14 april aanstaande

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  OJC-raad d.d. 10-11 mei

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 6 mei om 11.00 uur

 26. 26

  Europese prioriteiten voor OCW n.a.v Werkprogramma Europese Commissie

 27. 27

  Stand van zaken tijdbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Algemeen overleg Tijdelijk wet mediaconcentraties en het Concessiebeleidsplan

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek overzicht van nog te ontvangen wetsvoorstellen en amvb's

  Te behandelen:

  Loading data