Debat geweest
4 maart 2010 | 14:00 - 15:30
Procedurevergadering

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest

Bijgaand treft u aan de besluiten over de zogenoemde groslijst van bij uw
commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van
geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van
onderwerpen.
De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer
onderwerpen uit deze lijst niet verder te behandelen met het kabinet, nu dit
demissionair is. Een voorstel van de commissie om een dossier controversieel te
verklaren behoeft een gewone meerderheid in de commissie (een meerderheid van
het aantal aanwezige leden).
Nadat de commissie heeft bepaald welke onderwerpen volgens haar als
controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst
geplaatst die plenair behandeld zal worden.

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering Financiën - 4 maart 2010
Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra procedurevergadering Financiën - 4 maart 2010

Deelnemers


Agendapunten

2
Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus

Te behandelen:

5
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

Te behandelen:

7
Goedkeuring van het op 26 september 2008 te Londen totstandgekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, met Protocol en Onderlinge Overeenkomst (Trb. 2008, 201 en Trb. 2009, 123)

Te behandelen:

8
Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop

Te behandelen:

9
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007

Te behandelen:

10
Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten en het bewerkstelligen van een verdergaande vorm van dematerialisatie van effecten

Te behandelen:

11
Voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

Te behandelen:

12
Voorstel van wet van de leden Blanksma-van den Heuvel en Spekman tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot televisiereclame over geldkrediet

Te behandelen:

14
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sector)

Te behandelen:

15
Voorstel van wet van het lid Crone houdende regels inzake de toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en redelijke prijsstelling van basisbetaaldiensten (Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten)

Te behandelen:

18
36
Reactie op verzoek commissie op de brief van ACCON AVM GROEP b.v. te Horst inzake de BPM bij kortstondig gebruik in Nederland van buitenlands gekentekende kampeerauto

Te behandelen:

43
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010)

Te behandelen:

44
Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus

Details


 

Te behandelen:

45
Commissie-overleggen

Details

 1. Algemeen overleg leenovereenkomst Icesave/IJsland op 10 maart 2010 - gaat door.
 2. Algemeen overleg Ecofin Raad op 11 maart 2010 - gaat door.
 3. Algemeen overleg Voortgang en voornemens hervormingen financiële sector op 18 maart 2010 - gaat door.
 4. Algemeen overleg Bevoegdheden van de toezichthouders ten aanzien van het beloningsbeleid in de financiële sector op 31 maart 2010 - gaat door.
 5. Algemeen overleg Samenvoeging zorgtoeslag met de aangifte inkomstenbelasting op 6 april 2010 - gaat door.
 6. Verzamel- algemeen overleg Belastingdienst op 8 april 2010 - gaat door.
 7. Algemeen overleg IMF/Wereldbank op 15 april 2010 - gaat door.
 8. Algemeen overleg Informele Ecofin Raad op 15 april 2010 - gaat door.
 9. Algemeen overleg Ecofin Raad op 11 mei 2010 - gaat door.
 10. Algemeen overleg Ecofin Raad op 2 juni 2010 - gaat door.
 11. Verzamel- algemeen overleg Belastingdienst op 17 juni 2010 - gaat door.
 12. Algemeen overleg Ecofin Raad op 1 juli 2010 - gaat door.
 13. (Verzamel-) algemeen overleg Belastingdienst  op 13 januari 2010 - gaat door.
 14. Algemeen overleg Vereenvoudiging Toeslagen en evaluatie Awir - gaat niet door.
 15. Algemeen overleg Accountancy - gaat door; datum nog niet bekend.
 16. Algemeen overleg Begrotingsraad - gaat door; datum nog niet bekend.
 17. Algemeen overleg art. 34 Comptabiliteitswet - gaat door; datum nog niet bekend.
46
Overige geplande commissie-activiteiten

Details

 1. Bijzondere procedure Vereniging gedupeerde Icesave spaarders, Icesaving op 9 maart 2010 - gaat door.
 2. Bijzondere procedure InDefence Group inzake Icesave op 9 maart 2010 (nog geen bevestiging ontvangen van InDefense Group) - gaat door.
 3. Inbreng verslag  Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de indexering van het eigenwoningforfait op 11 maart 2010 - gaat niet door. 
 4. Werkbezoek Brussel  inzake European and Global Economic Reform 16 en 17 maart 2010 - gaat door.
 5. Rondetafelgesprek Bgfo op 25 maart 2010 - aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
 6. Werkbezoek commissie Financiën i.h.k.v. het Spaans voorzitterschap 2010 op 15 april 2010 - gaat door.
 7. Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) op 31 mei 2010 - gaat door.
 8. Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) op 26 november 2010 - gaat door.
 9. Rondetafelgesprek Studiecommissie over de toekomst van het belastingstelsel - aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
 10. Inbreng schriftelijk overleg Vereenvoudiging Toeslagen en evaluatie Awir - gaat niet door.
 11. Werkbezoek (individuele leden) aan Duisenberg School of Finance - gaat door; datum nog niet bekend.